Aplikace práva duševního vlastnictví v rámci divadelního provozu aneb Autorský zákon je teprve začátek

Název: Aplikace práva duševního vlastnictví v rámci divadelního provozu aneb Autorský zákon je teprve začátek
Variantní název:
  • Application of the intellectual property right in theatre management or the Copyright Law is only a beginning
Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, s. 37-51
Rozsah
37-51
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se věnuje aplikaci práva duševního vlastnictví na divadelní provoz. Snaží se upozornit na nutnost využití dalších oblastí práva duševního vlastnictví, nejen oblastí obsažených v autorském zákoně, a to s ohledem na různost činností a situací, které nastávají v rámci divadelního provozu.
The present study discusses the employment of intellectual property right in theatre management. The author aims at stressing the necessity of applying the concept of intellectual property right – besides the cases concerning the copyright – also to other situations and issues of theatre management.
Reference
[1] Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (známá pod zkratkou TRIPS26) ze dne 15. dubna 1994 [Agreement on the Commercial Aspects of the Copyright Law (TRIPS), 15 Apr., 1994].

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, v kombinaci s prohlášením Komise 2005/295/ES [Regulation of the European Parliment and the Council, no. 2004/48/ES, 29 Apr., 2004, on the observance of Copyright Legislation, combined with the Committee Declaration, no. 2005/295/ES].

[3] Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském z roku 1996 [WIPO Agreement on Copyright, 1996].

[4] Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ze 14. července 1967 [Foundation of WIPO Treaty, 14 Jul., 1967].

[5] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [Act no. 89/2012 of the Statute Book, Civil Code].

[6] Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích [Act no. 527/1990 of the Statute Book, on inventions and improvement proposals].

[7] Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech [Act no. 478/1992 of the Statute Book, on utility models].

[8] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách [Act no. 441/2003 of the Statute Book, on trademarks].

[9] HÁJKOVÁ, Martina. 2016. Právo duševního vlastnictví v kontextu divadelního provozu [Copyright Legislation in Theatre Management]. Praha, 2016. Diplomová práce [Diploma Thesis]. Akademie múzických umění v Praze [Academy of Performing Arts in Prague]. Divadelní fakulta [Theatre Faculty]. Vedoucí práce prof. JUDr. Jiří Srstka [Tutor: Professor Jiří Srstka].

[10] DVOŘÁK, Jan. 2005. AMU = DAMU FAMU HAMU: kapitoly k tématu realizace divadla [Academy of Performing Arts = Theatre Faculty, Film Faculty, Music and Dance Faculty. To the Issue of Theatre Production]. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění. Divadelní fakulta, Katedra produkce, 2005.

[11] GREGORINI, Bedřich, Jindřich GREGORINI a Jiří SRSTKA. 2007. Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU FAMU HAMU] [Introduction to Theatre Management (Academy of Performing Arts = Theatre Faculty, Film Faculty, Music and Dance Faculty)]. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Katedra produkce, 2007.

[12] JOHNS, Adrian. 2013. Pirátství: boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese [Piracy: Fights Over the Copyright From Gutenberg To Gates]. 1. vyd. Brno: Host, 2013.

[13] NEKOLNÝ, Bohumil. 2013. Divadlo a kreativní sektor [Theatre and Creative Sector]. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013.

[14] Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví [New Civil Code and the Intellectual Property]. 1. vyd. Ladislav Jakl (ed.). Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012.

[15] SRSTKA, Jiří. 2006. Autorské právo v divadle: AMU=DAMU FAMU HAMU [Copyright in Theatre: Academy of Performing Arts = Theatre Faculty, Film Faculty, Music and Dance Faculty]. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta, Katedra produkce, 2006.

[16] VOJČÍK, Peter. 2012. Právo duševného vlastníctva [The Intellectual Property Legislation]. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

[17] TELEC, Ivo. 2007. Přehled práva duševního vlastnictví [Overview of the Intellectual Property Legislation]. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2007.

[18] Webové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví [Website of the Industrial Property Office], dostupné online na http://www.upv.cz/cs.html.

[19] Webové stránky Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví [Website of the European Union Intellectual Property Office], dostupné online na https://euipo.europa.eu.

[20] Webové stránky Světové organizace duševního vlastnictví [Website of the World Intellectual Property Organization], dostupné online na http://www.wipo.int/.

[21] Informační portál ministerstva spravedlnosti k rekodifikaci soukromého práva [Information Website of the Ministry of Justice for the recodification of the Private Law], dostupné online na http://obcanskyzakonik.justice.cz/.

[22] Webové stránky eprávo [ePrávo (Electronic Law) Website], dostupné online na http://www.epravo.cz/.