Vrcholnostredoveká osada v Beckove

Název: Vrcholnostredoveká osada v Beckove
Variantní název:
  • Die hochmittelalterliche Siedlung in Beckov
  • The Beckov settlement from the high Middle Ages
Přispěvatel
Magar, Bernd (editor)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 335-349
Rozsah
335-349
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Predstihovým výskumom bola v roku 2004 odkrytá ťažisková časť dedinského sídliska ležiaca v katastri Beckova. Skladá sa zo 64 obytných a hospodárskych objektov šiestich základných typov. Na základe analýzy predmetov materiálnej kultúry a charakteru osídlenia možno preskúmanú lokalitu zaradiť do druhej polovice 13. stor. s pravdepodobným pokračovaním osídlenia počas prvej polovice 14. stor. Ide o osadu zloženú zo štyroch usadlostí ležiacu v blízkosti potoka.
In 2004, archaeologists excavated, during preliminary research, a core section of a village settlement on the Beckov territory. It comprises 64 residential buildings and outbuildings of six basic types. The analysis of the objects of material culture and the settlement character puts the explored site into the second half of the 13th century, with probable continuation in the first half of the 14th century. The settlement consists of four farmsteads, situated near a stream.
Reference
[1] BEHM, G., 1942: Eine spätslawische Siedlung bei Berlin-Kaulsdorf, Prähistorische Zeitschrift 32–33, 260–296.

[2] BERANOVÁ, M., 1980: Zemědělská výroba starých Slovanů. Praha.

[3] CETERA, A., 1994: Budynki mieszkalne z grodziska w Zawadzie k. Tarnowa. In: Rocznik tarnowski 1994, 255–276. Tarnów.

[4] ČAPLOVIČ, D., 1999: Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska, AH 24, 41–58.

[5] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav–Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[6] FUSEK, G.–SPIŠIAK, J., 2005: Vrcholnostredoveká grafitová keramika z Nitry-Šindolky. Archeológia a mineralógia, SlArch LIII, 265–332.

[7] CHEBEN, I.–BIELICH, M., 2006: Stredoveké nálezy z Beckova, AVANS 2004, 105–106.

[8] HAJNALOVÁ, M.–MIHÁLYIOVÁ, J., 2005: Archív nálezových správ AÚ SAV Nitra, č.j. 15797/05.

[9] HANULIAK, M.–KUZMA, I.–ŠALKOVSKÝ, P., 1993: Mužla–Čenkov I. Osídlenie z 9.–12. storočia. Nitra.

[10] HANULIAK, M.–VARSÍK, V., 2005: Určujúce charakteristiky osídlenia vo Vlčkovciach, SlArch LIII, 133–168.

[11] HERMANN, J., 1973: Die germanischen und slawischen Siedlungen und das mittelalterliche Dorf von Tornow, Kr. Calau. Berlin.

[12] HOŠŠO, J., 2004: Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky, AH 29, 569–580.

[13] HOŠŠO, J.–LESÁK, B., 2001: Archeologický výskum horizontu 12. až 13. storočia v historickom jadre Bratislavy, AH 26, 241–256.

[14] HUNKA, J.–KOLNÍKOVÁ, E., 2006: Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 2004, AVANS 2004, 97–102.

[15] KOBYLIŃSKI, Z., 1988: Struktury osadnicze na ziemiach polskich v schylku starozitności i poczatkach wczesnego średniowiecza, 255–276. Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Łódź.

[16] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie), AH 29, 523–547.

[17] KUDRNÁČ, J., 1970: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách. Praha.

[18] NEKUDA, R., 1994: Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě, AH 19, 349–365.

[19] NEKUDA, V., 1990: Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku, AH 15, 7–14.

[20] NEKUDA, V., 2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Raně středověké sídliště. Brno.

[21] NEKUDA, V., 2004: Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa, AH 29, 365–414.

[22] PARCZEWSKI, M., 2003: Wczesnoslowiańskie odkrycia w Bachorzu, pow. Rzeszów. In: Polonia Minor Medii Aevi, 191–209. Kraków–Krosno.

[23] PLEINEROVÁ, I., 1975: Březno. Vesnice prvých Slovanů v severozápadních Čechách. Praha.

[24] RUTTKAY, M., 1990: Pece na ranostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska, AH 15, 337–348.

[25] RUTTKAY, M., 1995: Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku, AH 20, 563–583.

[26] RUTTKAY, M., 1998: Dedina a dom vo vrcholnom a neskorom stredoveku. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie, 37–66. Bratislava.

[27] RUTTKAY, M., 1999: Výskum stredovekých dedinských sídlisk na Slovensku (Stav a perspektívy), AH 24, 7–40.

[28] RUTTKAY, M., 2002: Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld in Bajč–Medzi kanálmi (Vorbericht), SlArch L, 245–322.

[29] SZÖKE, B. M., 1992: 7 és 9. századi településmaradványok Nagykanizsán, Zalai Múzeum 4, 129–167.

[30] ŠALKOVSKÝ, P., 1998: Dedinský dom v stredoveku. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie, 9–36. Bratislava.

[31] VARSÍK, V.–HANULIAK, M.–KOVÁR, B., 2006: Záchranný výskum v Beckove, AVANS 2004, 204–211.

[32] VIGNATIOVÁ, J., 1992: Břeclav–Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. Brno.