Dve herecké podoby prvého slovenského Kráľa Leara

Název: Dve herecké podoby prvého slovenského Kráľa Leara
Variantní název:
  • Two acting portrayals of the first Slovak King Lear
Zdrojový dokument: Theatralia. 2023, roč. 26, č. 2, s. 137-156
Rozsah
137-156
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Činohra Slovenského národného divadla nástupom normalizácie stratila pozíciu jedného z najprogresívnejších slovenských divadelných telies. Z kmeňových režisérov dokázal zaujať jedine Pavol Haspra (1929 – 2004). V tomto období začal siahať po tituloch na Slovensku uvádzaných len minimálne. Jedným z nich bol Shakespearov Kráľ Lear (premiéra 25. 10. 1975). Inscenácia zaujala predovšetkým hereckým stvárnením, recenzentmi boli vyzdvihovaní najmä alternanti titulnej roly – Gustáv Valach (1921 – 2002) a Karol Machata (1928 – 2016). No dodnes nevznikla štúdia, ktorá by hodnotila ich herecké kreácie z odstupu času. Príspevok má za cieľ priblížiť význam Hasprovej inscenácie a detailne predstaviť rozdielne koncepčné aj herecké tváre prvého Kráľa Leara v slovenskom jazyku.
With the beginning of the Normalisation period, the drama ensemble of the Slovak National Theatre lost its position as one of the most progressive Slovak theatres. From the group of in-house directors, only Pavol Haspra (1929–2004) was able to attract some attention. During this period, he began to choose titles seldomly performed in Slovakia. One of these was Shakespeare's King Lear (prem. 25. 10. 1975). The production was impressive mainly due to the acting, as the reviewers especially praised the double casting of the title role – Gustáv Valach (1921–2002) and Karol Machata (1928–2016). However, to this day, no study has been written that would evaluate their acting from the current perspective. This paper aims to present the significance of Haspra's production and to demonstrate the different conceptual and acting shapes of the first King Lear in the Slovak language.
Note
Príspevok je výstupom projektu VEGA 2/0049/22 "Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla".
Reference
[1] BEJBLÍK, Alois. 1976. Bratislavský Král Lear. Lidová demokracie 32 (6. 1. 1976): 4: 133.

[2] ČERNÝ, František. 1978. Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci. Praha: Mladá fronta, 1978.

[3] DÚ Bratislava. 1961. Sovietska tlač hodnotí zájazd činohry SND do SSSR. Spis sa nachádza vo fonde Tematických hesiel (zájazdy v sezóne 1960/1961). Diliza: Bratislava, 1961. 12 s.

[4] HRABOVSKÁ, Katarína. 1975. Čo robí človeka človekom. Nové slovo 17, (13. 11. 1975): 46: 9.

[5] JABORNÍK, Ján.1975. Treba zdolávať končiare. Večerník 20 (29. 10. 1975): 214: 4.

[6] JABORNÍK, Ján. 1978. William Shakespeare: Othello. Hodnotenie. Nepublikovaný strojopis interného hodnotenia uložený v inscenačnej obálke Othello, SND, 1978 nachádzajúcej sa v archíve Divadelného ústavu v Bratislave.

[7] KAMENISTÝ, Ján a Pavol HASPRA. 1975. Prichádza kráľ. Nad Shakespearovou tragédiou v SND. Smena na nedeľu 10 (12. 12. 1975): 50: 6.

[8] KN. 1978. K otázce česko-slovenského kultúrniho kontextu /Hostovaní činohry SND v Praze/. Nepublikovaný strojopis uložený v inscenačnej obálke Kráľ Lear, SND, 1975 nachádzajúcej sa v archíve Divadelného ústavu v Bratislave.

[9] LAJCHA, Ladislav. Režisér ľudskej pospolitosti. Pavol Haspra ako režisér anglických a amerických hier. Slovenské divadlo 50 (2002): 1: 43–64.

[10] MIKOLA, Marián. 1976. Kráľ Lear ako podobenstvo. Film a divadlo 14 (1976): 25: 26–27.

[11] MISTRÍK, Miloš. 2004. Postavy Gustáva Valacha medzi panovačnosťou a šialenstvom. In Milan Polák (ed). Gustáv Valach, herec pokory a vzdoru. Bratislava: Združenie divadelných kritikov a teoretikov a Kabinet divadla a filmu SAV: 2004: 22–31.

[12] PORUBJAK, Martin. (1976). O Martinovi Hubovi a nielen o ňom. Slovenské divadlo, 24 (1976): 4: 536-570.

[13] RAMPÁK, Zoltán. 1965. Prvé premiéry. Z atmosféry Dostojevského. Film a divadlo 99 (6. 11. 1965): 23: 14.

[14] ŠTEFKO, Vladimír. 1976. Hodnotenie sezóny 1975/1976. Nepublikovaný strojopis uložený v inscenačnej obálke Kráľ Lear, SND, 1975 nachádzajúcej sa v archíve Divadelného ústavu v Bratislave.

[15] TŮMA, Martin. 1978. Divadlo jevištní imaginace. K pohostinským vystoupením činohry Slovenského národního divadla v Praze. Scéna 3 (1978): 9: 2–3.

[16] VOJTA, Miloš. 1976. Kráľ Lear poprvé slovensky (Klasika ve znamení současnosti). Tvorba 30 (21. 7. 1976): 15.

[17] William Shakespeare: Kráľ Lear, videozáznam inscenácie SND//. Divadelný ústav, audiovizuálna zbierka, 80 min, sign. MM351/1; MM351/2.

[18] William Shakespeare: Kráľ Lear, videozáznam inscenácie SND//. Divadelný ústav, audiovizuálna zbierka, 90 min, sign. MM59/1.