Podpora školní adaptace dětí-cizinců : náhled do české a norské praxe

Název: Podpora školní adaptace dětí-cizinců : náhled do české a norské praxe
Variantní název:
  • Immigrant children's support of their school adaptation : an insight into the Czech and Norwegian practice
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2020
Rozsah
163 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 501
ISBN
978-80-210-9649-3 (brožováno)
978-80-210-9650-9 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6476792
Anotace
  • Publikace se zabývá tématem podpory dětí-cizinců ve vzdělávání, na které je nahlíženo z české a norské perspektivy. Ambicí monografie je poskytnout inspiraci či zpětnou vazbu akademikům, učitelům, ale i tvůrcům vzdělávací politiky a zároveň poodhalit detailněji praxi jednoho zkušenějšího státu v podpoře dětí-cizinců ve vzdělávání. Autorka text rozdělila na dvě části; v první o klíčovém tématu pojednává z pohledu teoretických východisek a dostupných pedagogických výzkumů. Ve druhé části potom věnuje pozornost představení vlastního šetření, kdy na téma nahlíží z perspektivy tří úrovní: státní, regionální a školní. Šetření bylo koncipováno jako kvalitativní srovnávací studie založená na obsahové analýze a případových studiích českých a norských základních škol. Hlavním výsledkem provedeného šetření je vytvoření modelu podpory školní adaptace dětí-cizinců. Ten mimo jiné připomíná nutnost posílení podpory spolupráce školy a rodičů-cizinců v českém i norském prostředí. Poukazuje též na regionální úroveň jako na stěžejní mezičlánek zprostředkovávající informace, znalosti a potřeby mezi státní a školní úrovní v popisovaném tématu. Tato a další zjištění vedou k úvahám o významu tzv. symbolické politiky a politiky s reálným účinkem v oblasti podpory školní adaptace dětí-cizinců a o jejich podobách v českém a norském prostředí.
  • The publication deals with the topic of immigrant children's school adaptation, which is being looked at from the Czech and Norwegian perspectives. The ambition of the monograph is to inspire or provide feedback to educational policymakers, teachers, and academics, as well as to reveal in more detail the practice of one more experienced state in supporting the school adaptation of immigrant children. The author divided the text into two parts. Firstly, she looks at the key topic from the theoretical perspective and available pedagogical research. In the second part, the author pays attention to the presentation of her survey, which looks at the topic from the perspective of three levels: state, regional, and school. The survey was conceived as a qualitative comparative study based on content analysis and case studies of Czech and Norwegian primary schools. The main result of the survey is the creation of a model to support the school adaptation of immigrant children. Among other things, it points to the need to strengthen support for cooperation between the school and immigrant parents in the Czech and Norwegian environments. It also points to the regional level as a critical link mediating information, knowledge, and needs between the state and school levels in the field of support for foreign children. The regional level, especially in the Czech environment, proved to be insufficiently represented in the whole process. These and other findings led to reflections on the importance of the so-called symbolic policy and substantive policy in the field of support for school adaptation of immigrant children and their forms in the Czech and Norwegian environment. The publication also results in a discussion about the current state of assimilation and multicultural tendencies in the Czech and Norwegian environments.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Klára Záleská
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 9–13
Záleská, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Teoretická východiska | 14–42
Záleská, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Metodologie provedeného šetření | 43–59
Záleská, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Zjištění provedeného šetření | 60–120
Záleská, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Zjištění v kontextu předchozích výzkumů | 121–126
Záleská, Klára
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
6 | Závěr | 127–129
Záleská, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
Immigrant children's support of their school adaptation : an insight into the Czech and Norwegian practice : summary | 130–131
Záleská, Klára
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 132–152
Záleská, Klára
PDF
hidden-section Seznamy
Chapter number Title Custom text
Seznamy | 153–155
Záleská, Klára
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy | 156–161
Záleská, Klára
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 162–163
Záleská, Klára
PDF