Literárnokritické pohľady na poéziu Maše Haľamovej v 20.–21. storočí (exegéza v archívnom výskume)

Title: Literárnokritické pohľady na poéziu Maše Haľamovej v 20.–21. storočí (exegéza v archívnom výskume)
Variant title:
  • Literary-critical views on the poetry of Maša Haľamová in the 20th and the 21st centuries (exegesis in the archive research)
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 63-78
Extent
63-78
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Čiastkovým cieľom archívneho výskumu v Slovenskej národnej knižnici v Martine (nespracovaný fond) – so zameraním na kontextualizáciu tvorby Maše Haľamovej (1908–1995) – bola rekonštrukcia názorov literárnych kritikov publikovaných v dobovej tlači alebo zachovaných v strojopisnej či v rukopisnej podobe od prvej polovice 20. storočia, keď vyšla jej debutová zbierka Dar (1928). Zo sumarizovaných recenzií a kritík (v rozpätí rokov 1928–2017) vyplýva, že názory mienkotvorných odborníkov a literárnych vedcov upozorňovali na špecifiká autorkinej poetiky, na medzitextové aj medziliterárne vzťahy k českej literatúre, potvrdzovali autorkino solitérstvo (nezaraditeľnosť), ale aj príznačný mravný a duchovný potenciál s puncom ušľachtilosti. Duchovnosť, konfesijne ukotvená v protestantskej tradícii, sa z percepcie odborníkov postupne vytrácala, čo vytvorilo priestor na alternatívne formy jej vyjadrenia, ba až spochybnenie kresťanskej spirituality.
The partial goal of our archive research in the Slovak National Library in Martin (unprocessed collection), aimed at the contextualisation of works written by Maša Haľamová (1908–1995), was to reconstruct the views of literary critics published in the press of that times or preserved in typescripts or manuscripts from the first half of the 20th century when her first collection of verse Dar (The Gift, 1928) came out. The summarised criticism (from 1928 to 2017) shows that the views of opinion-making specialists and literary scholars pointed out the specifics of her poetics, or intertextual and inter-literary relations towards the Czech literature, and confirmed her solitariness (she is difficult to categorise), but also her typical moral and ethical potential with the mark of nobility. As can be seen, it is the very spiritualness, confessionally anchored in the Protestant tradition, that gradually vanished from the perception of specialists which made room for alternative forms of expression, or even for the questioning the Christian spirituality.
Note
Štúdia je výstupom grantového projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Doba riešenia: 2020–2024.
References
[1] HAĽAMOVÁ, Maša: Dar. Básne Máši Haľamovej. Bratislava: Veľká Morava VI., Literárny Odbor USB, 1928. 54 s.

[2] HAĽAMOVÁ, Maša: Červený mak. Praha: L. Mazáč, 1932. 49 s.

[3] HAĽAMOVÁ, Maša: Smrť tvoju žijem. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966. 80 s.

[4] am.: K jednému debutu. Slovenský denník 11, 1928, č. 271, s. 10, 25. 11.

[5] BARTKO, Michal: Poézia prostoty. Esej o diele Maše Haľamovej. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1983. 137 s.

[6] BIROŠIKOVÁ, Mária: Maša Haľamová a jej transcendencie. In: 8. študentská vedecká konferencia. Zborník plných príspevkov. Eds. Martin Ološtiak – Marek Chovanec. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 1051–1062.

[7] BLAHOVÁ, Anna: Poľné kvety Maše Haľamovej. In: HAĽAMOVÁ, Maša: Vyznania. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988, s. 66–70.

[8] BOKNÍKOVÁ, Andrea: Žena ako autorka – žena ako téma v slovenskej poézii od šesťdesiatych rokov po súčasnosť. In: Studia Academica Slovaca 29. Prednášky XXXVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2000, s. 19–52.

[9] BOKNÍKOVÁ, Andrea: Slovenské poetky 1895–1945 v mozaike interpretácií. In: Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2001, s. 328–344.

[10] BOKNÍKOVÁ, Andrea: K autoštylizáciám slovenských poetiek 20. storočia. In: Studia Academica Slovaca 39. Prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 17–39.

[11] BOKNÍKOVÁ, Andrea: Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. In: Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia zostavila Andrea Bokníková. Čítanka. Bratislava: Aspekt 2017, s. 15–54.

[12] BOR, E., Ján: O poezii Maši Haľamovej. Elán I2, 1932, č. 6, s. 3.

[13] BRTÁŇ, Rudo: Kytica zo spomienok uvitá. K životnému jubileu národnej umelkyni Maši Haľamovej. Večerník 28, 1983, č. 163, s. 7, 19. 8.

[14] BŽOCH, Jozef: Čistým srdcom. Kultúrny život 13, 1958, č. 35, s. 10, 30. 8.

[15] BŽOCH, Jozef: Podoby slovenskej poézie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1961, s. 168.

[16] ČÚZY, Ladislav: Maša Haľamová. In: Panoráma slovenskej literatúry II. (Literárne dejiny od realizmu po rok 1945). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005, s. 101–102.

[17] DVOŘÁK, J.: Listy z Bratislavy: Dva lyrické debuty. Literární noviny 2, 1928, č. 38, s. 5, 29. 11.

[18] GÁFRIK, Michal: Nové vydanie Haľamovej básní. Kultúrny život 10, 1955, č. 18, s. 4, 30. 4.

[19] GAVURA, Ján: Libreto ako náčrt dejín – Štefan Drug a expozícia Literatúra medzi dvoma vojnami (1968). Slovenská literatúra 64, 2017, č. 5, s. 359–367.

[20] GREŠO, Ján: Nad hrobom. In: ROLL, Dušan (ed.): Maša Haľamová. Nepokoj. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1998. 72 s.

[21] HAJDUČEKOVÁ, Ivica – BÓNOVÁ, Iveta: Láska s emblémom červeného maku (O duchovnosti v zbierke M. Haľamovej Smrť tvoju žijem). Slovenská literatúra 64, 2017, č. 4, s. 284–307.

[22] HARPÁŇ, Michal: Maša Haľamová. In: Dejiny slovenskej literatúry II. Zost. Imrich Sedlák a kol. Martin: Matica slovenská, 2009, s. 123–124.

[23] CHAROUS, Emil: Slovenská literatura po první světové válce. In: BLAJER, Zdeněk – CHAROUS, Emil: Přehledné dějiny literatury. Dějiny literatury české a slovenské s přehledem vývojových tendencí světové literatury od první světové války do r. 1945. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, s. 163–218. (Jdv.): Kúzelná kniha. Slovenský denník 11, 1928, č. 268, s. 4, 22. 11.

[24] KOLLÁROVÁ, Eva – KOLLÁR, Ján: U Straussovcov o poézii. Videodokument na CD. 1998.

[25] SOZA BIEM: XW 0009-2-831. In: HAĽAMOVÁ, Maša: Ja som tú poéziu žila. Edícia Knihy na počúvanie, zv. 3. Banská Bystrica: PRO, 2008. 48 s.

[26] KORMÚTH, Dezider: Slovník slovenských pseudonymov 1919–1944. Martin: Matica slovenská 1974. 600 s.

[27] KOSTOLNÝ, Andrej: Maša Haľamová: Dar. Slovenské pohľady 44, 1928, č. 12, s. 826–828.

[28] MRÁZ, Andrej: Básnický dar. Vianoce Slovenského denníka 11, 1928, s. 4.

[29] NOVÁK, Jan V. – NOVÁK, Arne: Přehledné Dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995, 5. vyd. (reprint 4. vyd. Olomouc: R. Prombergr, 1936–1939). 1808 s.

[30] OKÁLI, Daňo: Nová poézia Maše Haľamovej. Pravda 47, 1966, č. 114, s. 2, 28. 4.

[31] ONDREJKOVÁ, Anna: Doslov. In: HAĽAMOVÁ, Maša: Smrť tvoju žijem. 2. vydanie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982, s. 69–71.

[32] PIŠÚT, Milan: Slovenská lyrika po Kraskovi. In: Slovenská prítomnosť literárna a umelecká. Praha: L. Mazáč, 1931, s. 27–151.

[33] PIŠÚT, Milan: Lyrický triptych Maše Haľamovej. Slovenské pohľady 94, 1978, č. 8, s. 4–9. (rbr.): Maša Haľamová: Červený mak. Slovenské pohľady 43, 1932, č. 9, s. 591–592.

[34] RÚFUS, Milan: Doslov. In: HAĽAMOVÁ, Maša: Dar. 2. vydanie. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964, s. 143–159.

[35] RÚFUS, Milan: Doslov. In: HAĽAMOVÁ, Maša: Dar. Vybrané básne. 7. vydanie. Bratislava: Tatran, 1981, s. 215–230.

[36] ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Stretnutie s národnou umelkyňou: Pevne v rodnej pôde. Nedeľná pravda 16, 1983, č. 19, s. 6, 13. 5.

[37] ŠMATLÁK, Stanislav: Poézia ako dar srdca, ktoré bolo (kedysi) ľuďom nepotrebné. In: ŠMATLÁK, Stanislav: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava: Tatran, 1979, s. 339–349.

[38] ŠTEVČEK, Pavol: Jubileum Maše Haľamovej. Nové knihy, 1988, č. 35, 1988, s. 1, 24. 8.

[39] TOMČÍK, Miloš: Doslov. In: Maša Haľamová: Básne. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1955, s. 88–91.

[40] TOMČÍK, Miloš: Trvalé posolstvo poézie. Nové slovo 15, 1973, č. 35, s.11, 30. 8.

[41] TOMČÍK, Miloš: Básnické retrospektívy. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1974. 331 s.

[42] TOMČÍK, Miloš: Nad dielom národnej umelkyne Maše Haľamovej. Nepokoj prostej poézie. Nové slovo 30, 1988, č. 34, s. 6.

[43] VOTRUBA, František: Maša Haľamová: "Dar". In: Vybrané spisy II. O literatúre (1919–1953). Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955, s. 126–128.

[44] VRÁBLOVÁ, Timotea: Od štýlu "vyznávania" k štýlu "osobnej zbožnosti" (K vývoju poetickej obraznosti v slovenskej protestantskej hymnografii 16. – 18. storočia). In: BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 89–109.

[45] LA SNK v Martine, fond Maša Haľamová, prír. č. 3476/04. [autor nezistený]: Haľamovej beletria [strojopisná verzia s rukopisnými opravami], 8 s.

[46] LA SNK v Martine, fond Maša Haľamová, prír. č. 3476/04. BRTÁŇ, Rudo: Mášenka Haľamová jubiluje [strojopisný článok, 1968].

[47] LA SNK v Martine, fond Maša Haľamová, prír. č. 3476/04. Korešpondencia R. Brtáňa M. Haľamovej z 28. 8. 1983 [strojopis].

[48] LA SNK v Martine, fond Maša Haľamová, prír. č. 3476/04. Korešpondencia M. Figuli M. Haľamovej z 22. 7. 1955 [rukopis].

[49] LA SNK v Martine, fond Stanislav Mečiar, sign. 164 Y 24. MEČIAR, Stanislav: Maša Haľamová: Červený mak [rukopis].

[50] LA SNK v Martine, fond Maša Haľamová, prír. č. 3476/04. R. B.: Máša Haľamová jubiluje. Zdravica slovenskej poetke [výstrižok z tlače, zdroj neidentifikovaný].

[51] HAJDUČEKOVÁ, Ivica – BÓNOVÁ, Iveta: Duchovný rozmer v lyrike Maše Haľamovej (Básnická zbierka Dar)/Spiritual Dimension in the Poetry of Maša Haľamová (A Collection of Poetry Dar) In: Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 4, 2016, č. 1 (13), s. 131–175/pp. 89–130. Dostupné na: ISSN: (religious-and-sacred-poetry.info).

[52] HAJDUČEKOVÁ, Ivica – BÓNOVÁ, Iveta: Duchovný rozmer v lyrike Maše Haľamovej (Básnická zbierka Červený mak)./Spiritual Dimension in the Poetry of Maša Haľamová (A Collection of Poetry Červený mak) In: Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 4, 2016, č. 2 (14), s. 111–136/pp. 83–110. Dostupné na: ISSN: (religious-and-sacred-poetry.info).

[53] ŠALDA, František, Xaver: Antologie z mladých básníků slovenských. In: Šaldův zápisník (online). Praha: Otto Girgal, 1933–1934, 6 (1), s. 365–372 [cit. 31. 5. 2021]. Dostupné na: https://ndk.cz/uuid/uuid:6ec43df0-d278-11e3-94ef-5ef3fc9ae867