Týdny muzeí v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století

Název: Týdny muzeí v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století
Variantní název:
  • Museum Weeks in Czechoslovakia at the turn of the 1950s and 1960s
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 2, s. 59-64
Rozsah
59-64
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá průběhem festivalů "Týden muzeí" v Československu v letech 1957–1961. Pozornost je věnována proměnám koncepce festivalu v kontextu dobového politického vývoje a organizačních změn v československém muzejnictví, zejména v důsledku snah o centralizaci oboru. Článek dále usiluje o nástin tehdejších názorů na úlohu muzeí a na formy dokumentace současnosti, reprezentovaných formou Týdnů muzeí. Výzkum se opírá především o archivní materiály z provenience Kabinetu muzejní a vlastivědné práce a doplňkově též o dobový tisk.
The study deals with the course of events during the "Museum Week" festivals in Czechoslovakia in 1957–1961. Attention is paid to changes in the concept of the festival in the context of contemporary political development and organizational changes in the Czechoslovak museum sphere, especially as a result of efforts to centralize the field. The article further seeks to outline the then views on the role of museums and on the forms of documentation of the present, represented by the form of Museum Weeks. The research is mainly based on archival materials produced by the Cabinet of Museums and Local History and, additionally, on the period press.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595).
Reference
[1] Archiv Národního muzea, fond Ústřední muzeologický kabinet. Slezské zemské muzeum, Muzeologická podsbírka. Státní okresní archiv Liberec, fond Archiv města Liberec.

[2] BENEŠ, Luděk. Podíl Svazu československých muzeí a Asociace muzeí a galerií ČR na přípravách obecné zákonné normy pro oblast muzejnictví. Museologica Brunensia, 2020, roč. 9, č. 1, s. 54–68. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2020-1-7

[3] BENEŠOVÁ, Emilie a Karolína ŠIMŮNKOVÁ. Expo'58. Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu. Praha: Národní archiv, 2008. ISBN 978-80-86712-64-2.

[4] DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem. Pravěk: časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada, 2005, roč. 15, s. 500–501. ISSN 1211-8338.

[5] DOUŠA, Pavel. Ústřední muzeologický kabinet (1955–1989). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2011, roč. 49, č. 1, s. 3–14. ISSN 1803-0386.

[6] KOLÁŘ, Ondřej. Between Stamm and Volk: On German Cross-Border Cultural Cooperation in Interwar Silesia. Border and Regional Studies, 2022, roč. 10, č. 2, s. 131–143. ISSN 2719-6577.

[7] KUČEROVÁ, Kateřina. Ideologické projevy v českém muzejnictví 1948–1960 na příkladu Svazu českých muzeí a Kabinetu muzejní a vlastivědné práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2015. Magisterská diplomová práce.

[8] NEKUDA, Vladimír. 150 let Moravského musea v Brně: stručný přehled historického vývoje. Brno: Moravské museum, 1969.

[9] SPURNÝ, Matěj. Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Praha: Antikomplex, 2011. ISBN 978-80-904421-3-9.

[10] ŠOPÁK, Pavel. Město muzeí (Opava 1814–1989). Opava: Slezské zemské muzeum, 2016. ISBN 978-80-87789-37-7.

[11] ŠPÉT, Jiří. Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSR (1945–1985). Praha: Národní muzeum, 1988.

[12] TOTHOVÁ, Jolana. Propagace Muzea Klementa Gottwalda pohledem plakátů. Museologica Brunensia, 2019, roč. 8, č. 2, s. 27–42. ISSN 1805-4722.

[13] Týden muzeí slavnostně zahájen. Rudé právo, 30. 5. 1961, roč. 41, č. 149, s. 2.

[14] VYHLÍDAL, Milan. Československo-egyptská spolupráce v oblasti vojenského školství v letech 1956–1960. Činnost skupiny prof. Farlíka a počátek Military Technical College v Káhiře. Historie a vojenství: časopis Vojenského historického ústavu, 2011, roč. 60, č. 4, s. 71–84. ISSN 0018-2583.

[15] WIEDEMANN, Andreas. "Pojď s námi budovat pohraničí!": osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. Praha: Prostor, 2016. ISBN 978-80-7260-337-4.

[16] WOITSCHOVÁ, Klára a Libor JŮN. Národní muzeum v éře Československa. Praha: Národní muzeum, 2019. ISBN 978-80-7036-595-3.