K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978)

Název: K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978)
Variantní název:
  • The origins of the castle in Strakonice : in memory of Václav Mencl (1905–1978)
  • Zu den Anfängen der Burg in Strakonice : zum Gedenken an Václav Mencel (1903–1978)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 607-625
Rozsah
607-625
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Strategicky významná poloha ostrožny strakonického hradu lákala k osídlení již v pravěkém období. Nápadný skalní útvar v rovinatém terénu vedl v raně středověkém období k výstavbě patrně vlastnického kostelíka, za nímž předpokládáme stavbu panské kurie s jejím zázemím. Nejstaršími světskými držiteli hradu ve Strakonicích byli příslušníci rodu Bavorů, jejichž původní sídla byla na Moravě. V roce 1243 daroval Bavor I. východní polovinu hradu i s kostelem johanitům. Nelze rozhodnout, zda zde jmenovaný kostel byl panský, založený při stavbě hradu, nebo zda byl převzat stojící kostel starší. Při výzkumu raně středověkého pohřebiště z 12. století v Radomyšli (6 km severovýchodně od Strakonic) bylo zjištěno 1 000 až 1 200 hrobů a nalezeno 52 náhrobků rozmístěných po celé ploše pohřebiště. Jejich petrografický rozbor prokázal místní původ. Některé z náhrobků nesly heraldické značky ukazující k Bavorům ze Strakonic – střelu, luk a šíp. Šlo o pohřby služebníků, kteří k nim byli vázáni vojenskou nebo správní službou. K jejich datování přispěly dva denáry použité jako obol mrtvých. Šlo o denár Soběslava I. (1125–1140) a denár Vladislava II. (1140–1173). Podle archeologických i písemných pramenů lze datovat počátek výskytu Bavorů v Čechách, stejně jako počátky hradu ve Strakonicích nejpozději do konce 12. století.
The strategically situated promontory of the Strakonice castle had prompted settlement since prehistory. This prominent rock formation in a flat landscape inspired in the early Middle Ages the construction of possibly a proprietary church, which was presumably followed by a feudal curia with hinterland facilities. The first owners of the castle in Strakonice were the members of the Bavor family whose original seats are sought in Moravia. In 1243 Bavor I donated the eastern half of the castle including the church to the Order of St. John. It cannot be determined whether the church was a feudal one established along with the castle, or whether an already existing older church was taken over. During research into an early medieval burial site from the 12th century in Radomyšl (6 km north-east of Strakonice), 1,000–1,200 graves were unearthed, as well as 52 gravestones distributed all over the burial site area. Their petrographic analysis showed local origin. Some of the gravestones bore heraldic symbols referring to the Bavors of Strakonice: a shot, a bow and an arrow. The people buried there were servants, linked with the family through a military or administration service. The dating of the graves was contributed to by two dinars used as grave coins, a dinar of Soběslav I (1125–1140) and a dinar of Vladislav II (1140–1173). According to archaeological and written sources, the presence of the Bavors in Bohemia goes back to the late 12th century at the latest, along with the origins of the castle in Strakonice.