Lokalita Kostice – Zadní hrúd v kontextu raně středověké Moravy

Zdrojový dokument: Balcárková, Adéla. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 37-264
Rozsah
37-264
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 4.1 Geneze keramických nálezových celků a intenzita postdepozičních procesů -- 4.2 Povelkomoravská a mladohradištní keramika – deskripce, analýza a syntéza -- 4.3 Validace keramických horizontů a klasifikace keramiky z Kostic – Zadního hrúdu 2013 -- 4.4 Validace keramických horizontů prostřednictvím analogií -- 4.5 Shrnutí charakteristiky keramických horizontů v Kosticích – Zadním hrúdu -- 4.6 Rekonstrukce sídelních fázi na lokalitě Kostice – Zadní hrúd na základě definovaných horizontů keramiky -- 4.7 Status lokality Kostice – Zadní hrúd v kontextu Moravy doby knížecí
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence
Document