Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice)

Název: Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice)
Variantní název:
  • Early medieval pottery from the Kněží hora hillfort, near Katovice (Strakonice district)
  • Frühmittelalterliche Keramik vom Burgwall Kněží hora (Pfaffenberg) bei Katovice (Bezirk Strakonice)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 357-381
Rozsah
357-381
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Kněží hora u Katovic (okr. Strakonice) patří mezi největší jihočeská raně středověká hradiště z 9. až počátku 10. století. Dosavadní poznání tohoto hradiště vycházelo především z výzkumu B. Dubského z roku 1946. V posledních letech je hradiště systematicky zkoumáno pracovníky Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni prostřednictvím nedestruktivních a málo destruktivních metod. V letech 2016–2017 proběhly na akropoli hradiště vzorkovací sondáže vyvolané porušením lokality lesním hospodářstvím a nelegálními aktivitami hledačů kovů. Z výzkumu byly získány početněji výraznější soubory raně středověké keramiky, jejíž podrobný rozbor významně přispívá k datování lokality do středohradištního období s těžištěm v 9. století, které podporuje i radiokarbonové datování uhlíků pocházejících z horní destrukce dřevohlinité hradby.
Kněží hora near Katovice (Strakonice district) is one of the largest south-Bohemian early medieval hillforts, dating from the 9th – early 10th century. The existing information about the hillfort was chiefly based on research carried out by B. Dubský in 1946. In recent years the hillfort has been systematically investigated by experts from the Department of Archaeology of the University of West Bohemia, Plzeň by means of non-destructive and the least destructive methods. Test digs were conducted on the hillfort acropolis in 2016–2017, triggered by intrusion in the form of forestry work and illicit metal detecting. The excavations yielded large series of early medieval pottery, the detailed analysis of which significantly contributed to the dating of the site to the Middle Hillfort period with its heyday in the 9th century, also supported by the radiocarbon dating of cinders from the destructed upper section of the timber and earth rampart.
Note
Článek byl podpořen projekty SGS-2018-010: Hradiště "Kněží Hora" u Katovic, okr. Strakonice. Výpovědní potenciál lokality na základě multidisciplinárního výzkumu a NAKI II DG18P02OVV020: Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví.
Der vorliegende Beitrag wurde gefördert von den Projekten SGS-2018-010: Burgwall "Kněží Hora" bei Katovice, Bez. Strakonice. Das Aussagepotenzial der Fundstelle auf Grundlage multidisziplinärer Forschung und NAKI II DG18PO2OVV020: Hochmittelalterliche Keramik als Bestandteil des beweglichen Kulturerbes.