Doba rímská na Záhorí

Název: Doba rímská na Záhorí
Variantní název:
  • Roman period in the Záhorie region
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2019, roč. 24, č. 1, s. 49-76
Rozsah
49-76
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok sa venuje dobe rímskej na Záhorí. Ide o prehľadovú štúdiu, ktorej cieľom je uviesť súčasný stav nálezov sídlisk a pohrebísk z regiónu Záhoria. Taktiež cieľom je pripomenúť dôležitosť tohto regiónu a možnosti ďalšieho bádania. Článok sa postupne zaoberá dôležitejšími sídliskami a pohrebiskami z tohto regiónu. Následne sú výsledky zhrnuté v závere a na konci práce nechýba katalóg všetkých publikovaných lokalít. Región leží pri dôležitej križovatke obchodných ciest, ktoré prechádzali aj cez jeho územie a na hranici bývalou provinciou Panónia. Toto sa odzrkadľuje aj v bohatosti a početnosti lokalít a nálezov.
This article deals with the Roman period in Záhorie. It is a review study, which aims to present the current state of archaeological about the settlements and burial grounds of the Záhorie region. It also aims to point out the importance of the region and opportunities for further research. The article deals progressively with more important settlement and burial grounds of the region. Afterwards the results are summarized in the conclusion, with the catalog of all published locations at the end of the article. The region lies at an important crossroads of trade routes that crossed its territory and on the border of the former province of Pannonia. This is also reflected in the richness and abundance of sites and findings.
Note
Základom práce je bakalárska práca: Sofka, S. 2016: Doba rímska na Záhorí (Bakalárska práca). Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie.
Reference
[1] Bartík, J. – Turčan, V. 1993: Germánske nálezy z Vysokej pri Morave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. 21.

[2] Benninger, E. 1937: Die germanischen Bodenfunde in der Slowakei. Reichenberg und Leipzig.

[3] Bujna, J. 1976: Revízny výskum rímskej stanice v Stupave. Archeologické rozhledy XXVIII 1976–5. 494–514.

[4] Čambal, R. – Turčan, V. 2008: Výskum na Rímskej ulici v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006. 51.

[5] Drahošová, V. 1992a: Prieskum a záchranný výskum v Skalici. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. 30.

[6] Drahošová, V. 1992b: Nález z mladšej doby rímskej v Skalici. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. 27.

[7] Drahošová, V. 1992c: Prieskumy v Lábe. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. 27–28.

[8] Drahošová, V. 1993: Jantárová cesta na Záhorí. Záhorie 1993–6. 11–14.

[9] Drahošová, V. 1994: Najstaršie osídlenie Častkova. Záhorie 1994–4. 4–5.

[10] Drahošová, V. 1995: Najstaršie osídlenie. Záhorie 1995–4. 16–17.

[11] Drahošová, V. 1996a: Výsledky prieskumu v Skalici. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. 41–42.

[12] Drahošová, V. 1996b: Archeologické objavy v Gbeloch. Záhorie 1996–2. 9–11.

[13] Drahošová, V. 1996c: Západ sekulskej pláňavy v archeológii. Záhorie 1996–5. 6–11.

[14] Drahošová, V. 1997: Nálezy v Gbeloch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. 37.

[15] Drahošová, V. 2002: Z dejín obce Koválov. Záhorie 2002–5. 6–10.

[16] Drahošová, V. 2004: Sídliskové a hrobové nálezy kultúry zvoncovitých pohárov zo Skalice. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. 82–86.

[17] Eisner, J. 1927: Žárové pohřebiště ze starší doby římsko-provinciální v Lábu. Obzor Praehistorický V.–VI. 1926–1927. 53–60.

[18] Eisner, J. 1928: Prehistorický výskum na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v roku 1927. Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti XXII 1928. 26–40.

[19] Eisner, J. 1930: Prehistorický výskum na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v roku 1929. Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti XXIV 1930. 167–179.

[20] Eisner, J. 1933: Slovensko v pravěku. Bratislava.

[21] Elschek, K. 1997: Archeologický výskum v Zohore v roku 1995. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. 40–43.

[22] Elschek, K. 1999a: Záchranný archeologický výskum v Lábe. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. 38–39.

[23] Elschek, K.: 1999b: Die Aussagekraft des römischen Imports entlang der Marsch auf der Bernsteinstrasse. In: Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies. Zalau 1999. 859–865.

[24] Elschek, K. 2000: Eine Eisenverhüttungswerkstatt der älteren römischen Kaiserzeit aus Bratislava-Dúbravka. In: H. Friesinger – K. Pieta – J. Rajtár (eds.): Metallgewinnung und -Verarbeitung in der Antike (Schwerpunkt Eisen). Communicationes Instituti Archeologici Nitriensis III. Nitra 2000. 33–46.

[25] Elschek, K. 2002a: Záchranný archeologický výskum na trase Bratislava–Lamač–Brodské. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 41–46.

[26] Elschek, K. 2002b: Ein Hortfund von römischen Bronzegefäßbruchstücken, neue Grab- und Siedlungsfunde aus Zohor (Westslowakei). In: K. Kuzmová – K. Pieta – J. Rajtár (eds.): Zwischen Rom und dem Barbaricum, Festschrift für Títus Kolník zum 70.Geburtstag. Nitra 2002. 245–260.

[27] Elschek, K. 2003: Záchranný výskum na sídlisku z doby rímskej v Plaveckom Štvrtku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. 32–33.

[28] Elschek, K. 2004a: Pokračovanie záchranného výskumu na sídlisku z mladšej doby rímskej v Plaveckom Štvrtku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003. 47–49.

[29] Elschek, K 2004b: Siedlungslandschaft des 4. Jhs. n. Chr. nördlich von Carnuntum im Lichte von systematischer Prospektion und Grabung. Študijné zvesti 2004–36. 239–255.

[30] Elschek, K. 2005: Bratislava-Devínska Nová Ves, objekt 3/1996 a Láb, objekty 1–2/1997. Zborník SNM XCIX Archeológia 15 2005. 255–274.

[31] Elschek, K. 2008: Germanische Siedlungsobjekte aus Zohor (Objekt 32/1995) und Bratislava-Devínska Nová Ves (Objekt 8/1997) durch Terra Sigillata ins 3. Jahrhundert nach Chr. datiert. Zborník SNM CII Archeológia 18 2008. 265–276.

[32] Elschek, K. 2009: Der slowakische Abschnitt der Bernsteinstraße im 1. Jahrhundert n. Chr. nördlich von Carnuntum und neue Grabfunde von Zohor. In: V. Salač – J. Bemmann (eds.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Praha – Bonn. 239–250.

[33] Elschek, K. 2011a: Veľkoplošný záchranný výskum v areáli A.S.A Zohor. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008. 85–87.

[34] Elschek, K. 2011b: Produktionsobjekte der älteren römischen Kaiserzeit aus Zohor. Zborník SNM CV Archeológia 21 2011. 175–182.

[35] Elschek, K. 2011c: Kniežací hrob z rímskej doby v Zohore. Pamiatky a Múzeá 3/2011. 8–13.

[36] Elschek, K. 2013: Pokračovanie záchranného výskumu v areáli A.S.A Zohor. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009. 92–93.

[37] Elschek, K. 2014a: Zohor v dobe rímskej. Nový germánsky kniežací hrob a žiarové pohrebiská na Záhorí. In: B. Komoróczy (ed.): Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů. Archeologie barbarů 2011. Brno 2014. 113–131.

[38] Elschek, K. 2014b: Nové žiarové hroby z 2. polovice 2. storočia zo Zohora na západnom Slovensku. Zborník SNM Supplementum 8 2014. 41–50.

[39] Elschek, K. 2014c: Sekundäre Romanisierung der Germanen an der unteren March im Limesvorfeld von Carnuntum und ein neues germanisches Fürstengrab der "Lübsow-Gruppe" aus Zohor. In: H. Friesinger – A. Stuppner (eds.): Archaeologica Austriaca, Band 96/2012. Wien 2014. 71–94.

[40] Elschek, K. 2015: Pokračovanie záchranného výskumu v areáli A.S.A Zohor v roku 2010. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2010. 74–77.

[41] Elschek, K. 2017: Bratislava-Dúbravka im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Nitra 2017.

[42] Elschek, K. – Drahošová, V. 1998: Sídlisko z doby laténskej a rímskej v Lábe. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. 52–55.

[43] Elschek, K. – Groh, S. – Kolníková, E. 2015: Eine neue germanische Siedlung und römisch-germanische Niederlassung (?) von Stupava-Mást (Westslowakei). Slovenská archeológia LXIII-1 2015. 63–114.

[44] Elschek, K. – Marková, K. 2000: Archeologický výskum a prieskum na Záhorí v záujmovom území podzemných zásobníkov plynu. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. 53–64.

[45] Elschek, K – Mihál, J. – Kubíny, J. 1996: Rímsko-germánske vidiecke usadlosti (?) a germánske sídliská v Bratislave- Devínskej Novej Vsi a Zohore. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. 44–48.

[46] Elschek, K. – Rajtár, J. 2008a: Rímsky poľný tábor a polykultúrne sídlisko v Závode. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006. 54–57.

[47] Elschek, K. – Rajtár, J. 2008b: Ein temporäres römisches Feldlager in Závod (Westslowakei). In: E. Droberjar – B. Komoróczy – D. Vachútova (eds.): Barbarské sídlište. Archeológie barbarů 2007. Brno 2008. 469–478.

[48] Elschek, K. – Rajtár, J. – Varsík, V. 2011: Sepulkrálny objekt zo Zohora. In: E. Droberjar (ed.): Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Archeologie barbarů 2010. Olomouc 2011. 133–151.

[49] Elschek, K. – Vrablec, M. 2001: Systematický celoplošný prieskum katastra obce Zohor. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. 60–67.

[50] Farkaš, Z. – Ivák, R. 1993: Nálezy z Bratislavy-Záhorskej Bystrice (Funde aus Bratislava-Záhorská Bystrica). Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992. 36–37.

[51] Farkaš, Z. – Kaminská, Ľ. – Kozlowski, J. K. – Svoboda, J. A. 2003: Prvé výsledky revízneho výskumu v jaskyni Dzeravá skala. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. 36–38.

[52] Filipová, M. 2010: Hrnčiarske pece z doby rímskej v Skalici. Záhorie 2010–6. 2–5.

[53] Gnirs, A. 1929–1930: Výkopy na římském táboru ve Stupavě. Zprávy československého archeologického ústavu v Praze II- III.

[54] Hanzelyová, E. – Kuzma, I. – Rajtár, J. 1997: Pokračovanie leteckej prospekcie na juhozápadnom Slovensku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. 77–82.

[55] Harmadyová, K. 2009: Die ersten Spuren der Römer auf der Burg Devín. In: V. Salač – J. Bemmann (Hrsg.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Praha-Bonn 2009. 551–555.

[56] Hečková, J. 1976: Druhý rok revízneho výskumu rímskej stanice v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. 104–105.

[57] Hečková, J. 1986: Römischer Baukomplex in Stupava. Archeologické rozhledy XXXVIII 1986–4. 378–394.

[58] Hečková, J. 2005: Rimania a Germáni na strednom Dunaji. Nitra.

[59] Hüssen, C.M. – Rajtár, J. – Voss, H.U. 2017: Sekule, Slowakei. Ein germanisches Gräberfeld an der March. Forschungsberichte des DAI 1–2017. 114–118.

[60] Iván, R. – Ölvecky, R. 2017: Archeologický výskum v Závode. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012. 90–92.

[61] Janšák, Š. 1935: Staré osídlenie Slovenska. Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti XXIX 1935. 15–51.

[62] Jílek, J. – Vokolek, V. – Beková, M. – Bek, T. – Urbanová, K. – Hornik, P. 2015: Sídliště z časné doby římské ve Slepoticích. Archeologie východních Čech 6 (2013). 21–334.

[63] Kolník, T. 1959: Germánske hroby zo staršej doby rímskej to Zohora, Žlkoviec a Kostolnej pri Dunaji. Slovenská archeológia VII-1 1959. 144–162.

[64] Kolník, T. 1962: Nové sídliskové nálezy z doby rímskej na Slovensku. Archeologické rozhledy XIV 1962–3. 344–368.

[65] Komoróczy, B. – Vlach, M. 2017: Archeologická stopa (vel)moci na nepřátelském území. Živá archeologie 19/2017. 35–41.

[66] Komorózcy, B. – Vlach, M. – Rajtár, J. – Ölvecky, R. – Hüssen, C. M. 2018: Temporäre Lager aus der Zeit der Markomannenkriege entlang der March und Thaya. In: Sommer, C. S. – Matešić, S. (eds.): Limes XXIII. Sonderband 4/I. 296–304.

[67] Kraskovská, Ľ. 1950: Nález rímskych pamiatok v Zohore. Archeologické rozhledy II 1950–1-2. 68–70.

[68] Kraskovská, Ľ. 1956: Popolnicové hroby v Malackách. Archeologické rozhledy VIII 1956–5. 731.

[69] Kraskovská, Ľ. 1957: Nové nálezy rímskych pamiatok v Zohore. Archeologické rozhledy IX 1957–6. 813–814.

[70] Kraskovská, Ľ. 1959: Hroby z doby rímskej v Zohore. Slovenská archeológia VII-1 1959. 99–143.

[71] Kraskovská, Ľ. 1965: Žiarový hrob z doby rímskej v Záhorskej Bystrici na Slovensku. Archeologické rozhledy XVII 1965–3. 335–357.

[72] Kraskovská, Ľ. 1970: Nálezy z doby rímskoprovincionálnej v senickom okrese. Študijné zvesti 1970–18. 362–368.

[73] Kraskovská, Ľ. 1977a: Výskum rímskej stanice v Stupave v roku 1976. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. 178–179.

[74] Kraskovská, Ľ. 1977b: Rímske žiarové hroby v Bratislave- Devínskej Novej Vsi. Archeologické rozhledy XXIX 1977–5. 487–491.

[75] Kraskovská, Ľ. 1980: Revízny výskum rímskej stanice v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. 161–162.

[76] Kraskovská, Ľ. 1982a: Revízny výskum rímskej stanice v Stupave v rokoch 1978 a 1979. Zborník SNM LXXVI História 22 1982. 51–74.

[77] Kraskovská, Ľ. 1982b: Nové nálezisko z doby rímskej v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Archeologické rozhledy XXXIV 1982–1. 71–73.

[78] Kraskovská, Ľ. – Studeníková, E. 1996: Príspevok k osídleniu "Pieskov" v Zohore, okr. Bratislava-Vidiek. Zborník SNM XC Archeológia 6 1996. 123–148.

[79] Krekovič, E. 1987: Rímske importy na Slovensku. Památky archeologické LXXVIII 1987–1. 231–282.

[80] Krippel, E. 1984: Vegetácia juhozápadného Slovenska v rímskom a slovanskom období. In: A. Habovštiak (ed.): Zborník prác Ľudmile Kraskovskej. Bratislava 1984. 137–150.

[81] Křížek, F. 1939: Terra sigillata in der Slowakei. Brno–Brünn.

[82] Lauermann, E. 2017: Zum Forschungsstand der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit im norddanubischen Niederösterreich. In: Na hranicích impéria. Extra Fines Imperii. Brno. 235–254.

[83] Malček, R. 2006: Výsledky sledovania líniových stavieb na západnom a južnom Slovensku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004. 142–143.

[84] Mihal, J. 1994: Nové nálezy terry sigillaty v okrese Senica. Záhorie 1994–5. 21.

[85] Ondrouch, V. 1938: Limes Romanus na Slovensku. Bratislava.

[86] Ondrouch, V. 1941: Rímska stanica v Stupave a rímske stavebné stopy v Pajštúne. Historica Slovaca 2. Bratislava 1941.

[87] Ondrouch, V. 1945–1946: Rímske stanice v Stupave a v Pajštúne (Dokončenie výkopu). Historica Slovaca 3–4. Bratislava 1945–1946.

[88] Ondrouch, V. 1957: Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku. Bratislava.

[89] Ožďáni, O. 1985: Terénny prieskum v okrese Senica. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984. 180–182.

[90] Paulík, J. 1976: Keltské hradisko Pohanská v Plaveckom Podhradí. Martin 1976.

[91] Pieta, K. 1971: Nové sídliskové nálezy z okolia Plaveckého Podhradia. Zborník Záhorského múzea v Skalici 1971–1. 5–7.

[92] Pieta, K. 2002: Neues zum Grab von Čáčov, Westslowakei. In: K. Kuzmová – K. Pieta – J. Rajtár (eds.): Zwischen Rom und dem Barbaricum. 343–354.

[93] Pieta, K. 2015: O niektorých objavoch na Devíne. Hrad Devín 1913–2013. Bratislava 2015. 54–62.

[94] Pichlerová, M. 1961: Nové nálezy z doby rímskej na slovenskom Pomoraví. Archeologické rozhledy XIII 1961–6. 855–860.

[95] Plachá, V. – Hlavicová, J. 2003: Nálezy z doby rímskej na hrade Devín (Funde aus der römischen Kaiserzeit auf der Burg Devín). Zborník FFUK-Musaica 24, 2003. 61–77.

[96] Plachá, V. – Pieta, K. 1986: Römerzeitliche Besiedlung von Bratislava-Devín. Archeologické rozhledy XXXVIII 1986–4. 339–357, 457–458.

[97] Pollak, M. 1980: Die germanischen Bodenfunde des 1.-4. Jahrhunderts n. Chr. im nördlichen Niederösterreich. Wien.

[98] Prohászka, P. 2014: Über einige kaiserzeitliche Funde aus der Südwestslowakei in Lichte neuer archivalischen Angaben. Zborník SNM CVIII Archeológia 24. 133–144.

[99] Roth, P. 1988: Prieskum v Oreskom a Radošovciach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. 116.

[100] Říha, M. 1982: Dvě sídliště z doby římske ve Skalici. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. 260–261.

[101] Stančeková, Z: 1996: Záchranný výskum v Malackách. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994. 167.

[102] Staník, I. 1998: Ďalší rok revízneho výskumu v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. 152.

[103] Staník, I. – Turčan, V. 2000a: Pokračovanie revízneho výskumu v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998. 169–170.

[104] Staník, I. – Turčan, V. 2000b: Archeologický výskum rímskej stanice v Stupave. Záhorie 2000–5. 23–24.

[105] Studeníková, E. 1980: Zisťovací archeologický výskum v Zohore. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. 253–254.

[106] Studeníková, E. 1981: Záchranný výskum na Zámčisku v Uníne. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. 276–280.

[107] Studeníková, E. 1983: Nové nálezy zo Zohora. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. 232.

[108] Stupavský, J. 1994: Krátke dejiny osídlenia Šaštína-Stráží. Záhorie 1994–1. 14–15.

[109] Šedivý, J. a kol. 2012: Dejiny Bratislavy 1. Bratislava 2012.

[110] Šemmer, V. 1940–1941: Archeologické nálezy v Čáčove r. 1937. Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti XXXIV-XXXV 1940–1941. 137–139.

[111] Šťastný, P. 2015: Germánsky žiarový hrob z Borského Mikuláša. Záhorie 2015–1. 2–5.

[112] Štefanovičová, T. a kol. 1993: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993.

[113] Tomeček, D. 1944–1948: Archeologický výskum na dunách v okolí Uhorskej Vsi. Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti XXXVIII-XLII 1944–1948. 284–297.

[114] Turčan, V. 1985: Germánsky výrobný objekt zo Stupavy. Zborník SNM LXXIX História 25. 93–116.

[115] Turčan, V. 1988: Germánske sídliskové nálezy z Kuchyne. Zborník SNM LXXXII História 28 1988. 107–125.

[116] Turčan, V. 1991: Ďalší rok obnoveného výskumu rímskej stanice v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989. 102.

[117] Turčan, V. 1992: Pokračovanie výskumu rímskej stanice v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. 98.

[118] Turčan, V. 2005: Objekt č. 1/96 zo Stupavy, poloha Morávkovo pole. Zborník SNM XCIX Archeológia 15. 293–300.

[119] Turčan, V. 2006: Hrnčiarska pec zo Skalice, poloha Trávniky. Zborník SNM C Archeológia 16. 2006. 433–436.

[120] Turčan, V. 2007: Záchranný archeologický výskum v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2005. 191.

[121] Turčan, V. 2009: Zázemie rímskej stanice v Stupave. In: M. Karwowski – E. Droberjar (eds.): Powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Archeologia Barbarzyńców 2008. 229–236.

[122] Turčan, V. 2012: Ein Baukomplex aus der römischen Kaiserzeit in Stupava. In: G. Březinová – V. Varsik (eds.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra 2012. 419–427.

[123] Turčan, V. – Šefčáková, A. 2011: Germánske hroby zo Stupavy, okr. Malacky. In: E. Droberjar (ed.): Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Archeologie barbarů 2010. Olomouc 2011. 121–131.

[124] Turčan, V. – Vrba, E. 2003: Výskum germánskeho sídliska v Stupave. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. 151.

[125] Varsik, V. 2003: Záchranný výskum v Jakubove. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002. 157–159.

[126] Varsik, V. 2005: Záchranný archeologický výskum v Jakubove. Študijné zvesti 2005–38. 99–111.

[127] Varsik, V. 2009: Neskororímska ostroha z Unína. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007. 192–193.

[128] Vrba, E. 2004: Archaeological Survey at Urbarske Sedliska, Stupava, Slovakia: Preliminary Report. Zborník SNM XCVIII Archeológia 14. 129–156.

[129] Vrba, E. 2007: Summary report of the 2002 excavations at Urbárske sedliská, Stupava. Zborník SNM CI Archeológia 17 2007. 127–174.

[130] Windl, H. 1991: Niederösterreich nördlich der Donau in der römischen Periode. In: Peška J. (ed.): Die Königsgruft von Mušov: Germanen und Römer nördlich der mittleren Donau in den ersten zwei nachchristlichen Jahrhunderten. Sonderausstellung Bratislava, 1.–7. Sept. 1991. 5–31.

[131] Zachar, L. 1977: Zisťovací výskum pri obci Šaštín- Stráže. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. 298–299.

[132] Zachar, L. – Turčan, V. 2016: Miniatúrna keramika zo sídliskových objektov v Šaštíne- Stráží a v Trnave. Zborník SNM CX Archeológia 26. 213-219.