Bronzový predmet so zoomorfnými protómami zo Slovenského krasu

Název: Bronzový predmet so zoomorfnými protómami zo Slovenského krasu
Variantní název:
  • A bronze object with zoomorphic protomes from the Slovak Karst
Přispěvatel
Tejbusová, Viera (Translator of Summary)
Marková, A. (jiná role)
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2017, roč. 22, č. 2, s. 5-14
Rozsah
5-14
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Z územia Slovenského krasu poznáme skupinu nálezov z neskorej doby bronzovej a doby halštatskej s paralelami vo vzdialených kultúrnych prostrediach. Článok sa zaoberá vyhodnotením ojedinelého nálezu predmetu so zvieracími protómami z hradiska Havrania skala v obci Bôrka, okr. Rožňava, ktoré bolo súčasťou sídliskovej aglomerácie kyjatickej kultúry v blízkosti cesty Zádielskou tiesňavou v Slovenskom krase. Predmet tvarom pripomína "slnečnú bárku". Rovnako neobvyklá je aplikácia odlišných motívov - býčej hlavy a vtáka. V kontexte s bronzovými nálezmi cudzej proveniencie zo Zádielu a z jaskyne Kamenná tvár v Háji je nález z Bôrky datovaný do staršej doby halštatskej.
From the territory of the Slovak karst we know the group of bronze finds from the Late Bronze and Hallstatt Period with parallels in distant cultural environments. The article focuses on evaluation of the unique find of an object with zoomorphic protomes from the Vrania skala hillfort in Bôrka, Rožňava District, which was part of a settlement agglomeration of the Kyjatice Culture near Zádielská tiesňava gorge in the Slovak Karst. The shape of the object imitates a "sun boat". Application of different symbols – a bull's head and a bird – also is unusual. In the context of a group of foreign bronze finds from Zádiel and from the Kamenná tvár Cave in Háj, the find from Bôrka is dated to the Early Hallstatt period.
Note
Príspevok je súčasťou riešenia Grantového projektu VEGA 2/0030/15 a 2/0032/15.
The paper was elaborated as a part of the grant project VEGA 2/0030/15 and 2/0032/15.