Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Obrázek
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 455
ISBN
978-80-210-8455-1
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6384635
Anotace
  • Kniha o druhém kostelním pohřebišti na Severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením 5-letého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické části, hodnotící funerální areál z pohledu archeologie, historie a antropologie. Tato část knihy je rozdělená do 11 nosných kapitol: Severovýchodní předhradí v kontextu systematického výzkumu Pohanska – Charakteristika lokality z hlediska přírodního prostředí – Metodika archeologického výzkumu – Rozsah pohřebiště a Pohřební ritus – Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů – Artefakty jako součást hrobové výbavy – Chronologie pohřebiště – Prostorová struktura pohřebiště a Sociální struktura komunity – Vztah pohřební a obytné komponenty. Knihu integrálně doplňuje komplexní publikace o kosterních pozůstatcích z pohřebiště, kterou připravil tým pod vedením doc. V. Sládka z Univerzity Karlovy.
  • The forthcoming book about the second church's cemetery in the North-eastern suburb of the Břeclav-Pohansko stronghold represents the completion of a five-year-long research effort of a research team led by Prof. Jiří Macháček from the Masaryk University. The publication contains comprehensive information about the population buried in this area at the end of the 9th and in the first half of the 10th century. The book consists of two parts: a complete catalogue of the burial site and an analytic and synthetic part, where the funerary area has been evaluated in terms of archaeology, history and anthropology. The analytic and synthetic part of the book is divided into 11 main chapters: North-eastern suburb in the context of systematic archaeological research at Pohansko – Characteristic of the site in terms of natural environment – Methodology of archaeological research – Cemetery extent and Burial rite – Taphonomic and demographic characteristics of skeletal remains – Artefacts as a part of funerary equipment – Cemetery chronology – Spatial structure of the cemetery and Social structure of the community buried – Relationship between the funerary and residential components in this area. This book is integrally complemented by a comprehensive publication on skeletal remains from the burial site, which was set up by a team led by Ass. Prof. V. Sládek from the Charles University.
Poznámka
  • Publikace vznikla v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR "Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti" (reg. č. P405/12/0111). Její vydání bylo podpořeno Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Antropologická část výzkumu byla podpořena projektem "Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi" (reg. č. GAČR 14-22823S).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Page Chapter number Title
1-2 Errata: Kapitola 14. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí, pohřebiště u druhého kostela: katalog hrobů a nálezů | pdf icon Macháček, Jiří; Přichystalová, Renáta; Dresler, Petr; Sládek, Vladimír
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-10 1. | Úvod | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
11-14 2. | Severovýchodní předhradí v kontextu systematických archeologických výzkumů Pohanska u Břeclavi | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
15-17 3. | Charakteristika lokality z hlediska přírodního prostředí | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
hidden-section Metoda
Page Chapter number Title
18-20 4. | Metoda | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
21-27 5. | Rozsah pohřebiště – jeho ohraničení a původní povrch | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
28-55 6. | Pohřební ritus a všeobecná charakteristika pohřebiště | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
56-64 7. | Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela na Pohansku | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
hidden-section Hrobové nálezy
Page Chapter number Title
65-139 8. | Hrobové nálezy | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
140-169 9. | Datování pohřebiště | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
170-190 10. | Prostorová struktura pohřebiště : vztah hrobů a kostela | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
191-202 11. | Sociální struktura komunity pohřbívající u rotundy na severovýchodním předhradí a její postavení v rámci velkomoravské společnosti | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
203-205 12. | Vztah pohřební a obytné komponenty v sídelním areálu severovýchodního předhradí | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
206-222 13. | Závěr | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
223-327 14. | Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí, pohřebiště u druhého kostela : katalog hrobů a nálezů | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
hidden-section Tabulky
Page Chapter number Title
331-474 15. | Tabulky | pdf icon
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
475-491 16. | Literatura | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
492 Seznam použitých zkratek | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
Page Chapter number Title
493-506 Břeclav - Pohansko VII., The church cemetery in the north-eastern suburb : summary | pdf icon Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír