Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny

Název: Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny
Variantní název:
  • An early mediaeval burial ground in Lahovice – basic anthropological characteristics of the population group
  • Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Lahovice – grundlegende anthropologische Charakteristik einer Bevölkerungsgruppe
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 141-157
Rozsah
141-157
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V souvislosti s komplexním archeologickým vyhodnocením raně středověké lokality v Lahovicích – Praha 5, jejíž průzkum proběhl pod vedením B. Soudského a Z. Krumphanzlové již v letech 1954–1960, byla provedena revize a paleopatologická analýza kostrového materiálu vyzvednutého během tohoto výzkumu. Přestože se pozůstatky vyznačovaly často špatnou zachovalostí, poskytl soubor koster vesnické raně středověké populace, čítající bezmála 400 jedinců, důležitá morfometrická, demografická a paleopatologická data vhodná pro srovnání s ostatními obdobně datovanými pohřebišti z území Čech, Moravy i celé Evropy. K zajímavým patologickým nálezům patří některé vrozené anomálie, arteficiální zásahy na lebce či sečné poranění lebky. Zjištěná nízká frekvence zlomenin nemusí plně korespondovat se skutečným stavem, může být zkreslena i horší zachovalostí kostrových pozůstatků.
Comprehensive archaeological assessment of an early mediaeval location in Lahovice-Prague 5 included revision and paleopathological analysis of skeletal material yielded by initial research carried out under the guidance of B. Soudský and Z. Krumphanzlová in 1954–1960. Although the majority of the remains were badly preserved, a series of skeletons representing an early mediaeval village population consisting of 400 individuals has provided important morphometric, demographic and paleopathological data suitable for comparison with other contemporaneous burial grounds in Bohemia, Moravia and the rest of Europe. Interesting pathological finds include some inbred anomalies, artificial interference with skulls and slashed skulls. The low occurrence of fractures may not correspond with reality; figures could be distorted by the bad condition of the skeletal remains.
Note
Realizace výzkumu byla finančně podpořena projekty VZ AV ČR AV0Z80020508, GAČR 2063/07/0699 a MK00002327201.
Reference
[1] ACSÁDI, G.–NEMESKÉRI, J., 1970: History of human life and mortality. Budapest.

[2] ANGEL, J. L., 1984: Health as a crutial faktor in the changes from hunting to developed farming in the eastern Mediterranen. In: Paleopathology at the Origins of Agriculture (Cohen, M. N.– Armelagos, G. I., eds.), 51–73. Orlando.

[3] BACH, H., 1965: Zur Berechnung der Körperhohe aus den langen Gliedmassenknochen weiblicher Skelette, Anthropologischer Anzeiger 29, 12–21.

[4] BLAJEROVÁ, M., 1970: Určování individuálního věku na skeletech dětí a dospívajících jedinců – Bestimmung des individuellen Alters der Skelette von Kindern und heranreifenden Individuen, AR XXII, 159–168.

[5] BREITINGER, E., 1937: Zur Berechnung der Körperhohe aus den langen Gliedmassenknochen weiblicher Skelette, Anthropologischer Anzeiger 14, 249–274.

[6] BRŮŽEK, J., 1991: Fiabilité des procédures de détermination du sexe à partir de l'os coxal. Implication a l'étude du dimorphisme sexuel de l'homme fossile. Thèse de Doctorat Museum National d'Histoire Naturelle. Paris.

[7] BRŮŽEK, J.–FEREMBACH, D., 1992: Fiabilité de la méthode visuelle de détermination du sexe à partie du bassin, proposée par le "Groupe de travail d'Anthropologues européens". Application à l'os coxal, Estratto dall'Archivio per l'Anthropologia e la Ethnologia 72, 145–161.

[8] DENTAL ANTHROPOLOGY, 1998: Dental anthropology. Fundamentals, limits and prospects (Alt, K. W.– Rösing, F. W.– Teschler-Nicola, M., eds.). Springer–Wien–New York.

[9] DOBISÍKOVÁ, M.–KATINA, S.–VELEMÍNSKÝ, P., 2008: Stature of the Great Moravian Population in Connection with Social Status. In: SBM, Band 8 (Velemínský, V.–Poláček, L., hrsg.). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27, 77–92. Brno.

[10] FEREMBACH, D.–SCHWIDETZKY, I.–STLOUKAL, M., 1979: Empfehlungen für die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett, Homo 30/2, 1–32.

[11] HANÁKOVÁ, H.–STAŇA, Č.–STLOUKAL, M., 1986: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradě. Praha.

[12] CHOCHOL, J., 1961: Slovanské pohřebiště z poloviny 10. století z Brandýsku u Slaného – Slawisches Gräberfeld aus der Hälfte des 10. Jahrhunderts in Brandýsek bei Slaný, PA LII, 632–642.

[13] CHOCHOL, J., 1967: Zur Problematik der vor- und fruhgeschichtlichen frühgeschichtlichen Schädeltrepanation. Anthropologische Wertung einiger Funde aus Böhmen, Anthropologie 5/3, 3–34.

[14] CHOCHOL, J.–BLAJEROVÁ, M.–PALEČKOVÁ, H., 1960: Kostrové pozůstatky slovanského obyvatelstva na Staré Kouřimi – Überreste von Skeletten der slawischen Einwohnerschaft von Alt-Kourim, PA LI, 294–331.

[15] ISCAN, M. Y.–KENNEDY, K. A. R., 1989: Reconstruction of life from the skeleton. New York.

[16] LIKOVSKÝ, J.–STRÁNSKÁ, P.–VELEMÍNSKÝ, P., 2005: An Assortment of Palaeopathological Findings from the Anthropological Collection of the Institute of Archaeology in Prague in Funds of National Museum, Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy 61, č. 3–4, 81–140.

[17] LIKOVSKÝ J.–VELEMÍNSKÝ, P.–POLÁČEK, L.–VELEMÍNSKÁ, J., 2008: Frequency of fractures of the locomotor apparatus at the burial sites in the area of the castle in Mikulčice. In: SBM, Band 8 (Velemínský, P.–Poláček, L., hrsg.). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27, 235–263. Brno.

[18] LOVEJOY, C. O., 1985: Dental wear in the Libben population: its functional pattern and role in the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 47–56. | DOI 10.1002/ajpa.1330680105

[19] LOVEJOY, C. O.–MEINDEL, R. S.–PRZYBECK, T. R.–MENSFORTH, R. P., 1985: Chronological metamorphosi of the auricular surface of the ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death, American Journal of Physical Anthropology 68, 15–28. | DOI 10.1002/ajpa.1330680103

[20] MALYKOVÁ, D., 2002: Trepanace lebky v archeologických nálezech z území Čech – Trephinated skulls among archaeological finds from Bohemia, Archeologie ve středních Čechách 6, 293–314.

[21] MARTIN, R.–SALLER, K., 1957: Lehrbuch der Anthropologie. Stuttgart.

[22] McKERN, T. W.–STEWART, T. D., 1957: Skeletal Age Changes in Young American Males, Analyzed from Standpoint of Identification. Quartermaster Research and Development Center, US Army, Technical Report EP 45. Natick, Massachusetts.

[23] NEMESKÉRI, J.–HARSÁNYI, L.–ACSÁDI, G., 1960: Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden, Anthropologischer Anzeiger 24, 70–95.

[24] ORTNER, D. J.–ERICKSEN, M. F., 1997: Bone changes in the human skull probably resulting from scurvy in infancy and childhood, International Journal of Osteoarchaeology 7, 212–220. | DOI 10.1002/(SICI)1099-1212(199705)7:3<212::AID-OA346>3.0.CO;2-5

[25] ORTNER, D. J.–KIMMERLE, E. H.–DIEZ, M., 1999: Probable evidence of scurvy in subadults from archaeological sites in Peru, American Journal of Physical Anthropology 108, 321–331. | DOI 10.1002/(SICI)1096-8644(199903)108:3<321::AID-AJPA7>3.0.CO;2-7

[26] ROBERTS, CH.–MANCHESTER, K., 2007: The archaeology of disease. Third edition. Ithaca, New York.

[27] SAUNDERS, S.–HOPPA, R.–SOUTHERN, R., 1993: Diaphyseal Growth in a Nineteenth Century Skeletal Sample of Subadults from St. Thomas' Church Belleville, Ontario, International Journal of Osteoarchaeology 3, 265–281. | DOI 10.1002/oa.1390030405

[28] STLOUKAL, M., 1964: Čtvrté pohřebiště na hradišti "Valy" u Mikulčic – Die vierte Begräbnisstätte auf dem Burgwall "Valy" bei Mikulčice, PA LV, 479–505

[29] STLOUKAL, M., 1981: Pohřebiště kolem 11. kostela na hradišti "Valy" u Mikulčic – Das Gräberfeld rundum die 11. Kirche auf dem Burgwall "Valy" bei Mikulčice, PA LXXII, 459–491.

[30] STLOUKAL, M. A KOL., 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha.

[31] STLOUKAL, M.–HANÁKOVÁ, H., 1978: Die Länge des Längenknochen altslawischer Bevölkerungen unter besonderer Berücksichtigung von Wachstumfragen, Homo 29, 53–69.

[32] STLOUKAL, M.–VYHNÁNEK, L., 1976: Slované z velkomoravských Mikulčic. Praha.

[33] STRÁNSKÁ, P., 2009: Raně středověké pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Antropologická charakteristika, zdravotní stav chrupu – The Early Medieval Burial Site in Budeč (Na Týnici). Anthropological Description, Dental Health, PA C, 213–240.

[34] STRÁNSKÁ, P.–VELEMÍNSKÝ, P.–LIKOVSKÝ, J.–VELEMÍNSKÁ, J., 2002: The great Moravian cemetery at Josefov. Basic anthropological characteristics, possible expression of physiological and physical loads, state of health, Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná 171, 131–175.

[35] STRÁNSKÁ, P.–VELEMÍNSKÝ, P.–VELEMÍNSKÁ, J., 2008: The state of dental health of the Great Moravian population – the comparison of the inhabitants of Mikulčice centre and its hinterland. In: SBM, Band 8 (Velemínský, P.–Poláček, L., hrsg.). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 27, 121–141. Brno.

[36] STROTT, N., 2006: Paläodemografie der frühmittelalterlicher Bevölkerungen Altbaierns-Diachrone und allopatrische Trends. Disertations der Fakultät für Biologie der Ludwig—Maxmillians-Universität München, http://edoc.ub.unimuenchen.de/6839/1/Strott_Nadja.pdf, cit. 2007.

[37] UBELAKER, D. H., 1978: Human skeletal remains. Chicago.

[38] WOOD, G. H.–MACKENZIE, I., 1987: A dento-nasal deformity, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 63, 656–657. (Cit. dle Dental anthropology 1998). | DOI 10.1016/0030-4220(87)90363-X