Financování multimediální výchovy v hudebním oboru na základních uměleckých školách

Název: Financování multimediální výchovy v hudebním oboru na základních uměleckých školách
Variantní název:
  • Funding of multimedia education in music branch at primary art schools
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 2, s. 63-76
Rozsah
63-76
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In order to keep art education up with the times and attractive for young people, we cannot avoid innovation of subjects, equipment and teaching methods in a sense that the lessons should be enriched by multimedia elements. This paper deals with multimedia education at the primary schools of art in the Czech Republic, namely in the music branch. First part describes the system of primary education of art and defines multimedia. Subsequently the author shows how multimedia can be used by primary art schools and lists ways to fund necessary equipment. It is obvious that the initiative for gaining money for these purposes can come from a school itself but also from institutions outside of the primary art schools. The paper can also serve as a manual for directors of schools during introducing and development of multimedia subjects.
Reference
[1] BARANČICOVÁ, Svatava. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I., Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. V Praze: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-235-5.

[2] BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4487-2.

[3] GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7608-2.

[4] GALL, Marina – SAMMER, Gerhard – DE VUGT, Adri. New Media in the Classroom. European Perspectives on Music Education. Insbruck: Helbling, 2012. ISBN 9783850618502.

[5] PACKER, Randall – Ken JORDAN. Multimedia: from Wagner to virtual reality. New York: W.W. Norton, c2002. ISBN 0-393-04979-5.

[6] PRŮCHA, Jan – Eliška WALTEROVÁ – Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.

[7] PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

[8] SEDLÁČEK, Marek. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5704-3.

[9] SKALKOVÁ, Jarmila. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-060-3.

[10] Advertising and Marketing Communication Practice. [online]. Paris: International Chamber of Commerce, 2011 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/08/ICC-Consolidated-Code-of-Advertising-and-Marketing-2011-English.pdf.

[11] AudioScore Lite. Sibelius [online]. Avid Technology, Inc., c2018 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: http://www.sibelius.com/products/audioscore/lite.html.

[12] Digital Audio Workstation. Techopedia [online]. Techopedia, inc., c 2019 [cit. 2019-06-27]. Dostupné z: https://www.techopedia.com/definition/6774/digital-audio-workstation-daw.

[13] Dotační programy. MŠMT ČR [online]. Praha: MŠMT, c2013-2019 [cit. 2019-07-24]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dotacni-programy.

[14] Education. Sibelius [online]. Avid Technology, Inc., c2019 [cit. 2019-07-27]. Dostupné z: http://www.avid.com/en/sibelius/education.

[15] Finale music notation software. Finale [online]. Makemusic, inc., c 2017 [cit. 2019-07-27]. Dostupné z: https://www.finalemusic.com/products/finale/.

[16] Historie. Portedo o.p.s. [online]. Informační portál ZUŠ, 2013 [cit. 2019-07-24]. Dostupné z: http://www.portedo.cz/historie2_cz.html.

[17] Informace o fondech. Strukturální a investiční fondy. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. [online]. Praha: MMR ČR, c2019 [cit. 2019-07-26]. Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU.

[18] MARTINKOVÁ, Petra. Financování multimediální výchovy v hudebním a výtvarném oboru na základních uměleckých školách. Brno, 2017, 77 s. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/msfaf/DP_Martinkova_Petra.pdf.

[19] Multimediální výuka hudební nauky. ZUŠ Police nad Metují [online]. [cit. 2019-07-26]. Dostupné z: http://www.zuspolice.cz/vyuziti-ict/projekty/multimedialni-vyuka-hudebni-nauky.

[20] Nadační fond Magdaleny Kožené. O nadačním fondu Magdaleny Kožené [online]. C. E. M. A., c2019 [cit. 2019-07-23]. Dostupné z: http://www.kozena.cz/nadacnifond.

[21] Operační program Výzkum, věda a vzdělávání [online]. MŠMT ČR [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Text_OP_VVV.pdf.

[22] PALÁN, Zdeněk. Multimédia. In: Andromedia.cz [online]. Andromedia.cz [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/multimedia.

[23] PALÁN, Zdeněk. Multimediální technologie. In: Andromedia.cz [online]. Andromedia.cz [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/multimedialni-technologie.

[24] PhotoScore & NotateMe Lite. Sibelius [online]. Avid Technology, Inc., c2018 [cit. 2019-07-27]. Dostupné z: http://www.sibelius.com/products/photoscore/lite.html.

[25] Projekt podpora digitálních technologií v uměleckém vzdělávání. Informační portál pro umělecké vzdělávání [online]. Informační portál ZUŠ, c2017 [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: http://eurohudebka.cz/projekt_podpora.html.

[26] Projekt podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Informační portál pro umělecké vzdělávání [online]. Informační portál ZUŠ, c2017 [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: http://eurohudebka.cz/projekt_rovne_prilezitosti.html.

[27] Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, c2013-2019 [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/31244/.

[28] ŘÍČNÝ, Václav. Moderní multimediální elektronika. Ústav radioelektroniky [online]. Brno: FEKT VUT [cit. 2019-07-30]. Dostupné z: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/studium/u3v/U3V_multimedia_01.pdf.

[29] Slovník cizích slov: multimediální. ABZ.cz [online]. ABZ.cz, c2005-2019 [cit. 2019-07-28]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=multimedialni&typ_hledani=prefix.

[30] Zákon č. 89/2012 občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [cit. 2019-07-30].

[31] Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [cit. 2019-07-30].

[32] Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [cit. 2019-07-30].