Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské

Variantní název
Domkirche der hll. Peter und Paul in Vyšehrad in der vorhussitischen Zeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 381-408
Rozsah
381-408
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BAŤKOVÁ, R. a kol., 1998: Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia Praha.

[2] BENEŠOVSKÁ, K., 1991: Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, Umění 39, 214-232.

[3] BENEŠOVSKÁ, K., 2001: Pramen ideální podoby kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla - Eine Quelle zur ideellen Gestalt der Kapitel-Kirche St. Peter und Paul?, Královský Vyšehrad II., 90-101.

[4] BIRNBAUM, V., 1919: Stavební povaha nejstarších českých basilik, ČSPSČ XXVII, 1-22.

[5] BLÁHOVÁ, M., 2001: Založení vyšehradské kapituly ve středověké historiografii - Gründung des Vyšehrader Domkapitels in der mittelalterlichen Historiographie, Královský Vyšehrad II., 13-31.

[6] BOHÁČ, P., 1983: Územní rozsah majetku vyšehradského probošství na Prachaticku v 13.-14. století - Der territoriale Besitzumfang der Vyšehrad-Propstei in der Region Prachatice im 13. und 14. Jahrhundert, HG 21, 337-370.

[7] BOHÁČ, P., 2001: Vyšehradský kopiář bílý - Das "Weisse Kopialbuch" vom Vyšehrad, Královský Vyšehrad II., 113-132.

[8] BOHÁČ, Z., 1970: Patrocinia kostelů při nejstarších kostelech a kapitulách v českých zemích, HG 5, 51-77.

[9] BOHÁČ, Z., 1972: K lokalizaci klimentského kostela na Opyši ve vyšehradském falzu 12.století, HG 8, 65-71.

[10] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha.

[11] CIBULKA, J., 1934: Václavova rotunda svatého Víta, Svatováclavský sborník, 1, 230-685.

[12] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, I. (1904-1907) ed. G.Fridrich;

[13] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, II. (1912) ed. G. Fridrich.

[14] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, III./1 (1943) ed. G. Fridrich.

[15] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, III./2 (1962) ed. G. Fridrich, Z. Kristen.

[16] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, IV/1 (1962) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[17] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, IV/2 (1965) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[18] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, V/1 (1974) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[19] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, V/2 (1981) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[20] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, V/3 (1982) ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[21] CDB I-V: CODEX DIPLOMATICUS et epistolaris Regni Bohemiae Praha, V/4 (1993) ed. S. Dušková et V. Vašků.

[22] ČAREK, J., 1947: Románská Praha, Praha.

[23] ČERNÝ, P., 2001: Kodex Vyšehradský "Korunovační charakter" jeho iluminované výzdoby a některé aspekty "politické teologie" 11. století - Der Vyšehrader Kodex - Die Illuminatoren, Královský Vyšehrad II., 32-56.

[24] ČUMLIVSKI, D., 2000: Vyšehradská kapitula od založení do poloviny 19. století. Vyšehrad. Historické podoby. Praha, 43-65, 121-124.

[25] DUFKOVÁ, M., 2001: Fantastický svět na vyšehradské dlažbě - Die phantastische Welt des Vyšehrader Pflasters, Královský Vyšehrad II., 57-73.

[26] EKERT, F., 1884: Posvátná místa hlavního města Prahy, II., Praha.

[27] FIALA, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995-1310, 2. vydání, Praha.

[28] HAMMERSCHMIDT, J. F., 1700a: Gloria et Majestas sacro - sanctae, regiae, exemptae et nullius diaecesis, Wissehradensis ecclesiae ss.apostolorum Petri et Pauli, Praha.

[29] HAMMERSCHMIDT, J. F., 1700b: Historia Ecclesia Wysehradensis, Praha.

[30] HEJDOVÁ, D.-NECHVÁTAL, B., 1970: Raně středověká dlaždice v Čechách - Frühmittelalterliche Fliesen in Böhmen, PA LVII1., 100-183, 395-471.

[31] HLEDÍKOVÁ, Z., 1980: Ke kulturním poměrům vyšehradské kapituly počátkem 13. století, FHB 2, 129-173.

[32] HLEDÍKOVÁ, Z., 1992: Kulturní prostředí vyšehradské kapituly na počátku 13. století - Cultural Setting of the Vyšehrad Chapter at the Beiginning of the 13th Century, Královský Vyšehrad, 93-103.

[33] HLEDÍKOVÁ, Z., 2001: Vyšehradské probošství a české kancléřství v první polovině 14. století - Die Vyšehrader Propstei und das Böhmische Kanzleramt in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Královský Vyšehrad II., 74-89.

[34] HLOBIL, I., 1987: Přemyslovec Jan Volek († 1351). Rodopisné, heraldické a sfragistické otázky, Umění 35, 478-483.

[35] HOŘEJŠÍ, J., 1992: Proměny Vyšehradu v průběhu věků - Metamorphoses of Vyšehrad troughthe Ages, Královský Vyšehrad, 227-250.

[36] HOŘEJŠÍ, J., 2001: Historizující vize vzkříšení Vyšehradu - The Vision of the Vyšehrad revival in the historical sight, Královský Vyšehrad II., 358-380.

[37] HRDLIČKA, L.-NECHVÁTAL, B., 1983: Použití fyzikálních nedestruktivních metod při archeologickém výzkumu interiéru baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - Physical nondestruktive methods applied while excavating the interior of S. Peter and Paul's basilica at Vyšehrad, in: Geofyzika a archeologie, Praha, 123-128.

[38] HRDLIČKA, L.-NECHVÁTAL, B., 1996: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě 1 - Physikalische nichtdestruktive Erforschung der fürstlichen und königlichen Akropolis in Vyšehrad I., AH 21, 315—328.

[39] HRDLIČKA, L.-NECHVÁTAL, B., 1999: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě 2 - Die physikalische nicht destruktive Forschung in der fürstlichen und königlichen Akropolis in Vyšehrad II., AH 24, 231-261.

[40] HRDLIČKA, L.-NECHVÁTAL, B., 2000: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 3-4 - Physikalische undestruktive Erforschung der königlich-fürstlichen Akropole auf dem Wyschehrad - Etappen 3-4, AP 15, 199-218.

[41] HRDLIČKA, L.-NECHVÁTAL, B., 2001: Nedestruktivní průzkumy v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v letech 1980-1998 - Undestruktive Untersuchungen in der S.-Peter-und-Paul Kirche auf dem Vyšehrad, Královský Vyšehrad II., 102-112.

[42] CHALOUPECKÝ, V.-RYBA, B., 1953: Středověké legendy Prokopské, Praha.

[43] CHYTIL, K., 1887-1889: Stěnomalby v chrámě sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, PA XIV., 113-118.

[44] JANÁČEK, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradu, Praha.

[45] KARLACH, M., 1905: Paměti proboštů vyšehradských z poslední doby a sice od roku 1781 až do 1905, Praha.

[46] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1976: Příspěvek archeologie k poznání zaniklého Vyšehradu (bazilika sv. Petra a Pavla) - Ein Beitrag aus dem Fachbereich der Archäologie zur Kenntnis des entschwundenen Vyšehrad, PP, 583-592.

[47] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1979: Vyšehrad a Karel IV. - Der Vyšehrad und Karel IV., Staletá Praha 9, 103-125.

[48] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1984: Vyšehrad v době husitské - Der Vyšehrad in der Hussitenzeit, Staletá Praha 14, 121-140.

[49] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1985: Vyšehrad pohledem věků - Der Wyschehrad im Blick der Jahrhunderte, Praha, ed. Správa NKP Vyšehrad.

[50] KAVKA, F., 1993: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1335-1378). I. díl. Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika (1355-1664), II. díl (1355-1378), Praha.

[51] KAVKA, F., 1998: Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha.

[52] KOLMANOVÁ, D., 2000: Historie, vývoj a současnost vyšehradských sadů, Vyšehrad. Historické podoby, Praha, 143-157.

[53] KOLMANOVÁ, D., 2001: Historie vyšehradských sadů, Královský Vyšehrad II., 344-357.

[54] KOŘÁN, I., 1987: Vyšehradské inventáře mezi gotikou a barokem, Umění 35, 540-547.

[55] KOŘÁN, I., 2001: Manýristické a barokní obrazy Vyšehradu - Manieristische und Bild-darstellungen vom Vyšehrad, Královský Vyšehrad II., 229-241.

[56] KRÁLOVSKÝ VYŠEHRAD. Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. Vydala Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 1992, Praha.

[57] KRÁLOVSKÝ VYŠEHRAD II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla. Vydala Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Karmelitánském nakladatelství v Kostelním Vydři. 2001, Praha.

[58] KROFTA, K., 1905: Monumenta Vaticana V. (1378-1396), Acta Urbani II. et Bofifati IX., Praha.

[59] LEHNER, F., 1887: Staré malby v chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Method XIV, 58-59. 1903-1907: Dějiny umění národa českého I/1-3, Praha.

[60] LÍBAL, D., 1979: Gotická architektura v Praze doby Karlovy - Gotische Architektur zur Karl IV., Staletá Praha IX., 45-66.

[61] LÍBAL, D., 1983: Architektura, in: Praha středověká, Praha, 53-119.

[62] LÍBAL, D., 1984: Gotická architektura, in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Od počátků do konce středověku, Praha, ed. Academia, 144-215.

[63] LÍBAL, D., 2001: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha.

[64] LÍBAL, D.-PÍŠA, V., 1958: Příspěvek k poznání půdorysného vývoje historického jádra Prahy v období raného feudalismu, Ochrana památek, 19-25.

[65] LIPPERT, A., 1893-1894: Die Wyschehradfrage, Mitteilungen des Verreines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, XXXII., 213-255.

[66] LÜSSNER, M., 1887-1889: Dlažice vyšehradská, PA XIV., 474-474.

[67] LÜSSNER, M., 1887: Sarkofág sv. Longina v kol.chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, PA XIV, 1-4.

[68] LÜSSNER, M., 1887-1889: Dodatek ke zprávě o sarkofágu sv. Longina, PA XIV, 166.

[69] MENCL, V., 1948: Česká architektura doby lucemburské, Praha.

[70] MENCL, V., 1970: Stavební památky na Vyšehradě (rkp).

[71] MENCL, V., 1971: Poklasická gotika jižní Francie a Švábska a její vztah ke gotice české, Umění 19, 217-254.

[72] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[73] NECHVÁTAL, B., 1972: Výsledky nového výzkumu Vyšehradu - Die Ergebnnisse der neuen Ausgrabung auf dem Vyšehrad, AR 24, 394-402, 471-478.

[74] NECHVÁTAL, B., 1973a: Archeologický výzkum Vyšehradu - Archäologische Erforschung des Vyšehrad, PSH 8, 5-28.

[75] NECHVÁTAL, B., 1973b: Nález neznámé pohledové mapy Vyšehradu - Der Fund einer unbekannten Bildkarte des Vyšehrad, PSH 8, 89-92.

[76] NECHVÁTAL, B., 1974a: K stavebně historickému vývoji basiliky sv.Petra a Pavla na Vyšehradě - Ein Beitrag zur Baugeschichte der Basilica St.Peter und Paul auf dem Vyšehrad, Umění 22, 113-138.

[77] NECHVÁTAL, B., 1974b: Nález gotických fresek v r. 1887 na Vyšehradě - Trouvailles des fresques gothiques a Vyšehrad en 1887, Umění 22, 357-358.

[78] NECHVÁTAL, B., 1975a: Archeologický výzkum Vyšehradu v r. 1971-1973 - Die archäologische Ausgrabung auf dem Vyšehrad in den Jahren 1971-1973, AR 27, 159-177, 234-237.

[79] NECHVÁTAL, B., 1975b: Nález další neznámé veduty Vyšehradu - Trouvaille d'une nouvelle vedete de Vyšehrad, Umění 23, 53-56.

[80] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad, Praha.

[81] NECHVÁTAL, B., 1979: Frühmittelalterliche Reliquienkreuze aus Böhmen, PA 69, 213-251.

[82] NECHVÁTAL, B., 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce, Praha.

[83] NECHVÁTAL, B., 1988: Závěrečná etapa archeologického výzkumu v basilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (předběžná zpráva) - Die Schlussphase der archäologischen Untersuchung der St. Peter und Paul Basilika auf dem Vyšehrad (vorläufiger Bericht), AH 13, 417-422.

[84] NECHVÁTAL, B., 1990: K poloze kostela sv. Klimenta na Vyšehradě - Zur Lage der St. Kliment Kirche auf Vyšehrad, AR 42, 410-415.

[85] NECHVÁTAL, B., 1992: Vyšehrad a archeologie - Vyšehrad and Archaeology, in: Královský Vyšehrad, 112-139.

[86] NECHVÁTAL, B., 1993: Archäologische Untersuchung der St. Peter und Paul Basilika auf Vyšehrad (Ergebnisse und Probleme), in: Actes du XIIe Congrès Int. des Sciences Prèhist. et Protohist., Bratislava 1991, 140-146.

[87] NECHVÁTAL, B., 1995: Kapitulní chrám sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, ed. Královská koliegiatní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, edice církevní památky sv. 15, Velehrad, 2. vyd. 2000 (doplněné a upravené).

[88] NECHVÁTAL, B., 1997: Vyšehrad a sv. Vojtěch, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes. Sborník ze symposia k tisícímu výročí smrti biskupa Vojtěcha Slavníkovce - sv. Vojtěcha, Praha, 42-53.

[89] NECHVÁTAL, B., 2000: Raně středověké baptisterium na Vyšehradě - Frühmittelalterliche Baptisterium in Vyšehrad, AH 25, 323-334.

[90] NECHVÁTAL, B., 2001: Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu - Zwei frühmittelalterliche Sarkophag von Prag-Vyšehrad, AH 26, 345-358.

[91] NOVÝ, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha.

[92] NOVÝ, R., 1992: Český král Vratislav II. - Bohemian King Vratislav II., Královský Vyšehrad, Praha, 11-24.

[93] NOVOTNÝ V., 1912-1928: České dějiny I-1-3, Praha.

[94] OTTOVY ČECHY sv. III-2 1884, XI 1903.

[95] PETRASOVÁ, T., 1999: Josef Mocker 1835-1899. Stavitel katedrály. Praha.

[96] POCHE, E.-WIRTH, Z., 1947: Zmizelá Praha 4, Vyšehrad a zevní okresy Prahy, Praha.

[97] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický království Českého, Praha.

[98] SLÁMA, J., 1986: Střední Čechy v raném středověku, II., Hradiště, příspěvky k dějinám a významu, Praha.

[99] SOMMER, J., 1988: Ke stavebním proměnám kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a kostela sv. Františka Serafinského na Starém Městě - Zu den baumetamorphosen der St. Peter- und Paul Kirche am Vyšehrad und des St. Franziskus Seraphin in der Altstadt, Staletá Praha XVIII., 63-70.

[100] SPĚVÁČEK, J., 1979: Karel IV, život a dílo (1316-1378), Praha.

[101] STARÉ LETOPISY ČESKÉ (Rukopis vratislavský) ed. F. Šimek, Praha 1937.

[102] STAŘÍ LETOPISOVÉ ČEŠTÍ od roku 1378 do roku 1527, Dílo Františka Palackého, II., ed. J. Charvát, Praha 1941.

[103] STRÁNSKÁ, P., 1991: Antropologická charakteristika středověkých až novověkých pozůstatků z Vyšehradu - Die antropologische Charakteristik der mittelalterlichen bis neuzitlichen Skelettüberreste vom Vyšehrad, AP 11,321-354.

[104] STRÁNSKÁ, P., 1996: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z barokní krypty na Vyšehradě - Die antropologische Charakteristik der Skelettüberreste aus der barocken Krypta auf dem Vyšehrad, AP 12, 331-338.

[105] STRÁNSKÁ, P., 2001: Srovnávací studie zdravotního stavu chrupu dvou vyšehradských populací - Eine virgleichende Studie des Gesundheitszustandes des Gebisses zweier Vyšehrader Populationen, Královský Vyšehrad II, 209-217.

[106] ŠOLLE, M., 1996: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu - Zusammenfassung. Praha.

[107] ŠTULC, V., 1885: Chrám Páně sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Method XI, 4-8, 13-16, 29-33, 41-43.

[108] ŠUSTA, J., 1948: Karel IV. Za císařskou korunu (1346-1355), Praha.

[109] REGESTA DIPLOMATICA NEC NON EPISTOLARIA BOHEMIAE ET MORAVIAE, Pars II.-VII./5, ed. J. Emier, B. Mendl, M. Linhartová, M. Rynešová, J. Spěváček, Praha 1882-1963.

[110] RICHTER, V., 1936: O účelu československých rotund, ČČH XLII., 233-285.

[111] RUFFER, V., 1861: Historie Vyšehradská neb vypravování o hradu, kapitule a městu hory Vyšehradu u Prahy v království Českém, Praha.

[112] TOMEK, V. V., 1872-1882: Základy starého místopisu Pražského, odd. III., IV., V., Praha.

[113] TOMEK, V. V., 1873: Registra decimarum papalium čili registra desátků papežských z diecesí pražské, (Pojednání královské české společnosti nauk VI-6), Praha.

[114] TUREK, R., 1988: Počátky české vzdělanosti. Od příchodu Slovanů do doby románské. Praha.

[115] VACEK, F., 1914: Náš Vyšehrad v letech 1420-1529, Nový Obzor IV., 195-197, 258-270, 323-329, 389-394.

[116] VACEK, F., 1916: Královský Vyšehrad v 15. a 16. století, SHK XVII., 113-132, 161-177.

[117] VAVŘÍNEK, V., 1968: Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. 1419 aug. 16), Tomus II. Fontes archivi capituli eccl.Wissegradensis, Praha.

[118] VLAČIHA, K., 1910-1912: Výsledky bádání na královském Vyšehradě od roku 1883 až do nynější doby, PA XXIV., 149-160.

[119] VŠETEČKOVÁ, Z., 2001: Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - Gotische Wandmalerien in der St. Peter- und Paul-Kirche auf dem Vyšehrad, Královský Vyšehrad II., 133-153.

[120] VOTOČKOVÁ, E., 1992: Nález gotických fresek v r. 1887 na Vyšehradě - Vyšehradská veduta, Královský Vyšehrad, Praha, 199-205.

[121] ŽEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha.