Literárnokritické pohľady na poéziu Maše Haľamovej v 20.–21. storočí (exegéza v archívnom výskume)

Název: Literárnokritické pohľady na poéziu Maše Haľamovej v 20.–21. storočí (exegéza v archívnom výskume)
Variantní název:
  • Literary-critical views on the poetry of Maša Haľamová in the 20th and the 21st centuries (exegesis in the archive research)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 63-78
Rozsah
63-78
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Čiastkovým cieľom archívneho výskumu v Slovenskej národnej knižnici v Martine (nespracovaný fond) – so zameraním na kontextualizáciu tvorby Maše Haľamovej (1908–1995) – bola rekonštrukcia názorov literárnych kritikov publikovaných v dobovej tlači alebo zachovaných v strojopisnej či v rukopisnej podobe od prvej polovice 20. storočia, keď vyšla jej debutová zbierka Dar (1928). Zo sumarizovaných recenzií a kritík (v rozpätí rokov 1928–2017) vyplýva, že názory mienkotvorných odborníkov a literárnych vedcov upozorňovali na špecifiká autorkinej poetiky, na medzitextové aj medziliterárne vzťahy k českej literatúre, potvrdzovali autorkino solitérstvo (nezaraditeľnosť), ale aj príznačný mravný a duchovný potenciál s puncom ušľachtilosti. Duchovnosť, konfesijne ukotvená v protestantskej tradícii, sa z percepcie odborníkov postupne vytrácala, čo vytvorilo priestor na alternatívne formy jej vyjadrenia, ba až spochybnenie kresťanskej spirituality.
The partial goal of our archive research in the Slovak National Library in Martin (unprocessed collection), aimed at the contextualisation of works written by Maša Haľamová (1908–1995), was to reconstruct the views of literary critics published in the press of that times or preserved in typescripts or manuscripts from the first half of the 20th century when her first collection of verse Dar (The Gift, 1928) came out. The summarised criticism (from 1928 to 2017) shows that the views of opinion-making specialists and literary scholars pointed out the specifics of her poetics, or intertextual and inter-literary relations towards the Czech literature, and confirmed her solitariness (she is difficult to categorise), but also her typical moral and ethical potential with the mark of nobility. As can be seen, it is the very spiritualness, confessionally anchored in the Protestant tradition, that gradually vanished from the perception of specialists which made room for alternative forms of expression, or even for the questioning the Christian spirituality.
Note
Štúdia je výstupom grantového projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Doba riešenia: 2020–2024.