Environmentálna história Horného Tisovníka : transformácia využitia zeme od neskorého stredoveku cez novovekú expanziu priemyslu až po súčasné opúšťanie vidieka

Název: Environmentálna história Horného Tisovníka : transformácia využitia zeme od neskorého stredoveku cez novovekú expanziu priemyslu až po súčasné opúšťanie vidieka
Variantní název:
  • Environmental History of Horný Tisovník : Transformations of land uses from the late Middle Ages, through industrial expansion during the Modern Age to the current abandonment of the countryside
  • Die Umweltgeschichte der Gemeinde Horný Tisovník : transformation der Bodennutzung ab dem späten Mittelalter über die neuzeitliche industrielle Expansion bis hin zur gegenwärtigen Aufgabe des ländlichen Gebietes
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 559-584
Rozsah
559-584
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Hodnota poľnohospodárskej krajiny katastrálneho územia Horného Tisovníka nespočíva v úrodnej pôde, ale v rozsiahlom systéme poľnohospodárskych terás pretrvávajúcich v území najmenej 250–300 rokov. Terasy reprezentujú výnimočné kultúrne a historické dedičstvo. Hlavným cieľom príspevku je objasnenie vzniku a vývoja terás s využitím metodických prístupov environmentálnej histórie. Pri výskume sme analyzovali prírodné podmienky, historické a súčasné využitie zeme a produkčné vlastnosti poľnohospodárskej pôdy. Pomocou historických prameňov a terénneho prieskumu sme určili typy terás a základné parametre. Na základe syntéz a interpretácií environmentálnych a historických dát sme vysvetlili dôvody ich vzniku a postupného vývoja od polovice 16. storočia až po súčasnosť, ako aj príčiny ich nerovnomerného geografického rozšírenia v katastrálnom území. Výsledky dokazujú potrebu rešpektovania lokálneho historického poľnohospodárskeho vedomostného systému pre budúce návrhy optimalizácie využitia územia.
The value of the agricultural landscape of the cadastral area of Horný Tisovník does not correspond to fertile soil, but it is expressed by the extensive system of agricultural terraces which have persisted in the area for at least 250 to 300 years. The terraces represent an exceptional cultural and historical heritage. The aim of this paper is to clarify the origin and evolution of the terraces using methodological approaches of environmental history. In the research, we analysed their natural conditions, historical and current land uses and the production properties of farmland. Using historical sources and the field survey, we identified types of terraces and their basic parameters. Based on data syntheses and interpretations of environmental and historical factors, the reasons for their origin and gradual development from the mid-16th century to the present time were explained, as well as the reasons for their uneven geographical distribution in the cadastral territory. The results demonstrated the need to respect a local historical agricultural knowledge system for the optimizing of the design of the future land use.
Note
Táto práca bola podporená vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV, grant VEGA č. 1/0868/18 "Inovatívne postupy mapovania antropogénnych a prírodných foriem terénu a reliéfu pri zisťovaní stavu krajiny."
Projekt ERASMUS+ č. 2016-1-SK01-KA202-022502, "FEAL: multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes", bol financovaný s podporou Európskej komisie.
Die vorliegende Arbeit wurde von der Wissenschaftlichen Förderagentur des Ministeriums für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (VEGA Nr. 1/0868/18) gefördert.
Das Projekt ERASMUS+ Nr. 2016-1-SK01-KA202-022502, "FEAL: multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes" wurde finanziell von der Europäischen Kommission gefördert.
Reference
[1] AGNOLETTI, M., (2015): Features Analysis of Dry Stone Walls of Tuscany (Italy). Sustainability 7, 13887–13903. https://doi.org/10.3390/su71013887 | DOI 10.3390/su71013887

[2] ALÁČ, J., 2015: Tu spočíva kvet, čo zanechal svet… Novohradské ľudové náhrobníky a ich prezentácia v Hornom Tisovníku. Horný Tisovník – Banská Bystrica.

[3] ALBERTY, J. et al., 1989: Alberty, J.–Oždáni, O.–Sásky, L.–Točík, A., Novohrad – dejiny. Martin.

[4] BALASA, G., 1960: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Martin.

[5] BEL, M., 1742: Notitia Hungariae Novae Historico-Geographica IV. Viennae.

[6] BELJAK, J. et al., 2015: Beljak, J.–Beljak Pažinová, N.–Mitáš, V., Stredné a Horné Poiplie. Svedectvo Archeológie. Nitra.

[7] BEZÁK, P.–HALADA, L., 2010: Sustainable management recommendations to reduce the loss of agricultural biodiversity in the mountain regions of NE Slovakia, Mountain Research and Development 30(3), 192–204. https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-10-00023.1 | DOI 10.1659/MRD-JOURNAL-D-10-00023.1

[8] BOHÁTOVÁ, Z. et al., 2016: Bohátová, Z.–Schwarcz, P.–Schwarczová, L.–Bandlerová, A.–Tľčik, V., Multifunctionality Interactions and Implications: The Case of the Podkylava Village (Western Slovakia), European Countryside 8(2), 147–159. https://doi.org/10.1515/euco-2016-0012 | DOI 10.1515/euco-2016-0012

[9] BOROVSZKY, S., ed., 1911: Magyarorszak Varmegyei es Varosai – Nograd Varmegye. Budapest.

[10] DEMEK, J., 1987: Obecná geomorfologie. Praha.

[11] DVOŘÁK, T. et al., 2014: Dvořák, T.–Fasora, L.–Chocholáč, B.–Malý, T.–Nečasová, D.–Stoklásková, Z.– Wihoda, M., Úvod do studia dějepisu. 1. díl. Brno.

[12] ECO, U., 1997: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc.

[13] EISNER, J., 1933: Slovensko v pravěku. Bratislava.

[14] GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV (GKÚ), 2018: GEOPORTÁL, ZBGIS – Mapový klient. Dostupné z: https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx?lang=en/, cit. 2. 2. 2018.

[15] GERBER, E. W., 1974: Methodology in Historical Research. Exercise & Sport Sciences Reviews 2(1), 335–356.

[16] HANUŠIN, J., 2003: Landscape Ecological Aspects of the Collectivized Agricultural Landscape in View of Sustainability, Ekológia 22, 367–376.

[17] HENDRIKS, K. et al., 2000: Hendriks, K.–Stobbelaar, D. J.–Van Mansvelt, J. D., The appearance of agriculture: An assessment of the quality of landscape of both organic and conventional horticultural farms in West Friesland, Agriculture, Ecosystems & Environment 77(1–2), 157–175. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(99)00100-0 | DOI 10.1016/S0167-8809(99)00100-0

[18] HOFFMAN, R. C., 2014: An Environmental History of Medieval Europe (Cambridge Medieval Textbooks). Cambridge.

[19] HOLEC, R., 2014: Človek a príroda v "dlhom" 19. storočí. Bratislava.

[20] HORŇÁK, M.–ROCHOVSKÁ, A., 2007: Selected Quality Life Aspects in Inner Perriferies of Slovakia, Geographia Cassoviensis 1, 55–60.

[21] HREŠKO, J. et al., (2010): Hreško, J.–Kanasová, D.–Petrovič, F., Landscape archetypes as the elements of Slovak historical landscape structure, Ekológia 29, č. 2, 158–173. https://doi.org/10.4149/ekol_2010_02_158 | DOI 10.4149/ekol_2010_02_158

[22] HROCH, M. et al., 1985: Úvod do studia dějepisu. Praha.

[23] HRONČEK, P., 2014: Environmental history of the landscape. Case study of Brusno. Banská Bystrica.

[24] HRONČEK, P., 2014a: História krajiny a environmentálne dejiny krajiny. In: Zborník Kysuckého múzea 16, 9–21. Čadca.

[25] HRONČEK, P., 2014b: Možnosti využitia interdisciplinárnych výskumných metód v histórii, pri výskume historickej krajiny a historických krajinných prvkov. In: Zborník Kysuckého múzea 16, 21–64. Čadca.

[26] HRONČEK, P., 2015: Environmentálne dejiny lesnej krajiny v doline Štiavničky v Nízkych Tatrách, Quaestiones rerum naturalium 2, č. 2, 91–115.

[27] HRONČEK, P., 2017: Problematika environmentálnych dejín na Slovensku, Forum Historiae 11, 8–18.

[28] HUGHES, J. D., 2006: What is Environmental History? Cambridge.

[29] IVAN, A., 1993: Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem, Sborník České geografické společnosti 98, č. 3, 179–189.

[30] IVANIČ, P., 2011: Stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí. Nitra.

[31] JELEČEK, L., 2010: Environmentální dějiny: jejich vznik, konceptualizace a institucionalizace (USA, Evropa a svět), Annales historici Presovienses 9, 247–274.

[32] KAVULJAK, A. 1942: Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava.

[33] KORPEĽ, Š., 1989: Pralesy Slovenska. Bratislava.

[34] KRIPPEL, E., 1986: Postglaciálny vývoj vegetácie na Slovensku. Bratislava.

[35] KRUSE, A. et al., 2017: Kruse, A.–Renes, H.–Gaillard, B.–Sigura, M.–Slámová, M.–Belčáková, I.–Ambrožič, A.–Finale, R.–Canalicchio, M.–Rojas Pino, I.–Dreer, J.–Wenz J., Súhrnná správa. Súčasný stav vzťahu medzi trvalo udržateľnými/multifunkčnými poľnohospodárskymi praktikami a európskymi poľnohospodárskymi krajinami. Zvolen.

[36] LACIKA, J., 1999: Geomorfológia. Návody na cvičenia. Skriptum. Zvolen.

[37] LARCHER, F. et al., 2017: Larcher, F.–Gullino, P.–Mellano, M. G.–Beccaro, G. L.–Devecchi, M., Integrating historical and social knowledge for restoring and planning traditional fruit landscape in Piedmont (Italy), Acta Horticulturae 1189, 339–342. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.65 | DOI 10.17660/ActaHortic.2017.1189.65

[38] LASANTA, T. et al., 2013: Lasanta, T.–Arnaez, J.–Ruiz Flano, P.–Lana-Renault Monreal, N., Agricultural terraces in the Spanish Mountains: an abandoned landscape and a potential resource, Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles 63, 487–491.

[39] LEWIS, M., 2014: And All Was Light? Science and Environmental History. In: The Oxford Handbook of Environmental History (Isenberg, A. C., ed.), 207–227. Oxford.

[40] LIESKOVSKÝ, J. et al., 2015: Lieskovský, J.–Bezák, P.–Špulerová, J.–Lieskovský, T.–Koleda, P.–Dobrovodská, M.–Bürgi, M.–Gimmi, U., The Abandonment of Traditional Agricultural Landscape in Slovakia – Analysis of Extent and Driving Forces, Journal of Rural Studies 37, 75–84. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.12.007 | DOI 10.1016/j.jrurstud.2014.12.007

[41] LOVELL, S. T.–JOHNSTON, D. M., 2009: Creating Multifunctional Landscapes: How Can the Field of Ecology Inform the Design of the Landscape? Frontiers in Ecology and the Environment 7, 212–220.

[42] MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR, 2010: Szakmai koordinációs központ. Dostupné z: http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras;

[43] MARTULIAK, P., 2006: Cez Tisovník vybíjaný chodník… Horný a Dolný Tisovník v minulosti a dnes. Banská Bystrica.

[44] McNEILL, J. R., 2003: Observations on the Nature and Culture of Environmental History, Environment and History 42(4), 5–43.

[45] MICHALKO, J. et al., 1985: Geobotanická mapa ČSSR, Slovenská socialistická republika – list Čadca. Bratislava.

[46] MICHALKO, J. et al., 1986: Geobotanická mapa ČSSR, Slovenská socialistická republika – textová časť. Bratislava.

[47] MIKLÓS, L.–HRNČIAROVÁ, T., edd., 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Banská Bystrica.

[48] MYLLYNTAUS, T., ed., 2011: Thinking Through the Environment: Green Approaches to Global History. Cambridge.

[49] NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM (NLC), 2018: Lesnícky GIS, NLC, Zvolen. Dostupné z: http://gis.nlcsk.org/lgis/, cit. 15. 2. 2018.

[50] ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA, 2018. Mária Terézia Úrbéri Tabellák. Dostupné z: https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/view/nograd, cit. 5. 5. 2018.

[51] RENES, H., 2015: Historic Landscapes Without History? A Reconsideration of the Concept of Traditional Landscapes, Rural Landscapes: Society, Environment, History 2(1), 1–11.

[52] RITCHE, D. A., 2003: Doing oral history: a practical guide. Oxford.

[53] ROTH, M.–KRUSE, A., 2012: Agricultural landscapes Landscapes as cultural Cultural heritage Heritage – a European View. In: National Association of Environmental Professionals [NAEP]: Science, Politics, and Policy: Environmental Nexus. Proceedings of the 37th Annual NAEP Conference, 9–23. Portland, Oregon.

[54] SIMMONS, G., I. 1998: Towards an Environmental History of Europe. In: An Historical Geography of Europe (Butlin, R. A.–Dodgshon, R. A., edd.), 335–361. Oxford.

[55] SLÁMOVÁ, M., 2013. Význam identifikácie historických krajinných štruktúr v krajinných typoch Slovenska. Vedecká monografia. Zvolen.

[56] SLÁMOVÁ, M. et al., 2015: Slámová, M.–Jakubec, B.–Hreško, J.–Beláček, B.–Gallay, I., Modification of the potential production capabilities of agricultural terrace soils due to historical cultivation in the Budina cadastral area, Slovakia, Moravian Geographical Reports 23(2), 47–55. https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0010 | DOI 10.1515/mgr-2015-0010

[57] SLÁMOVÁ, M. et al., 2017: Slámová, M.–Krčmářová, J.–Hronček, P.–Kaštierová, M., Environmental factors influencing the distribution of agricultural terraces: Case study of Horný Tisovník, Slovakia, Moravian Geographical Reports 25, č. 1, 34–45. https://doi.org/10.1515/mgr-2017-0004 | DOI 10.1515/mgr-2017-0004

[58] STANKOVIANSKY, M., 2001: Tillage erosion and its geomorphic effect with special regard to the Myjava-White Carpathian kopanitse area, Geografický časopis 53, č. 2, 95–110.

[59] STANKOVIANSKY, M., 2003: Historical and present slope evolution in hilly farmland (on the example of the Myjava Hill Land, Slovakia), Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 6, 91–97.

[60] ŠPULEROVÁ, J. et al., 2009: Špulerová, J.–Štefunková, M.–Dobrovodská, M.–Babicová, D.–Bača, A.–Barančok, P.–Dávid, S.–Halabuk, A.–Halada, L.–Hrnčiarová, T.–Izakovičová, Z.–Kanka, R.–Kollár, J.– Lieskovský, J.–Petrovič, F.–Ružičková, H.–Válkovcová, Z., Príručka na mapovanie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. Správa k projektu financovaného z EF: Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Bratislava.

[61] ŠPULEROVÁ, J.–PETROVIČ, F., 2011: Historical Agricultural Landscape as a Subject of Landscape Ecological Research, Hrvatski Geografski Glasnik 73(2), 155–163. https://doi.org/10.21861/HGG.2011.73.02.11 | DOI 10.21861/HGG.2011.73.02.11

[62] ŠPULEROVÁ, J. et al., 2014: Špulerová, J., Dobrovodská, M., Štefunková, D., Piscová, V., Petrovič F., Evolution of the traditional agricultural landscapes of Slovakia. In: Environment and ecology in the Mediterranean region II (Efe, R.–Ozturk, M., edd.), 133−145. Newcastle.

[63] ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, 2017: Datacube – Demografia a sociálne štatistiky; Regionálne štatistiky, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo. Dostupné z: http://datacube.statistics.sk/TM1Web/TM1WebLogin.aspx, cit. 2. 3. 2017.

[64] SWIECHOVICZ, J., 2002: The influence of plant cover and land use on the slope-channel decoupling in a foothill catchment: a case study from the Carpathian Foothills, Southern Poland. Earth Surface Processes and Landforms 27, 463–479.

[65] TOMAŠTÍK, J. et al., 2017: Tomaštík, J.–Mokroš, M.–Saloň, Š.–Chudý, F.–Tunák, D., Accuracy of photogrammetric UAV-based point clouds under conditions of partially-open forest canopy, Forests 8(5), 151. https://doi.org/10.3390/f8050151 | DOI 10.3390/f8050151

[66] ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ÚGKK SR), 2018: Portál Elektronických služieb katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (Portál ESKN). Dostupné z: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_orto/MapServer/WmsServer?, cit. 4. 2. 2018.

[67] VESELSKÁ, N., 2008: Využitie ústnych prameňov v historickom výskume, Forum Historiae 2, č. 1, 121–126.

[68] VOS, W.–MEEKES, H., 1999: Trends in European cultural landscape development: perspectives for a sustainable future, Landscape and Urban Planning, 46(1–3), 3–14. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(99)00043-2 | DOI 10.1016/S0169-2046(99)00043-2

[69] VÝSKUMNÝ ÚSTAV PÔDOZNALECTVA A OCHRANY PÔDY (VÚPOP), 2011: Pôdny portál – informačný servis VÚPOP, Bratislava, Typologicko-produkčné kategórie. Dostupné z: http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/tpk_pp/tpk.aspx, cit. 2. 3. 2017.

[70] WORSTER, D., 1988: The Ends of the Earth: Perspectives on Modern Environmental History. Cambrige.

[71] ZAPLETAL, L., 1968: Geneticko-morfologická klasifikace antropogénních forem reliéfu. SPN Praha, Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica – Geologia 23, 239–426.

[72] ZAPLETAL, L., 1969: Úvod do antropogenní geomorfologie I. Skriptum. Olomouc.