Životný príbeh prof. Tatiany Štefanovičovej (10. 3. 1934 – 3. 1. 2021)

Název: Životný príbeh prof. Tatiany Štefanovičovej (10. 3. 1934 – 3. 1. 2021)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 305-308
Rozsah
305-308
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BIALEKOVÁ, D., 2009: Jubilantka prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc, Informátor SAS pri SAV 20, č. 1–2, 26–27.

[2] HAVRILA, M., 2001: Rozvíjanie historických disciplín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1945–1968, Historický časopis 49, č. 4, 655–682.

[3] HLADÍKOVÁ, K.–MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, J., 2020: Spomíname na profesorku Tatianu Štefanovičovú, Musaica archaeologica 5, č. 2, 165–168.

[4] KERECMAN, P., 2011: Advokácia v období rokov 1874–1918. In: História advokácie na Slovensku (Kerecman, P.–Manik, R., edd.), 121–330. Bratislava.

[5] KERECMAN, P.–MANIK, R., 2011: História advokácie na Slovensku. Bratislava.

[6] KLIMEK, A., 2017: Boj o Hrad 2. Kdo po Masarykovi? Praha.

[7] KURINCOVÁ, E., 2018: Prezentovanie novej štátnej ideológie (1953–1960). In: Vo víre dejín (Francová, Z. a kol., edd.), 128–139. Bratislava.

[8] KVASIL, B. a kol. (edd.), 1985: Malá československá encyklopedie. 2. svazek. Liberec.

[9] LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, M., 2014: Jubilantke prof. PhDr. Tatiane Štefanovičovej, DrSc, Informátor SAS pri SAV 25, č. 1, 21–22.

[10] MATISKOVÁ, E., 2015: Ľudovít Štúr a štúrovci zvolenského a krupinského regiónu. Zvolen.

[11] MRVA, I., 2010: Slovensko a Slováci v 2. polovici 19. storočia. Bratislava – Trnava.

[12] NEUMANN, M., 2019: Z histórie katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. In: Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave (Grófová, M. a kol., edd.), 109–115. Bratislava.

[13] ŘÍMAN, J. a kol., edd., 1987: Malá československá encyklopedie. 5. svazek. Liberec.

[14] SLIVKA, M., 2000: Oslava úrodnosti poľa (1950–2000). In: Katedra archeológie. 1950–2000. Seges gloriae laetissima, 5–9. Bratislava.

[15] ŠEVČÍK, M.–MAGDOLEN, P., 2018: Karol Silnický (13. 11. 1904–1973), Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 4, 64–67.

[16] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1993: Slovanská Bratislava. In: Najstaršie dejiny Bratislavy (Štefanovičová, T. a kol., edd.), 275–325. Bratislava.

[17] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 2012: Bratislavský hrad od 10. do 12. storočia. In: Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Brezalauspurc na križovatke kultúr (Šedivý, J.–Štefanovičová, T., edd.), 392–397. Bratislava.

[18] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 2000: Archeológia na Filozofickej fakulte UK. In: Katedra archeológie. 1950–2000. Seges gloriae laetissima, 10–14. Bratislava.

[19] VAVŘÍNEK, V., 2014: K životnímu jubileu profesorky Tatiany Štefanovičovej (pozdrav z Prahy), Byzantinoslovaca 5, 7–9.

[20] ABSOLVENTI: Univerzita Komenského v Bratislave. Evidencia vydaných diplomov. Dostupné z: https://absolventi.uniba.sk/search.do;jsessionid=D29C48E786A4FC25C99D6C9377C28312.node-absolventi-int-app5, cit. 31. 3. 2021.

[21] PROFIL OSOBNOSTI: Internetová encyklopedie dějin Brna. JUDr. Juraj Slávik. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=11838&f_search=true&q=Sl%C3%A1vik, cit. 31. 3. 2021.

[22] ĽUDIA, FAKTY, UDALOSTI: Interview s osobnosťami vedy, kultúry, umenia, športu. Jaroslav Rozsíval: Tatiana Štefanovičová (archeologička). Archív. Dostupné z: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1314/132801, cit. 31. 3. 2021.

[23] KULTÚRA: Týždeň. Nekrológ o Táni Štefanovičovej: Preukázala celoživotnú archeologickú intuíciu. Dostupné z: https://www.tyzden.sk/kultura/69962/nekrolog-o-tani-stefanovicovej-preukazala-celozivotnu-archeologicku-intuiciu/?ref=kat, cit. 31. 3. 2021.