Neolitická keramika z příkopu u jižního vstupu do rondelu v Těšeticích-Kyjovicích

Název: Neolitická keramika z příkopu u jižního vstupu do rondelu v Těšeticích-Kyjovicích
Variantní název:
  • Neolithic pottery from a ditch by the southern entrance to the circular enclosure at the Těšetice-Kyjovice site
Autor: Válek, David
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 2, s. 39-60
Rozsah
39-60
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek pojednává především o keramice lengyelské kultury z výplně rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo), která byla získána systematickým výzkumem v roce 1971, a to v prostoru jeho jižního vstupu (čtverce 11f a 11g v sektoru C2). Po krátkém představení terénní situace a metodiky posuzování keramiky je hlavní pozornost věnována kvalitativním a kvantitativním aspektům keramického souboru čítajícího 1088 kusů. Zvláštní pozornost patří stratifikované kolekci (cca 80 % materiálu) a antropomorfním plastikám (5 ks). Příznačné tvary nádob a malovaná výzdoba datují keramický soubor do nejstaršího období lengyelské kultury (fáze Ia MMK). Stručně jsou rovněž zrekapitulovány již publikované keramické nálezy z jiných částí tohoto příkopu. Závěrečné kapitoly patří fragmentarizaci spojené s keramickým materiálem, předlengyelským intruzím kultur s lineární a vypíchanou keramikou i otázce týkající se zaplňování rondelových příkopů.
The paper is mainly dealing with Lengyel Culture pottery from the fill of a circular ditch in Těšetice-Kyjovice (Znojmo district), which was obtained during systematic research in 1971 in the area of the southern entrance to the circular ditched enclosure (squares 11f and 11g in sector C2). After a short presentation of the situation on site and the methods of assessment of pottery, the main attention is paid to qualitative and quantitative aspects of the ceramic assemblage comprising 1088 pieces. Special attention is paid to a stratified collection (ca. 80 % of all finds) and to anthropomorphic figurines (5 pieces). Typical vessel forms and the painted decoration date the ceramic assemblage to the earliest phase of Lengyel Culture (phase Ia of Moravian Painted Ware – MPW). The already published ceramic finds from another part of the same ditch also are briefly summarised. The closing chapters are dedicated to fragmentation of ceramic finds, pre-Lengyel intrusions of the Linear Pottery Culture and Stroked Pottery Culture, and to the problem of infilling of circular ditches.
Note
Příspěvek byl vypracován v rámci projektu specifického výzkumu "Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace V (MUNI/A/0859/2015)". Je věnován památce Ing. Miroslava Bálka a doc. PhDr. Pavla Koštuříka, CSc.
Reference
[1] Čižmář, Z. ed. 2008: Život a smrt v mladší době kamenné. Brno – Znojmo.

[2] Hložek, M. – Gregerová, M. 2007: Mikropetrografické rozbory neolitické keramiky z Těšetic-Kyjovic. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds.), Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno, 81–90.

[3] Hložek, M. – Kazdová, E. 2007: Fragmentárnost nálezů lengyelské figurální plastiky ve světle experimentů. In: Tichý, R. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové. Svazek 1. Hradec Králové, 55–60.

[4] Chapman, J. 1999: Where are the Missing Parts? A Study of Artifact Fragmentation. Památky archeologické XC, 5–22.

[5] Chapman, J. – Gaydarska, B. 2007: Parts and Wholes. Fragmentation in Prehistoric Context. Oxford.

[6] Kazdová, E. 1984: Těšetice-Kyjovice 1. Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[7] Kazdová, E. 1988: Osídlení lidu s vypíchanou keramikou v Sutnách u Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity E 33, 109–120.

[8] Kazdová, E. 1998: Poznámky k intruzím keramiky v neolitických sídlištních objektech. In: Prostředník, J. – Vokolek, V. (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Turnov – Hradec Králové, 60–70.

[9] Kazdová, E. 2005: Osada a hroby lidu s vypíchanou keramikou. In: Podborský, V. et al.: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno, 80–88.

[10] Kuča, M. – Kovář, J. J. – Nývltová Fišáková, M. – Škrdla, P. – Prokeš, L. – Vaškových, M. – Schenk, Z. 2012: Chronologie neolitu na Moravě: předběžné výsledky. Přehled výzkumů 53/1, 51–64.

[11] Langweilová, P. 2008: Naběračky lidu s moravskou malovanou keramikou z lokality Těšetice-Kyjovice. Bakalářská diplomová práce. Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno.

[12] Lisá, L. – Bajer, A. – Válek, D. – Květina, P. – Šumberová, R. 2013: Micromorphological Evidence of Neolithic Rondel-like Ditch Infillings. Case Studies from Těšetice-Kyjovice and Kolín, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 4/2, 135–146.

[13] Milo, P. 2013: Sídliská a sídliskové objekty na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny" z pohľadu geomagnetického prieskumu. Studia archaeologica Brunensia 18/1, 71–91.

[14] Milo, P. – Kuča, M. – Zeman, J. 2015: Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Studia archaeologica Brunensia 20/2, 65–76.

[15] Pavlů, I. 1999: Komentář k článku J. Chapmana Where are the Missing Parts? A Study of Artifact Fragmentation. Památky archeologické XC, 25.59

[16] Podborský, V. 1985: Těšetice-Kyjovice 2. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[17] Podborský, V. 1988: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[18] Podborský, V. – Kazdová, E. – Koštuřík, P. – Weber, Z. 1977: Numerický kód moravské malované keramiky. Problémy deskripce v archeologii. Brno.

[19] Řídký, J. 2011: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10. Praha – Brno.

[20] Řídký, J. – Končelová, M. – Šumberová, R. – Limburský, P. – Květina, P. 2014: How Were Neolithic Ditches Filled In? Deposition Study of Two Enclosures from Bohemia. European Journal of Archaeology 17/4, 579–601. | DOI 10.1179/1461957114Y.0000000063

[21] Řídký, J. – Květina, P. – Půlpán, M. – Kovačiková, L. – Stolz, D. – Brejcha, R. – Šreinová, B. – Šrein V. 2012: Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice). Archeologické rozhledy LXIV, 628–694.

[22] Šumberová, R. 2012: Neolitické rondely a hroby v trase obchvatu silnice I/38 mimo Kolín. Předběžná informace o průběhu výzkumu v roce 2008: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 17, 47–64.

[23] Válek, D. – Lisá, L. – Doláková, N. – Uhlířová, H. – Bajer, A. 2013: Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi výplně rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). Časopis Moravského muzea – vědy společenské XCVIII/2, 215–238.

[24] Vašinová, M. 2010: Vyhodnocení keramického materiálu severního a jižního vstupu rondelu na lokalitě Těšetice-Kyjovice – Sutny. Bakalářská diplomová práce. Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno.

[25] Vostrovská, I – Prokeš, L. 2013: Model chronologického vývoje sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách". Studia archaeologica Brunensia 18/1, 93–135.

[26] Zeman, A. 1988: Geologie lokality a okolí. In: Podborský, V., Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno, 16–21.

[27] Zeman, A. – Havlíček, P. 1988: Geologická expertíza příkopu. In: Podborský, V., Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno, 56–64.