The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts

Variantní název
Hroby s bronzovými mísami v oblasti raně piastovského Polska (přelom 10. a 11. stol. až 12. stol.)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 653-675
Rozsah
653-675
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] AMLICHER, 1901: Amtlicher Bericht über die Verwaltung der naturhistorischen archäologischen und ethnologischen, Sammlungen des Westpreußischen Provinzional-Museums für das Jahr 1900, fasc. 21, Danzig.

[2] AMLICHER, 1916: Amtlicher Bericht (...) für das Jahr 1913-15, fasc. 34-36, Danzig.

[3] ANTONIEWICZ, J., 1951: Zabytki wczesnośredniowieczne odkryte we wsi Pieńki-Grodzisko, pow. Łomża, Sprawozdania PMA, vol. 4, fasc. 1-2, 125-143.

[4] ARBMAN, H., 1940-43: Birka I. Die Gräber, Uppsala.

[5] ARWIDSSON, G., 1984: Haselnüsse und Kerne, [in:] Birka, vol. II:1, Systematische Analysen der Gräberfunde, ed. G. ARWIDSSON, Stockholm, 273-274.

[6] BRONICKA-RAUHUT, J., 1998: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Czersku, Warszawa.

[7] BRONISCH, G.-OHLE, W.-TEICHMÜLLER, H., 1938: Kreis Bütow, Szczecin.

[8] BRONDSTED, J., 1936: Danish inhumation graves of the Viking Age, Acta Archaeologica, vol. 7, 81-228.

[9] CHUDZIAK W., 2001: Wczesnośredniowieczne groby komorowe z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Wschodnim, Slavia Antiqua, vol. 42, 63-96.

[10] CHUDZIAK W., in printing Wczesnośredniowieczne "importy" skandynawskie z Kałdusa pod Chełmnem na Pomorzu Wschodnim, [in:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, Warszawa.

[11] CNOTLIWY, E.-WOJTASIK, J., 1959: Misa romańska z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wolinie, Materiały Zachodniopomorskie, vol. 5, 249-156.

[12] DŁUGOPOLSKA, L., 1973: Zdobione misy romańskie z Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica, Wiadomości Archeologiczne, vol. 38, 325-328.

[13] DUCZKO, W., 1997: Scandinavians in the southern Baltic between the 5th and the 10th centuries A.D., [in:] Origins of Central Europe, ed. P. Urbańczyk, Warszawa, 191-211.

[14] DUCZKO, W., 2000: Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, [in:] Salsa cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, eds. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg, 23-44 .

[15] DUCZKO, W., 2002: Test or magic? Pecks on the Viking-Age silver, [in:] Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, ed. B. Paszkiewicz, Warszawa, 193-208.

[16] DULINICZ, M., 1998: Jaki obrządek pogrzebowy panował na wczesnośredniowiecznym Mazowszu?, [in:] Studia z dziejów cywilizacji, ed. A. Buko, Warszawa, 103-113.

[17] EDGREN, T., 1988: An engraved bronze bowl from Jarovščina on the Oyat River in the South-East Coastal Region of Lake Ladoga, [in:] Trade and Exchange in Prehistory, Studies in Honour of Berta Stjernquist, eds. B. Hardh, L. Larsson, D. Olausson, R. Petre, Acta Archaeologica Lundensia, Seria 8, vol. 16, 309-318.

[18] EGGERS, H. J., 1978: Funde der wendisch-wikingischen Zeit in Pommern. Textband, Kiel.

[19] EGGERS, H. J.-GRAUE, J., 1985: Funde der wendisch-wikingischen Zeit in Pommern. Tafelband, Kiel.

[20] EISENSCHMIDT, S., 1994: Kammergräber der Wikingerzeit in Altdänemark, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie, vol. 25, Bonn.

[21] EISENSCHMIDT, S., 1995: Kammergräber der Wikingerzeit in Altdänemark, Archäologie in Schleswig, vol. 4, 79-90.

[22] GABRIEL, I., 2000: Burgwall Starigard, Grab 75, [in:] Europas Mitte um 1000. Beitrage zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Katalog, ed. A. Wieczorek, H.-M. Hinz, Stuttgart, 169.

[23] GORCZYCA, K.-OLIŃSKA, K., 1989: Cmentarzyska wczesnośredniowieczne w Bilczewie i Ruminie, woj. konińskie, Zeszyty Muzealne (Konin), vol. 1, 49-68.

[24] GRIEG, S., 1967: Graverte bronseskaler fra tidlig middelalder, Viking, vol. 31, 47-97.

[25] HILCZERÓWNA Z., 1956: Ostrogi polskie z X-XIII wieku, Poznań.

[26] JAKOVLEV, J. A., 1998: Europäische Bronzeschalen des 11-13 Jahrhunderts aus Asien, Eurasia Antiqua, vol. 4, 473-482.

[27] JANOWSKI, A., 2001: Misy brązowe z Kałdusa, (typescript).

[28] JANOWSKI, A., 2002: Wczesnośredniowieczna misa brązowa z ornamentem roślinnym z Ostrowitego, w województwie pomorskim, Archaeologia Historica Polona, vol. 12, 107-122.

[29] JANOWSKI, A., in printing Misy brązowe męskim atrybutem wyposażenia? Groby wczesnośredniowieczne z misami brązowymi na terenie ziem polskich, [in:] Kobieta. Śmierć. Mężczyzna, Funeralia Lednickie 5.

[30] JAŻDŻEWSKI, K., 1949: Stan i działalność łódzkiego ośrodka badawczego w roku 1948, Z otchłani wieków, vol. 17, fasc. 56, 73-91.

[31] JUREK, T., 1997: Kim był komes wrocławski Magnus?, [in:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, Toruń, 181-192.

[32] KARA, M., 1991: Z badań nad wczesnośredniowiecznymi grobami z uzbrojeniem z terenu Wielkopolski, [in:] Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, ed. L. Leciejewicz, Wrocław, 99-120.

[33] KARA, M., 1992: The Graves of the Armed Scandinavians from the Middle and the Younger Viking Period from the Territory of the First Piasts' State, [in:] Death and Burial, Pre-printed Papers, A Conference on Medieval Archeology in Europe 21st—24th September 1992 at the University of York, vol. 4, York, 167-177.

[34] KARA, M., 1993: Siły zbrojne Mieszka I. Z badań nad składem etnicznym, organizacją i dyslokacją drużyny pierwszych Piastów, Kronika Wielkopolski, no. 3 (62), 33—47.

[35] KARA, M., 1998: Wczesnośredniowieczny grób uzbrojonego kupca z miejscowości Ciepłe na Pomorzu Gdańskim w świetle ponownej analizy chronologicznej, [in:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i Sacrum, eds. H. Kóčka-Krenz, W. Łosiński, Poznań, 505-524.

[36] KARA, M., 2001: Frühmittelalterliches Grab eines bewaffneten Kaufmannes aus dem ort Ciepłe (Warmhof) in Danziger Pommern im Lichte einer erneuten Analyse, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, vol. 23/1, 113-144.

[37] KASZEWSKA, E., 1960: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Kałdusie pow. Chełmno (badania 1957), Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, no. 5, s. 143-181.

[38] KAZAKEVIČIUS, V., 1994: Some debatable questions concerning the armament of the Viking Period in Lithuania, Fasciculi Archaeologiae Historicae, fasc. 7, 37—44.

[39] KAZAKEVIČIUS, V., 1996a: Topory bojowe typu M. Chronologia i pochodzenie na ziemiach Bałtów, [in:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, vol. II, Miasta i rzemiosła, ed. Z. Kurnatowska, Wrocław, 233-241.

[40] KAZAKEVIČIUS, V., 1996b: IX-XIII a. baltu kalavijai, Vilnius.

[41] KAZAKEVIČIUS, V., 2001: Del E tipo ietigaliu ornamentuotomis imovomis chronologijos ir kilmes, Archaeologia Lituana, vol. 2, 179-196.

[42] KIERSNOWSKA, T., 1991: Płock, Czersk i Błonie - trzy ośrodki wczesnomiejskie z XI-XIII wieku na Mazowszu, [in:] Miasto zachodniosłowiańskie w XI-XII wieku. Społeczeństwo-Kultura, eds. L. Leciejewicz, W. Wojciechowski, Wrocław, 37-54.

[43] KIERSNOWSKA, T., 1992: O pochodzeniu rodu Awdańców, [in:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej//. Zbiór studiów, vol. 5, ed. S.K. Kuczyński, Warszawa, 57-72.

[44] KIERSNOWSKA, T., 2000: Najstarsze kościoły archidiakonalne południowego Mazowsza, [in:] Kościół. Kultura. Społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa, 49-54.

[45] KORDALA, T., 1999: Uwagi o osadnictwie wczesnośredniowiecznym na Mazowszu Płockim, Slavia Antiqua, vol. 40, 97-117.

[46] KORDALA, T., 2000: Uwagi o obrządku pogrzebowym na Mazowszu północnym w młodszych fazach wczesnego średniowiecza, [in:] Archaeologia et Historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieniec, Łódź, 191-203.

[47] KOŚCIELECKI, P., 2000: Topografia wyposażenia grobów męskich na staromazowieckich cmentarzyskach z grobami w obudowach kamiennych z XI-XIII wieku, Studia i Materiały Archeologiczne, vol. 10, 55-88.

[48] KRZYSZOWSKI, A., 1995: Ein reiches Gräberfeld aus dem 10./11. Jh. in Sowinki bei Poznań, Slavia Antiqua, vol. 36, 49-71.

[49] KRZYSZOWSKI, A., 1997: Frühmittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen, Germania, vol. 75, part 2, 639-671.

[50] KULAKOV, V. I., 1990: Drevnosti Prussov (VI-XIII), Moskwa.

[51] LA BAUME, W., 1927: Wikingergräber im nördlichen Pommerellen, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, vol. 6, fasc. 6, 83-85.

[52] LANGENHEIM, K., 1933: Spuren der Wikinger um Truso, Elbinger Jahrbuch, vol. 11, 262-283.

[53] LECIEJEWICZ, L., 1993: Normanowie nad Odrą i Wisłą w IX i XI wieku, Kwartalnik Historyczny, vol. 100, no. 4, 49-62.

[54] LECIEJEWICZ, L., 1994-95 Skandinavier im Oder- und Weichselgebiet 800-1200, Acta Praehistorica et Archaeologica, vol. 26-27, 73-82.

[55] LECIEJEWICZ, L., 2001: Jan Żak i jego studia nad wczesnośredniowieczną Skandynawią, [in:] Archeologia. Paradygmavol. Pamięć, eds. D. Minta-Tworzowska, W. Raczkowski, Poznań, 67-74.

[56] LEWANDOWSKI, M., 1986: Puginały średniowieczne z ziem polskich, [in:] Mediaevalia archaeologica, Acta Archaeologica Lodziensia, no. 31, 101-119.

[57] LISSAUER, A., 1889: Das Gräberfeld von Amalienfelde auf der Oxhöfter Kampe, Sitzungs-Berichte der anthropologischen C Sektion der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig vom Jahre 1880 bis 1888, 40-43.

[58] ŁĘGA, W., 1930: Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, Toruń.

[59] ŁOSIŃSKI, W., 1997: Rola kontaktów ze Skandynawią w dziejach gospodarczych Słowian nadbałtyckich, Przegląd Archeologiczny, vol. 45, 73-86.

[60] MICHNIEWICZ, M., 2000: Omówienie wyników analizy botanicznej drewna z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach stan. 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem grobu 17/98, Studia Lednickie, vol. 6, 225-230.

[61] MÜLLER, U., 1996: Tugend- und Lasterschalen: Bemerkungen zu Ikonographie, Chronologie und Funktion einer Objektgruppe des hohen Mittelalters, [in:] Realienforschung und historische Quellen. Ein Symposium im Staatlichen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg vom 30. Juni bis zum 1. Juli 1995, ed. M. Fansa, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 15, Oldenburg, 145-170.

[62] MÜLLER, U., 1998a: Gravierte Bronzeschalen im nördlichen Ostmitteleuropa, [in:] Struktur und Wandel im Frühund Hochmittelalter, ed. Ch. Lübke, Eine Bestandsaufnahme aktueller Forschungen zur Germania Slavica I, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 5, Stuttgart, 313-332.

[63] MÜLLER, U., 1998b: Verzierte Bronzeschalen des 11. bis 13. Jahrhunderts in Nordosteuropa, [in:] Trudy VI Meždunarodnogo Kongressa slavjanskoj arheologii, vol. 4, Obščestwo, ekonomika, kuľtura i isskustvo slavjan, Moskva, 268-283.

[64] MÜLLER-WILLE, M., 1976: Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Thumby-Bienebek (Kr. Rendsburg-Eckernförde), teil I, Offa-Bücher, vol. 36, Neumünster.

[65] MÜLLER-WILLE, M., 1987: Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Thumby-Bienebek (Kr. Rendsburg-Eckernförde), teil II, Offa-Bücher, vol. 62, Neumünster.

[66] MÜLLER-WILLE, M., 1991: Wikingerzeitliche Kammergräber, (w:) Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid, ed. M. Iversen, Hřjbjerg, 181-187.

[67] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź.

[68] NADOLSKI, A.-ABRAMOWICZ, A.-POKLEWSKI, VOL., 1959: Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Łódź.

[69] NIEWĘGŁOWSKI, A., 1988: Die religiöse Rolle der Haselnuss und der Hasel in der Urgeschichte und im Frühmittelalter, Archeologia Polona, vol. 27, 147-183.

[70] NIEWĘGŁOWSKI, A., 1993: Leszczyna i orzechy laskowe jako materialne korelaty religii w Polsce przedchrześcijańskiej, [in:] Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, eds. M. Kwapiński, H. Paner, Gdańsk, 47-55.

[71] PASZKIEWICZ, B., 1993: Niepublikowane znaleziska monet średniowiecznych i nowożytnych z badań archeologicznych w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego, Wiadomości Numizmatyczne, vol. 37, 73-86.

[72] PEDERSEN, A., 1997: Sollested and Mollemosegard burial customs in 10th-century Denmark, [in:] Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts, vol. 1. ed. M . Müller-Wille, Mainz, 249-278.

[73] PETERSEN, J., 1919: De norske vikingesverd. Kristiania.

[74] PETERSEN, J., 1951: Vikingetidens redskaper, Oslo.

[75] POKLEWSKI, T., 1961: Misy brązowe z XI, XII, XIII wieku, Łódź.

[76] PORZEZIŃSKI, A., 1992: Sprawozdanie z ratunkowych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Cedyni (stanowisko 2a), Materiały Zachodniopomorskie, vol. 38, 203-247.

[77] RAUHUT, L., 1971: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, vol. 1, 435-656.

[78] RAUHUT, L.-DŁUGOPOLSKA, L., 1971: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica, Wiadomości Archeologiczne, vol. 36, 292-353.

[79] RAUHUTOWA, J., 1972: Wczesnośredniowieczny grobowiec z XII w. z Czerska pod Warszawą, Archeologia Polski, vol. 17, fasc. 1, 143-160.

[80] SARNOWSKA, W., 1955: Miecze wczesnośredniowieczne w Polsce, Światowit, vol. 21, 276-323.

[81] SCHULZE-DÖRRLAMM, M., 1992: Luxusgüter, [in:] Das Reich der Salier 1024-1125, Katalog zur Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz, Sigmaringen, 445-450.

[82] SIKORSKI, A., 2000: Wyniki analiz fragmentów tkanin z grobu 17/98 w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 22, Studia Lednickie, vol. 6, 213-224.

[83] SIKORSKI, A., 2002: "Opakowanie" tekstylne misy mosiężnej z wczesnośredniowiecznego grobu szkieletowego na cmentarzysku "Mały Skansen" w województwie wielkopolskim, Archaeologia Historica Polona, vol. 12, 135-140.

[84] SITZUNGS BERICHTE, 1876: Sitzungs-Berichte der anthropologischen Section der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig vom 9. Juli. 1974.

[85] SKALSKI, K., 1995: Problem wykorzystania źródeł archeologicznych do badań nad składem drużyny pierwszych Piastów, Kwartalnik Historyczny, vol. 102, fasc. 2, 85-96.

[86] STOLL, H.-J., 1996: Die "Hansaschüssel" vom Burgwall Raddusch, Kr. Calau, Germania, vol. 74, part 2, 509-529.

[87] SZYMAŃSKI, W., 2000: Review A. Krzyszowski, Frühmittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen, Germania, vol. 75, 1997, fasc. 2, s. 639-671, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 48, cc. 3-4, 197-199.

[88] ŚWIĘTOSŁAWSKI, W., 1990: Strzemiona średniowieczne z ziem Polski, Łódź.

[89] TOKARSKI, W., 2000: Militaria - broń miotająca, obuchowa i drzewcowa oraz elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, [in:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, vol. I, Mosty traktu gnieźnieńskiego, ed. Z. Kurnatowska, Lednica-Toruń, 77-103.

[90] TOPAL, J., 1972: A Árpad-kori temető és templom Cegléd-Madarászhalmon, Studia Comitatensia, vol. 1, 53-97.

[91] TROTZIG, G., 1984: Gefäße aus Kupfer und seinen Legierungen, [in:] Birka 11:1, Systematische Analysen der Gräberfunde, ed. G. Arwidsson, Stockholm, 219-230.

[92] TROTZIG, G., 1991: Craftsmanship and function. A study of metal vessels found in Viking Age tombs on the island of Gotland, Stockholm.

[93] VOSS, O., 1991 Hørning-graven. En kammergrav fra o. 1000 med kvinde begravet i vognfading [in:] Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid, ed. M . Iversen, Højbjerg, 189-203.

[94] WARNKE, D., 1975: Das frühgeschichtliche Hügelgräberfeld in der "Schwarzen Bergen" bei Ralswiek, Kr. Rugen, Zeitschrift für Archäologie, vol. 9, 89-127.

[95] WEITZMANN-FIEDLER, J., 1981: Romanische gravierte Bronzeschalen, Berlin.

[96] WEITZMANN-FIEDLER, J., 1983: Romanische gravierte Bronzeschalen, Nachträge zu dem 1981 erschienenen Werk, Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, vol. 37, fasc. 1/4, 1-21.

[97] WĘDZKI, A., 1996: Pieńki Okopne, [in:] Słownik Starożytności Słowiańskich, vol. 8, part 2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 508.

[98] WIERCIŃSKA, A., 1972: Analiza antropologiczna wczesnośredniowiecznego szkieletu ludzkiego z Czerska, pow. Piaseczno, Archeologia Polski, vol. 17, fasc. 1, 161-166.

[99] WOJTASIK, J., 1967: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na Wzgórzu "Młynówka" w Wolinie, Szczecin.

[100] WRZESIŃSKA, A., 2000: Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy z grobu 17/98 z Dziekanowic, stanowisko 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, Studia Lednickie, vol. 6, 179-184.

[101] WRZESIŃSKA, A.-WRZESIŃSKI, J., 2000: Grób z misą brązową z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, stan. 22, gm. Łubowo byłe woj. poznańskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, vol. 5, 273-276.

[102] WRZESIŃSKA, A.-WRZESIŃSKI, J., 2002: Wczesnośredniowieczny grób szkieletowy z misą mosiężną z cmentarzyska "Mały Skansen" w województwie wielkopolskim, Archaeologia Historica Polona, vol. 12, 123-134.

[103] WRZESIŃSKI, J., 1997-98: Groby z mieczami na terenie Polski wczesnopiastowskiej (X-XII wiek), Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, no. 40, 7-46.

[104] WRZESIŃSKI, J., 2000: Misa brązowa z cmentarzyska w Dziekanowicach - próba interpretacji, Studia Lednickie, vol. 6, 185-201.

[105] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1989-90: Pochówki dostojników kościelnych i świeckich w Polsce wczesnopiastowskiej (na podstawie źródeł archeologicznych). Roczniki Historyczne, vol. 55-56, 33-70.

[106] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1991: Problem osadnictwa skandynawskiego na południowych wybrzeżach Bałtyku w IX-X wieku, Zeszyty Naukowe PUNO, no. 4, 53-62.

[107] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1997: Gräberfelder des 8/9-10/11 Jhs. mit skandinavischen Komponenten im slawischen Ostseeraum, Sprawozdania Archeologiczne, vol. 49, 9-19.

[108] ŻAK, J., 1957: Czy grób uzbrojonego jeźdźca z Ciepłego, pow. tczewski jest grobem skandynawskim, Archeologia Polski, vol. 1, 164—180.

[109] ŻAK, J., 1960: Problem pochodzenia mieczów tzw. "wikińskich" na ziemiach zachodniosłowiańskich, głównie polskich, Archeologia Polski, vol. 4, fasc. 2, 297-344.

[110] ŻAK, J., 1963: Kontakty Gotlandii z ziemiami polskimi w młodszej fazie wczesnego średniowiecza (około 800-1100 r.). Archeologia Polski, vol. 8, fasc. 2, 346-357.

[111] ŻAK, J., 1968: Materiały do studiów nad kontaktami wschodniopomorsko-skandynawskimi z X i XI wieku - broń skandynawska, Pomorania Antiqua, vol. 2, 287-314.

[112] ŻAK, J., 1988a: Problem "importów" skandynawskich w dorzeczu Odry i Wisły w IX, X i XI wieku, [w:] Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, vol. 2, eds. G. Labuda, S. Tabaczyński, Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź, 179-187.

[113] ŻAK, J., 1988b: Das Problem der skandinavischen "Importe" im Oder-Weichsel-Raum während des 9.-11. Jahrhunderts, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, vol. 69, 675-689.