Rozwój polskiej poezji miłosnej od erotyku staropolskiego do hedonistycznych wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Název: Rozwój polskiej poezji miłosnej od erotyku staropolskiego do hedonistycznych wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Variantní název:
  • Development of Polish love poetry from the old Polish erotic to the hedonistic poems of Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 3, s. 15-24
Rozsah
15-24
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
W artykule wyszczególniono dwa wzorce europejskiej liryki miłosnej, tj. zmysłowo-hedonistyczny i petrarkowsko-sentymentalny, które obecne są w polskiej tradycji literackiej, określając na przemian aktualnie obowiązujący model miłości w poszczególnych epokach. Na obraz polskiej poezji erotycznej bez wątpienia największy wpływ wywarł wzorzec zmysłowo-hedonistyczny.
The article details two patterns of European love poetry, ie. sensual-hedonistic and petrarcistic-sentimental, which are present in Polish literary tradition, specifying alternately currently valid model of love in different ages. The image of Polish erotic poetry without a doubt was mostly influenced by sensual-hedonistic pattern.