Vrcholnostredoveký hrad Peťuša

Název: Vrcholnostredoveký hrad Peťuša
Variantní název:
  • Peťuša castle from the high Middle Ages
  • Die mittelalterliche Burg Peťuša und ihre postmediävale Nutzung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 453-467
Rozsah
453-467
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom článku je predstaviť vedeckej verejnosti výskum a zistené poznatky o zaniknutom hrade Peťuša a polemizovať o jeho postmedieválnom využívaní. Vrcholno- a neskorostredoveký hrad oválneho pôdorysu (40 × 20 m) sa nachádza pri Zvolene vo vizuálnej vzdialenosti od kráľovského Pustého hradu. Archeologický výskum na lokalite realizuje od roku 2011 Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. K tomuto sídlu zatiaľ nie sú známe takmer žiadne písomné alebo ikonografické pramene. Hrad obkolesuje mohutná kamenná obvodová hradba. Na nádvorí boli doposiaľ objavené pozostatky hlavne drevohlinitej, menej kamennej architektúry. Výstavbu sídla datujeme na základe bohatej materiálnej kultúry do záveru 13. storočia. Jeho najväčší rozkvet je badateľný v závere stredoveku v 14. a 15. storočí, v priebehu ktorého zaniká. Výnimku objavenú vo vrchnej kultúrnej vrstve tvorí jedna rekonštruovateľná novoveká nádoba zo 16. storočia. Taktiež sa objavili jasné indície, že z pôvodného kamennými segmentmi obloženého valcového plášťa cisterny boli po zániku hradu postupne vyťažené a z hradu zrejme odnášané opracované kamene.
This paper seeks to present to the specialist public research into the defunct Peťuša castle and its results, as well as to discuss its post-medieval use. The castle was built on an oval ground plan (40 × 20 m) and functioned in the high and late Middle Ages. It is located near the town of Zvolen, within view of the Pustý hrad castle. Archaeological research into the location started in 2011 and has been conducted by the Department of Archaeology of the University of Constantine the Philosopher in Nitra. Virtually no written and iconographic sources related to the castle are known. The castle is encircled by a mighty stone wall. Remains of earth and timber structures and sporadic remains of stone architecture were unearthed in the courtyard. The origin of the castle is placed, on the basis of rich material culture, to the late 13th century. The castle had its heyday in the high Middle Ages, in the 14th century and in the 15th century, when it ceased to exist. An exceptional find is a modern-age vessel from the 16th century excavated in the upper cultural layer, which is possible to reconstruct. There is also clear evidence that worked stones from the coating of a cylindrical water tower were removed from it after the decline of the castle and transferred elsewhere.
Note
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Projektes der Wissenschaftlichen Förderagentur des Ministeriums für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (VEGA) Nr. 1/0208/15 Der Mensch und die Berge im Laufe der Zeit – von urzeitlichen Burgwällen bis zu mittelalterlichen Burgen.
Reference
[1] BELJAK, J. a kol., 2014: Pustý hrad vo Zvolene. Dolný hrad 2009–2014. Zvolen – Nitra.

[2] ĎURKOVÁ, M., 2004: Ostrolúckovci z Ostrej Lúky (Genealógia rodu do konca stredoveku), Historický zborník 14, č. 2, 60–67.

[3] ĎURKOVÁ, M., 2008: Vznik a vývoj najstaršej zvolenskej šľachty – Die Entstehung und Entwicklung des älteren Adels von Zvolen, HČ 56, 3–28.

[4] HANULIAK, V., 2006: Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolene – Militärische Festung des hussitischen Feldherrn Jan Jiskra in Zvolen, AH 31, 259–268.

[5] HUNKA, J., 1999: Nálezy olovených plômb na zaisťovanie prepravovaných tovarov (14.–17. stor.) zo Slovenska – Funde von Bleiplomben zur Sicherung des Warenstransportes (14.–17. Jh.) aus der Slowakei, ŠZ AÚ SAV 33, 295–309.

[6] MALINIAK, P., 2009: Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku. Banská Bystrica.

[7] MORDOVIN, M., 2014: Late Medieval and Early Modern cloth seals in the collection of the Hungarian National museum – Késő középkori és újkori textilplombák a Magyar Nemzeti múzeum gyüjteményében, Archaeológiai Értesítő 139, 193–237. | DOI 10.1556/ArchErt.139.2014.9

[8] MORDOVIN, M., 2016: Posztó Pápa Piacán – Vándorkiállítás 2016. Katalógus. Veszprém – Pápa – Budapest.

[9] PAŽINOVÁ, N.–BELJAK, J., 2013: A Zólyom meletti Peťuša (Petyusa) várának kutatása, Castrum, A Castrum Bene Egyesület folyóirata 1–2, 136–148.

[10] PAŽINOVÁ, N., a kol. 2013: Stredoveká cestná sieť v okolí zvolenského Pustého hradu. Analýza na základe antropogénnych reliéfnych foriem – Mittelalterliches Straßennetz in der Umgebung von Pustý hrad (Wüste Burg) von Zvolen. Analyse auf der Grundlage von anthropogenen Reliefformen, ŠZ AÚ SAV 54, 153–170.