Od propozic k systému? aneb "Historisovati" Jiřího Veltruského...

Název: Od propozic k systému? aneb "Historisovati" Jiřího Veltruského...
Variantní název:
  • From propositions to systems? or How to make Jiří Veltruský 'historical'
Autor: Drozd, David
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 86-128
Rozsah
86-128
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Based on careful study of archival materials the study presents the research, newspaper writing and political activities of Jiří Veltruský, covering especially the years of his studies at university and after the WWII. The author pinpoints, for example, Veltruský's theatre activities with secondary-school students in the Avant-Garde Theatre Group of the Youth, his political engagement, and close relations to Záviš Kalandra and Karel Teige, and the Surrealists. The gist of the study represents an analysis of as yet unpublished introductory paragraphs of the renowned lecture by Veltruský, published as 'Dramatický text jako součást divadla' (Dramatic text as a Component of Theatre, 1941), which include a relevant polemic discussion with the previous structural theatre theories (esp. the ones by Honzl and Bogatyrev). The author of the study, therefore, suggests a reinterpretation of the decade between 1930 and 1940 when the interest of Prague Structuralists in theatre theory culminated as a period of negotiating and re-thinking the structuralist ideas over theatre performance. The historical circumstances, especially Veltruský's emigration to Paris in 1948, then prevented a satisfactory conclusion of the discussions and caused petrification of texts which may not have originally been meant to become a canon.
Note
Studie vznikla v rámci řešení projektu "Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál" (GAČR P409/11/1082).
Reference
[1] BOUČEK, Jan. 2006. 27.6.1950 – Poprava Záviše Kalandry [Execution of Záviš Kalandra on June 27, 1950]. Praha: Havran, 2006.

[2] BRABEC, Jan a kol. 1983. Dějiny českého divadla, díl IV. [History of the Czech Theatre, vol. IV.]. Praha: Academia, 1983.

[3] BOGATYREV, Petr. 1940. Lidové divadlo české a slovenské [Czech and Slovak Folk Theatre]. Praha: Borový, 1940.

[4] BOURDIEU, Pierre. 2010. Pravidla umění [The Rules of Art]. Brno: Host, 2010.

[5] ČERMÁK, Petr. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech [The Prague Linguistic Circle in Documents]. Praha: Academia, 2012.

[6] ČERNÝ, František (ed.). 1965. Theater = Divadlo: vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku [Theater = Theatre: Czech Theatre People's Memories of the Nazi Occupation and the WWII]. Praha: Orbis, 1965.

[7] ČERNÝ, František. 2005. Za divadlem starým a novým [To the Old and New Theatre]. Praha: Karolinum, 2005.

[8] ČERVENKA, Miroslav. 1996. Návraty Jiřího Veltruského [Returns of Jiří Veltruský]. Literární noviny 7 (1996): 4: 6.

[9] ČERVINKA, Josef. 2003. Trpělivě obnošené tělo [Patiently Worn-Out Body]. Praha: Torst, 2003.

[10] DEÁK, František. 1976. Structuralism in Theatre: The Prague School Contribution The Drama Review 20 (1976): 4: 83–94. | DOI 10.2307/1145077

[11] FLEISCHNER, Ivo. 1936. Studentské divadlo [Theatre of the Youth]. Studentský časopis 16 (1936/37): 243.

[12] FOUSTKA, R. N. 1947. K diskusi o programu strany [To the Discussion Over the Party's Programme]. Cíl 3 (1947): 646.

[13] HÁJEK, Jiří. 1997. Ze vzpomínek Jiřího Hájka [From the Memories of Jiří Hájek]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1997.

[14] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2010. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle [Sign systems of Asian theatre forms in context with Czech thinking on theatre], Theatralia 13 (2010): 24–39.

[15] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2016. Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu [Miroslav Kouřil and His Approach to Structuralism as a Method and Programme]. Theatralia 19 (2016): 144–158 . | DOI 10.5817/TY2016-1-7

[16] HAVRÁNKOVÁ, Marie (ed.). 2008. Pražský lingvistický kroužek v korespondenci [The Prague Linguistic Circle in Correspondance]. Praha: Academia, 2008.

[17] HONZL, Jindřich. 1940a. Objevené divadlo v lidovém divadle českém a slovenském [Discovering Theatre in Czech and Slovak Folk Theatre]. Slovo a slovesnost 6 (1940): 2: 107–111.

[18] HONZL, Jindřich. 1940b. Pohyb divadelního znaku [The Mobility of the Theatrical Sign]. Slovo a slovesnost 6 (1940): 4: 177–188.

[19] HONZL, Jindřich. 1943. Hierarchie divadelních prostředků [The Hierarchy of the Theatrical Devices]. Slovo a slovesnost 9 (1943): 4: 187–193.

[20] HONZL, Jindřich. 1956. K novému významu umění [To the New Purposes of Art]. Praha: Orbis, 1956.

[21] HONZL, Jindřich. 1964. Divadélko pro 99 [A Small Theatre for 99]. Praha: Orbis, 1964.

[22] HOSKOVEC, Tomáš. 2010. Jiří Veltruský (1919–1994), paralelní cesta životem a sémiotikou [Jiří Veltruský (1919–1994): The Parallel Journeys of Life and Semiotics]. Theatralia 13 (2010): 2: 4–23.

[23] JAKOBSON, Roman. 1937. Dopis Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi o noetice a sémantice švandy [A Letter to Jiří Voskovec and Jan Werich About the Noetics and Semantics of Humour]. In 10 let Osvobozeného divadla [Ten Years of the Liberated Theatre]. Praha: Borový, 1937: 27–34.

[24] JINDRA, Vladimír. 1949. Antická divadelní architektura. Disertační práce. Archiv Univerzity Karlovy [Theatre Architecture of Ancient Greece. Dissertation, Archive of the Charles University, Prague], 1949.

[25] KARVAŠ, Peter. 1948. Úvod do základných problémov divadla [An Introduction to the Basic Theatre Issues]. Turčianský Svätý Martin: Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1948.

[26] KOPECKÝ, Jan. 1937. V Praze se zrodil divadelní kolektiv mladých [A Theatre Group of the Youth Born in Prague], Studentský časopis 16 (1936/37): 290.

[27] KOPECKÝ, Jan. 1938. Labyrint bolesti a hrůzy [A Labyrinth of Pain and Horror]. Studentský časopis 17 (1937/38): 194–195.

[28] KOPECKÝ, Jan. 1945. Divadlo jako scénická synthesa [Theatre as a Stage Synthesis]. Věda a život 11 (1945): 7: 290–302.

[29] KOPECKÝ, Jan. 1946. Dramatická postava v zrcadle kritik J. Vodáka (příspěvek k problematice divadelní kritiky). Disertační práce. Archiv Univerzity Karlovy [A Dramatic Character in the Reviews by J. Vodák: A Contribution to the Issue of Theatre Criticism. Dissertation, Archive of the Charles University, Prague], 1946.

[30] LEVÝ, Jiří. 1963. Umění překladu [The Art of Translation]. Praha: Československý spisovatel, 1963.

[31] LORENC, Zdeněk. 1994. O Divadelním kolektivu mladých a Zdeňku Urbánkovi [On the Theatre Group of the Youth and Zdeněk Urbánek]. Literární noviny 5 (1994): 51–52: 10.

[32] MATĚJKA, Ladislav. 1948. Karel Čapek a noviny – Literárně historická studie o významu novin pro slovesné dílo Karla Čapka. Disertační práce. Archiv Karlovy univerzity [Karel Čapek and the Newspaper: Literary and Historical Study on the Importance of Journalism for Čapek's Literary Works. Dissertation, Archive of the Charles University], 1948.

[33] MATĚJKA, Ladislav. 2011. Osudy (rozhovory pro ČRo Vltava), záznam v osobním archivu autora [Life Story: An Interview for the Radio (The Czech Broadcasting Company, station "Vltava"), recording in the archive of the author].

[34] MATEJKA, Ladislav a Irvin R. TITUNIK (edd.). 1976. Semiotics of Art: Prague School Contributions. Cambridge: The MIT Press, 1976.

[35] MUKAŘOVSKÝ, Jan. [1934] 2000. Umění jako sémiologický fakt [Art as a Semiological Fact]. In id. Studie I. [Studies, vol. I]. Host: Brno, 2000: 208–214.

[36] MUKAŘOVSKÝ, Jan. [1946] 2000. K umělecké situaci dnešního českého divadla [On the Artistic Situation of the Contemporary Czech Theatre] . In id. Studie I. [Studies, vol. I]. Host: Brno, 2000: 415–427.

[37] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1957. Jindřich Honzl jako teoretik divadla [Jindřich Honl as a Theatre Theoretician]. Divadlo 8 (1957): 9: 723–742.

[38] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1970. Zvuková a významová výstavba dramatického dialogu (Podle záznamu posluchače universitní přednášky ze zimního semestru 1946/47; rozmnoženo pro posluchače dramaturgie na DAMU v roce 1948) [Acoustic and Semiotic Structure of a Dramatic Dialogue (Recording of a lecture given in the Fall 1946/47; copied for the students of dramaturgy at the Theatre Faculty, Academy of Performing Arts in Prague)]. Prolegomena Scénografické encyklopedie (1970): 5: 30–40.

[39] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2008. Umělecké dílo jako znak [A Work of Art as a Sign]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.

[40] OSOLSOBĚ, Ivo. 1999a. Předmět bádání: Jiří Veltruský (5. 6. 1919, Praha – 31. 5. 1994, Paříž) [The Subject of a research: Jiří Veltruský (Jun 5, 1919, Prague–May 31, 1994, Paris)]. Literární noviny 10 (1999): 39: 13.

[41] OSOLSOBĚ, Ivo. 1999b. Jiřího Veltruského příspěvek k filosofii dramatu [The Contribution of Jiří Veltruský to the Philosophy of Drama]. In Jiří Veltruský. Dramatický text jako básnické dílo [Drama as a Poetic Work]. Brno: Host, 1999: 99–149.

[42] PAPEŽOVÁ, Jana. 2012. Plout proti proudu [Float Against the Stream]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

[43] PROCHÁZKA, Miroslav. 1994. Komparativní sémiotika Jiřího Veltruského [The Comparative Semiotics of Jiří Veltruský]. In Jiří Veltruský. Příspěvky k teorii divadla [Contributions to Theatre Theory]. Praha: Divadelní ústav, 1994: 5–12.

[44] POKORNÝ, Jaroslav. 1946. Složky divadelního výrazu [The Components of Theatre]. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.

[45] RUPNIK, Jacques. 2002. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci [History of the Communist Party of Czechoslovakia: From the Beginnings to the Seizure of Power]. Praha: Academia, 2002.

[46] SLÁDEK, Ondřej. 2014. Jan Mukařovský and Theatre. Theatralia 17 (2014) 2: 122–136.

[47] SLÁDEK, Ondřej. 2015. Jan Mukařovský: Život a dílo [Jan Mukařovský: Life and Work]. Brno: Host, 2015.

[48] SRBOVÁ, Olga. 1942. Na přelomu slohů [At the Turn of the Styles]. Život 17 (1942): 2: 120–121.

[49] VELTRUSKÝ, Jiří. 1940. Básníkův poměr ke světu a skutečnosti [The Poets's Attitude Towards the World and the Reality]. In Antonín Hartl, Josef Hora a kol. Věčný Mácha [Mácha Imperishable]. Praha: Čin, 1940: 98–122.

[50] VELTRUSKÝ, Jiří. 1941a. Kramářské písně a dramata [Broadside Ballads and Dramas]. Slovo a slovesnost 7 (1941): 3: 98–102.

[51] VELTRUSKÝ, Jiří. 1941b. Dramatický text jako součást divadla [Dramatic Text as a Component of Theatre]. Slovo a slovesnost 7 (1941): 3: 132–144.

[52] VELTRUSKÝ, Jiří. 1941c. Česká estetika Mirko Nováka [The Czech Aesthetics of Mirko Novák]. Slovo a slovesnost 7 (1941): 4: 217–219.

[53] VELTRUSKÝ, Jiří. 1942. Česká estetika Mirko Nováka. Doslov kritikův [The Czech Aesthetics of Mirko Novák. Critic's Afterword]. Slovo a slovesnost 8 (1942): 8: 110–112.

[54] VELTRUSKÝ, Jiří. 1945. Co se školstvím? (Proti příštipkaření ve školských záležitostech) [What to Do With the Education? (Against Amateurism in Education)]. Cíl 3 (1945): 9: 136–138.

[55] VELTRUSKÝ, Jiří. 1946. Byrokracie, demokracie a dělnická třída [Bureaucracy, Democracy, and the Working Class]. Praha: Čs. sociální demokracie, série Letáky všem pracujícím [Leaflets to All Workers series], č. [vol.] 18.

[56] VELTRUSKÝ, Jiří. 1947a. K diskusi o přípravě nové ústavy [To the Discussion About the Preparation of the New Constitution]. Cíl 3 (1947): 1: 14.

[57] VELTRUSKÝ, Jiří. 1947b. Očista, která ještě nebyla provedena [The Purification Which Has not Been Yet Executed]. Cíl 3 (1947): 292–294.

[58] VELTRUSKÝ, Jiří. 1945–1948?. Rukopis monografie o Toyen, pozůstalost Jiřího Veltruského [Study on Toyen, a manuscript; deposited in the estate of Jiří Veltruský].

[59] VELTRUSKÝ, Jiří. 1976. Dramatic Text as a Component of Theatre. In Ladislav Matejka a Irvin Titunik (edd.). Semiotics of Art: Prague School Contributions. Cambridge: M.I.T. Press, 1976: 94–117.

[60] VELTRUSKÝ, Jiří. 1979. Theatre in the Corridor. The Drama Review 23 (1979): 4: 67–80.

[61] VELTRUSKÝ, Jiří. 1982. Structure in Folk Theatre (Notes regarding Bogatyrev's Book on Czech and Slovak Folk Theatre). Poetics Today VIII (1982): 1: 141–161.

[62] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994. Příspěvky k teorii divadla [Contributions to the Theatre Theory]. Praha: Divadelní ústav, 1994.

[63] VELTRUSKÝ, Jiří. 1999. Dramatický text jako básnické dílo [Drama as a Literature]. Brno: Host, 1999: 99–149.

[64] VELTRUSKÝ, Jiří. 2012. An Approach to the Semiotics of Art. Brno: Masaryk University, 2012.

[65] VELTRUSKÝ, Jiří. 2016a. Strukturalismus a divadelní věda. Theatralia 19 (2016): 1: 231–237.

[66] VELTRUSKÝ, Jiří. 2016b. Strojopis z roku 1941. Theatralia 19 (2016): 1: 238–245.

[67] VELTRUSKÝ, Jiří. 2016c. Básnická autostylisace. Theatralia 19 (2016): 1: 246–250.

[68] VELTRUSKÝ, Jiří. 2016d. K problematice moderního umění. Theatralia 19 (2016): 1: 251–267.

[69] SCHÖNOVÁ, Vlasta. 1993. Chtěla jsem být herečkou [I Wanted to be an Actress]. Praha: Ivo Železný, 1993.

[70] ŠALDA, František Xaver. 1935. O básnické autostylisaci, zvláště u Bezruče [On the Self-Stylisation, Especially in the Case of Bezruč]. Slovo a slovesnost 1 (1935): 1: 13–28.

[71] URBÁNEK, Zdeněk. 1994. Ještě jednou Orten a okolí [Once Again to Orten and Other Things]. Literární noviny 5 (1994): 45: 7.

[72] URBÁNEK, Zdeněk. 1996. Stvořitelé pokračují [The Creators Carry On]. Brno: Atlantis, 1996.