Respekt k žákům v české škole : vícepřípadová studie dvou základních škol

Název: Respekt k žákům v české škole : vícepřípadová studie dvou základních škol
Variantní název:
  • Respect for pupils in a Czech school : a multi-case study of two primary schools
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2023, roč. 28, č. 1, s. [61]-81
Rozsah
[61]-81
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Respekt je považován za jeden ze základních žádoucích aspektů kultivovaných mezilidských vztahů; ty jsou implicitně spojeny s efektivní výukou. Předkládaný výzkum cílí na popis, analýzu a porovnání rozdílných způsobů přístupu k žákům v české základní škole z hlediska respektu. Výzkumným designem je vícepřípadová studie dvou škol: běžné základní školy a základní školy, jež se snaží pracovat s dětmi na bázi principu svobodných škol. Pomocí zjištění z etnografického výzkumu zaměřeného na projevy ne/respektu pedagogů k žákům ve škole bylo mým cílem zjistit, jaké formy přístupu k žákům v konkrétní škole převládají – a které by tak mohly být považovány za charakteristické pro specifický kontext dané školy. V intencích tohoto výzkumu byly hledány zmínky o respektu k žákům v oficiálních dokumentech jednotlivých škol, byly realizovány rozhovory s učiteli i žáky a byla prováděna pozorování komunikace učitel–žák. Z hlediska respektujícího přístupu k žákům byly mezi školami shledány poměrně značné rozdíly, a to především v odlišné míře a podpoře žákovské autonomie, v míře ponechání odpovědnosti za vlastní činy na žácích a v recipročním chování učitelů k žákům.
Respect is considered one of the basic desirable aspects of cultivated interpersonal relationships; these aspects are implicitly linked to effective teaching. The present research aims to describe, analyze, and compare different ways of approaching pupils in Czech primary schools in terms of respect. The research design is a multi-case study of two schools: a mainstream primary school and a primary school that tries to work with children based on the principle of free schools. Using findings from ethnographic research focused on teachers' expressions of respect and disrespect toward pupils in the school, I wanted to identify what forms of attitude toward pupils are prevalent in each particular school and which could thus be considered characteristic of the specific context of that school. In the context of this research, I sought references to respect for pupils in the official documents of the individual schools, conducted interviews with teachers and pupils, and observed teacher-pupil communications. In terms of respectful attitudes toward pupils, I found quite significant differences between the schools, especially in the different degrees of support for pupil autonomy, in the degrees to which personal responsibility was ascribed to the pupils, and in the reciprocal behavior of teachers toward pupils.
Reference
[1] Bagnoli, C. (2007). Respect and membership in the moral community. Ethical Theory and Moral Practice, 10, 113–128. https://doi.org/10.1007/s10677-006-9053-3

[2] Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Open University Press.

[3] Baxter, P., & Jack, S. (2010). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. Qualitative Report, 13(4), 544−559. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573

[4] Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity. Taylor and Francis.

[5] Connell, J. P., & Ryan, R. M. (1987). Self-regulatory style questionnaire: A measure of external, introjected, identified, and intrinsic reasons for initiating behavior. University of Rochester.

[6] Darwall, S. L. (1977). Two kinds of respect. Ethics, 88(1), 36−49.

[7] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Plenum Press.

[8] Dillon, R. S. (2022). Respect. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Standford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/respect/

[9] Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Carolinum.

[10] Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Gallimard.

[11] Fryč, J., Matušková, Z., Katzová, P., Kovář, K., Beran, J., Valachová, I., Seifert, L., Běťánková, M., Hrdlička, F., & kolektiv autorů Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+(2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. MŠMT. https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf

[12] Glasser, W. (1998). The quality school teacher. HarperCollins Publishers.

[13] Haydon, G. (1978). On being responsible. The Philosophical Quarterly, 28, 46–57.

[14] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál.

[15] Higgs, P., Hyde, M., Wiggins, R., & Blane, D. (2003). Researching quality of life in early old age: The importance of the sociological dimension. Social Policy & Administration, 37(3), 239–252. https://doi.org/10.1111/1467-9515.00336

[16] Hoban, C. F. (1977). Educational technology and human values. AV Communication Review, 25(3), 221−242.

[17] Chafi, M. E., Elkhouzai, E., & Ouchouid, J. (2016). Teacher excessive pedagogical authority in Moroccan primary classroom. American Journal of Educational Research, 4(1), 134−146. https://doi.org/10.12691/education-4-1-20

[18] Chrastina, J., Kantor, J., Krahulcová, K., & Finková, D. (2015). Design mnohopřípadové studie ve (speciálně)pedagogickém výzkumu. e-Pedagogium, 15(1), 7−20. https://doi.org/10.5507/epd.2015.002

[19] Jarkovská, L. (2009). Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností. Orbis Scholae, 3(1), 21−34. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.239

[20] Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., & Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován. Spirála.

[21] LaRusso, M. D., Romer, D., & Selman, R. L. (2007). Teachers as builders of respectful school climates: Implications for adolescent drug use norms and depressive symptoms in high school. Journal of Youth and Adolescence, 37(4), 386–398. https://doi.org/10.1007/s10964-007-9212-4

[22] Lavrijsen, J., & Verschueren, K. (2020). Student characteristics affecting the recognition of high cognitive ability by teachers and peers. Learning and Individual Differences, 78. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101820

[23] Mertz, C., Eckloff, T., Johannsen, J., & Van Quaquebeke, N. (2015). Respected students equal better students: Investigating the links between respect and performance in schools. Journal of Educational and Developmental Psychology, 5(1), 74−87. https://doi.org/10.5539/jedp.v5n1p74

[24] Middleton, D. (2004). Why we should care about respect. Contemporary Politics, 10(3/4), 227–241. https://doi.org/10.1080/1356977042000316691

[25] O'Grady, E. (2015). Establishing respectful educative relationships: A study of newly qualified teachers in Ireland. Cambridge Journal of Education, 45(2), 1−19. https://doi.org/10.1080/0305764X.2014.930415

[26] Opić, O. (2016). Interpersonal relations in school. (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(2), 9−21. https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1602009O

[27] Patrick, B. C., Skinner, E. A., & Connell, J. P. (1993). What motivates children's behavior and emotion? Joint effects of perceived control and autonomy in the academic domain. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 781−791. https://doi.org/10.1037/0022-3514.65.4.781

[28] Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., Václavíková, E., & Zounek, J. (2002). Kultura školy jako předmět výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, U7.

[29] Pol, M. (2007). Škola vedená, řízená a spravovaná. Pedagogika, 57(3), 213−226.

[30] Respect Research Group. (2010). Education as a topic within respect research. Universität Hamburg. https://www.respectresearchgroup.org

[31] Silva, M., & Ludwick, R. (2002). Ethics column: Ethical grounding for entry into practice: Respect, collaboration, and accountability. Online Journal of Issues in Nursing, 7(3), 1–2.

[32] Simon, B. (2007). Respect, equality, and power: A social psychological perspective. Gruppendynamik und Organisationsberatung, 38(3), 309−326. https://doi.org/10.1007/s11612-007-0027-2

[33] Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology, 85(4), 571–581. https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.4.571

[34] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Portál.

[35] Štrynclová, G. (2003). Summerhill: model antiautoritatvní výchovy. Univerzita Pardubice.

[36] Wulf, C., Bittner, M., Clemens, I., & Kellermann, I. (2011). Komunikační praktiky v rámci školy: uplatňování kultury uznání a respektu. Studia paedagogica, 16(1), 71−87.