Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990 : Verwendung, Funktion und Bedeutung

Obrázek
Variantní název
Biblical intertextuality in German novels since 1990 : the use, function and importance
Vydání
Erste Ausgabe
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
209 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 468
ISBN
978-80-210-8738-5
978-80-210-8739-2 (online : pdf)
Jazyk
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6403598
Anotace
  • Kniha se zabývá biblickou intertextualitou v německých románech. Hlavní postavy knih z korpusu této monografie intertextuálně odkazují na biblické postavy, ale nacházejí se v nových kontextech svých vlastních fikčních světů. Cílem této publikace je odpovědět na otázku, jakou funkci a jaký význam má v současných německých románech po roce 1990 biblická intertextualita? Autorka monografie vychází z předpokladu, že samotná biblická intertextualita v současných německých románech automaticky nevede čtenáře k zamyšlení nad náboženskými otázkami, ale slouží spolu s dalšími rovinami románů vlastním literárním cílům. Zároveň autorku knihy zajímá, zda a jak je biblická předloha v románech zcizena. Tyto otázky jsou zodpovězeny i ve vztahu ke starším německým románům od poloviny 20. století, které rovněž využívají biblické intertextuality pro charakteristiku svých hlavních postav. Monografie popisuje nejen nejstarší způsob zpracování biblické předlohy, tzv. historizující parafrázi, ale i novější přístupy jako fiktivní transfiguraci a nakonec i nejnovější využití biblické intertextuality v románech s transfigurativními prvky. U nejnovějších románů po roce 1990 monografie rozlišuje mezi dvěma strategiemi: splnění a naopak zklamání čtenářského očekávání příběhu, který je podobný některému z biblických vyprávění.
  • This monograph diels with the biblical intertextuality in german novels. The main characters of the books from the corpus of the monograph intertextually refer to the biblical characters, though they are found in new contexts of their own fictional worlds. The aim of the monograph is to answer to a question in what way and why the contemporary German authors make use of biblical references in their novels. The author of the monograph works on the assumption that the biblical intertextuality in contemporary German novels itself does not automatically lead the reader to reflect on religious issues, yet together with further levels of the novel it serves its own literary goals. At the same time, the author of the monograph asks a question as to whether and how the biblical pattern is estranged in the novels. These questions are also answered in the relation to older German novels written since the mid-twentieth century which also make use of intertextuality for characterization of their main characters. The monograph describes not only the oldest way of processing the biblical pattern, the so called historicist paraphrase, but also it depicts the newer approaches such as fictional transfiguration and eventually, too, the latest application of the biblical intertextuality in novels containing transfigurative elements. In case of the newer novels written after 1990 the monograph distinguishes between two strategies: the fulfillment and vice versa the disappointment of the reader's expectations concerning the narration which is similar to some of the biblical narration.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Martina Trombiková
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Einleitung
Page Chapter number Title
9-22 Einleitung | pdf icon Trombiková, Martina
Page Chapter number Title
23-104 1 | Zur Verwendung der biblischen Intertextualität in deutschen Romanen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bis 1990 | pdf icon Trombiková, Martina
Page Chapter number Title
105-180 2 | Zur Verwendung der biblischen Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990 | pdf icon Trombiková, Martina
hidden-section Schluss
Page Chapter number Title
181-193 Schluss | pdf icon Trombiková, Martina
Page Chapter number Title
[194]-200 Biblical intertextuality in German novels since 1990 : the use, function and importance : summary | pdf icon Trombiková, Martina
hidden-section Bibliographie
Page Chapter number Title
201-206 Bibliographie | pdf icon Trombiková, Martina
hidden-section Namenregister
Page Chapter number Title
207-209 Namenregister | pdf icon Trombiková, Martina