Postavy Němců v současné české próze

Název: Postavy Němců v současné české próze
Variantní název:
  • The characters of Germans in contemporary Czech prose
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 69-80
Rozsah
69-80
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek analyzuje postavy Němců v dílech současné české prózy, přičemž se zaměřuje zejména na romány spisovatelek střední a mladší generace: Radky Denemarkové Peníze od Hitlera (2006), Vyhnání Gerty Schnirch (2009) Kateřiny Tučkové a na román Němci (2012) Jakuby Katalpy jako pokus o nový pohled na problematiku života německy mluvících obyvatel od meziválečného období, přes vyhánění a následný odsun Němců z Československa až po problémy s restitucemi zkonfiskovaného majetku po roce 1989. Uvedené romány lze interpretovat také jako skrytou polemiku s ideologicky a morálně akcentovanými přístupy k tématu.
The article analyzes the characters of the Germans in the works of contemporary Czech prose, focusing mainly on the novels of middle and younger writers: Radka Denemarková Money from Hitler (2006), The Expulsion of Gerta Schnirch (2009) by Kateřina Tučková and the novel The Germans (2012) by Jakuba Katalpa. as an attempt at a new perspective on the life of German-speaking people from the interwar period, through the expulsion and subsequent expulsion of Germans from Czechoslovakia, to problems with the confiscation of confiscated property after 1989. These novels can also be interpreted as a hidden controversy with ideologically and morally accented approaches.
Reference
[1] DENEMARKOVÁ, Radka: Peníze od Hitlera. Brno: Host, 2006. 248 s.

[2] KATALPA, Jakuba: Němci. Brno: Host, 2012. 424 s.

[3] TUČKOVÁ, Kateřina: Vyhnání Gerty Schnirch. Brno: Host, 2009. 416 s.

[4] DYSERINCK, Hugo: Zum Problem der 'images' und 'mirages' und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft. Arcadia 1, 1966, s. 107–120.

[5] JANOUŠEK, Pavel: Svědectví nejen o Gertě Schnirch aneb Takoví jsme byli. Host 25, 2009, č. 9, s. 61–62.

[6] KUČERA, Petr: Téma vykořenění a ztrát v současné próze. Nad románem Jakuby Katalpy Němci. Slavica litteraria 22, 2019, č. 1, s. 57–67.

[7] MAIDL, Václav: Obraz německy mluvících postav a německého prostředí v české literatuře 19. a 20. století. In: KŘEN, Jan – BROKLOVÁ, Eva (eds.): Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 1998, s. 281–302.

[8] NANCY, Jean-Luc: Vetřelec. Filosofický časopis 59, 2011, č. 1, s. 47–59.

[9] PEKÁREK, Martin: Jednou se stanu spisovatelkou. Protimluv 5, 2006, č. 3, s. 35–36.

[10] RATAJ, Jan: Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a československém odboji. In: KŘEN, Jan – BROKLOVÁ, Eva (eds.): Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 1998, s. 207–235.

[11] SCHALLNER, Dieter: Obraz Němců a Německa v letech 1945 až 1947. Vznik soudobého českého stereotypu Němce a Německa. In: KŘEN, Jan – BROKLOVÁ, Eva (eds.): Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 1998, s. 236–252.

[12] SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Přel. Petr Dvořáček. Praha: Academia, 1996.

[13] STANĚK, Tomáš: Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha: Academia, 1991.

[14] TRÁVNÍČEK, Jiří: V této knize se toho sešlo nějak moc. Host 21, 2005, č. 7, s. 11–12.

[15] VAJCHR, Marek: Dobrosrdečný mazák a divý borec. Revolver revue, 2007, č. 68, s. 225–230.

[16] VÁLEK, Miroslav: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. In: VÁLEK, Miroslav: Básnické dielo. Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 96–97.

[17] WELLEK, René: The Crisis of Comparative Literature. In: Proceedings of the second congress of the International Comparative Literature Association, Chapel Hill 1958. Chapel Hill, 1959, s. 149–159.