Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol : co ukázalo uzavření škol?

Název: Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol : co ukázalo uzavření škol?
Variantní název:
  • Concerns of parents of elementary school students : what did the school closure show?
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 1, s. 9-38
Rozsah
9-38
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků na 1. stupni základních škol, v kterém se vyjadřovali k průběhu vzdělávání v období uzavření škol v důsledku pandemie Covid-19 na jaře 2020. Dotazník mapoval vybavení rodin, časové možnosti i kompetence rodičů, průběh výuky, rodičovské praktiky při pomoci s učením a komunikace se školou. Analýza se zaměřila na otázku, zda rodiče hodnotili vzdělávání doma jako zvládnuté a zda pociťovali obavy o další školní výsledky svého dítěte. Hodnocení přitom chápeme jako relační vztah mezi technickými, výchovně-vztahovými a kompetenčními podmínkami v rodinách na jedné straně a požadavky ze strany škol na straně druhé. Analýza ukázala, že dvě třetiny rodičů hodnotily vzdělávání doma kladně. Téměř třetina rodičů ale uvedla negativní hodnocení, které souviselo zejména s obavami o školní úspěšnost dítěte a s pocitem znejistění vyplývajícím z komunikace se školou. Jednalo se zejména o rodiče s nižším vzděláním, kteří častěji docházeli do zaměstnání, měli nedostatek technického vybavení a vnímali slabší kompetence pomáhat dítěti s učením.
The article presents the results of a questionnaire survey of parents of elementary school pupils in which they commented on the course of education during school closures in spring 2020 due to the Covid-19 pandemic. The questionnaire mapped family facilities, parental time and competencies, and parenting Covid practices in helping with learning and communicating with the school. The analysis focused on the question of whether the parents assessed the home education as managed and whether they felt concerned about their child's further school results. At the same time, we understand the parents' evaluations as the result of the interaction between technical, educational-relational, and competence conditions in families on the one hand and requirements on the part of schools on the other. The analysis showed that most parents rated home education positively. However, almost a third of the parents gave a negative evaluation, which was mainly related to concerns about the child's school success and feelings of uncertainty resulting from communication with the school. These were mainly parents with lower education, who had less time, technical equipment, and competence to help the child with learning.