Téma vykořenění a ztrát v současné próze : nad románem Jakuby Katalpy Němci

Název: Téma vykořenění a ztrát v současné próze : nad románem Jakuby Katalpy Němci
Variantní název
The theme of uprooting and loss in contemporary prose : over the novel The Germans by Jakuba Katalpa
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 57-67
Rozsah
57-67
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Studie analyzuje román Němci (2012) české prozaičky Jakuby Katalpy jako pokus o nový pohled na problematiku života německé menšiny v Československu od meziválečného období až po divoké vyhánění a následné organizované vysídlení německy mluvících obyvatel po skončení druhé světové války. Román představuje skrytou polemiku s ideologicky a morálně akcentovanými přístupy k tématu – v české próze do roku 1989 výrazně protiněmecky orientované, od devadesátých let naopak často adorující sudetské Němce jako kladné hrdiny. Na rozdíl od svých dřívějších experimentálních próz psaných složitým jazykem vytvořila autorka v románu Němci zajímavou kombinaci kultivovaného současného jazyka, věcného stylu a stále se větvící narativní struktury, ve které dominuje každodenní život intenzivně vnímaný všemi smysly.
The study analyzes the novel Němci (The Germans, 2012) of the Czech prose writer Jakuba Katalpa as an attempt at a new perspective on the issue of the life of the German minority in Czechoslovakia from the interwar period to the wild expulsion and subsequent organized displacement of German-speaking inhabitants after the end of the Second World War. The novel represents a concealed polemic with ideologically and morally accented approaches to the subject – in Czech prose until 1989 significantly anti-German oriented, since the nineties on the contrary, often adoring Sudeten Germans as positive heroes. Unlike its earlier experimental narrations written in a complex language, the author made in the novel Němci (The Germans) an interesting combination of cultivated contemporary language, material style and ever-branching narrative structure dominating everyday life intensely perceived by all senses.
Reference
[1] BALDICK, Chris: The Oxford Dictionary of Literary Terms. 4. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2015. 392 s.

[2] BUCHANAN, Ian: A Dictionary of Critical Theory. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2010. 500 s.

[3] COHNOVÁ, Dorrit: Signály fikčnosti: Naratologický pohled. Přel. M. Orálek. In: Aluze 10, 2008, č. 1, s. 40–54.

[4] DENEMARKOVÁ, Radka: Peníze od Hitlera. Brno: Host, 2006. 248 s.

[5] DOLEŽEL, Lubomír: Inovace jako transformace fikčního světa. In: Týž: Studie z české literatury a poetiky. Ed. a překl. B. Fořt. Praha: Torst, 2008, s. 289–300.

[6] DOLEŽEL, Lubomír: Fikční a historický narativ. In: Týž: Studie z české literatury a poetiky. Ed. a překl. B. Fořt. Praha: Torst, 2008, s. 301–336.

[7] DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David – von ARBURG, Adrian: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská, 2010. 576 s.

[8] FOŘT, Bohumil: Úvod do sémantiky fikčních světů. Brno: Host, 2005. 148 s.

[9] HAHNOVÁ, Eva: Sudetoněmecké vzpomínání a zapomínání. Praha: Votobia, 2002. 234 s.

[10] HILLEBRAND, Bruno: Theorie des Romans: Erzählstrategien der Neuzeit. Frankfurt am Main: Fischer, 1996. 540 s.

[11] JANOUŠEK, Pavel: 969 slov o próze – Jakuba Katalpa: Němci. Host, Brno 2012. In: Tvar 21, 2012, s. 3.

[12] KATALPA, Jakuba: Němci. 1. vyd. Brno: Host, 2012. 424 s.

[13] KURAL, Václav: Místo společenství – konflikt! Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1994. 295 s.

[14] LOLLOK, Marek: Němci včera a dnes. In: iLiteratura.cz (2.12.2012). Dostupné z: https://www.iliteratura.cz/Clanek/30909/katalpa-jakuba-nemci.

[15] MARTÍNEZ, Matías (ed.): Handbuch Erzählliteratur: Theorie, Analyse, Geschichte. Stuttgart: Metzler, 2011. 308 s.

[16] MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. 704 s.

[17] KNAPPOVÁ, Miloslava: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 5. vyd. Praha: Academia, 2010. 784 s.

[18] MOLDANOVÁ, Dobrava: Naše příjmení. 4. vyd. Praha: Agentura Pankrác, 2015. 232 s.

[19] MYŠKOVÁ, Ivana: Román Němci může být pro čtenáře velkým překvapením (31.1.2013 – rozhlasový rozhovor s Jakubou Katalpou). Dostupné z: http://vltava.rozhlas.cz/roman-nemci-muze-byt-pro-ctenare-velkym-prekvapenim.