Středověké výrobky z dřeva vo světle archeologických nálezov na Slovensku

Variantní název
Mittelalterliche Holzerzeugnisse im Lichte archäologischer Funde in der Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 299-310
Rozsah
299-310
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Barnycz—Gupieniec, R., 1959; Naczynia drewnine z Gdańska w X—XIII wieku. Lodz.

[2] Barnycz—Gupieniec, R., 1961; Tokarstwo i bednarstwo z XIII—XIV wieku w osadzie miejskiej w Gdańsku. Materialy Zachodnio-Pomorskie 7, 391—434. Szczecin.

[3] Benker, G., 1978; Alte Bestecke. München.

[4] Capelle, T., 1976; Holzgefässe vom Neolithikum bis zum späten Mittelalter. Hildeshelm.

[5] Čilinská, Z., 1968; Slawisch-avarisches Graberfeld in Nové Zámky. Bratislava.

[6] Dexel, W., 1943; Holzgerät und Holzform. Berlin.

[7] Dexel, W., 1973; Hausgerät Mitteleuropas. Braunschweig—Berlin.

[8] Drda, M., 1978a; Archeologické nálezy z Kozího Hrádku. AR 30, 404.

[9] Drda, M., 1978b; Archeologický výzkum Tábora 1974—1977, 34. obr. 14. Tábor.

[10] Habovštiak, A., 1964; Výskum v Milanovciach. AR 16, 413—426.

[11] Hanuliak, V.—Pieta, K., 1976; Výskum v Podturni. AVANS v roku 1975, 103. Nitra.

[12] Hensel, W., 1965; Slowiańszczyzna wczesnosredniowieczna. Warszawa,

[13] Holčík, Š., 1982; Príbory. Bratislava.

[14] Holl, I., 1966; Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. Budapest.

[15] Holubowicz, W., 1956; Opole w wiekach X—XIII. Katowice.

[16] Hrubý, V., 1955; Staré Město. Velkomoravské pohřebiště na Valech. Praha.

[17] Huska, M., Slovenskí platníci. Martin.

[18] Kavan, J., 1962a; Středověké nálezy z Hrádku nad Nisou. AR 14, 268—272.

[19] Kavan, J., 1962b; Nálezy zlomku dřevěných nádob a nábytku ze 13. století. PA 53, 219—240.

[20] Kolčin, B. A., 1971; Novgorodské drevnosti. Reznoe derevo. Moskva.

[21] Krajčovič, R., 1965; Z historickej typológie služobnických osadných názvov v Podunajsku. In: O počiatkoch slovenských dejín, 205—252. Bratislava.

[22] Kraskovská, Ľ., 1953; Slovanské pohrebisko v Děvíne v polohe Staré vinohrady. AR 5, 171—173.

[23] Kraskovská, Ľ., 1963; Slovanské pohrebisko v Děvíne (Staré vinohrady). S1A 11, 391—406.

[24] Kučera, M., 1974; Slovensko po páde Velkej Moravy. Bratislava.

[25] Michalides, P., 1972; Ľudové hračky na Slovensku. Bratislava.

[26] Nechvátal, B., 1976; Středověká studna v Plzni-Solní ulici. ASM 12. Praha.

[27] Neugebauer, W., 1954; Typen mittelalterlichen Holzgeschirrs aus Lübeck. In: Frühe Burgen und Städte, 174—190. Berlin.

[28] Nickel, E., 1954; Ein mittelalterlicher Brunnen in Magdeburg. In: Frühe Burgen und Städte, 158—166. Berlin.

[29] Novotný, B.—Paclt, J., 1953; Nález borového hrantu z Plzeňského dvora (Bratislava mesto), SIA 1, 211—213.

[30] Piffl, A., 1953; Pohreby vo vreciach na Šoldove. PAS 2, 54.

[31] Polla, B., 1974; Stredoveké drevené nálezy z výskumu Bratislava-most. ZbSNM 68 — História 14, 157—173.

[32] Polla, B., 1979; Bratislava západne suburbium. Bratislava.

[33] Ratkoš, P., 1965; Problematika raného feudalizmu. In: O počiatkoch slovenských dejin, 7—19. Bratislava.

[34] Rybakov, B. A., 1948; Remeslo drevnej Rusi. Moskva.

[35] Sládečková, K., 1967; Spracovanie a použitie dreva u západnych Slovanov s osobitným zretelom na územie ČSSR. Dipl. práca. Bratislava.

[36] Slivka, M., 1979; Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove. Arch. hist. 4. 152.

[37] Spannagel, F., 1940; Das Drechslerwerk. Ravensburg.

[38] Točík, A., 1965; Slovania na Strednom Dunaji. In; O počiatkoch slovenských dejin, 28. Bratislava.

[39] Tóthová, Š., 1981; Zisťovací historicko-archeologický výskum areálu národnej kultúrnej pamiatky kaštiela v Holiči, okr. Senica. Arch. his. 6, 443—455.

[40] Vendtová, V., 1966; Studne z doby veľkomoravskej v Pobedime. SIA 14, 417—438.

[41] Woźnicka, Z., 1961; Wyrobky bednarskle i tokarskle wczesnośrednowlecznego Miedzyrzecza. Poznań.