Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny

Title: Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny
Variant title:
  • An early mediaeval burial ground in Lahovice – basic anthropological characteristics of the population group
  • Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Lahovice – grundlegende anthropologische Charakteristik einer Bevölkerungsgruppe
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 141-157
Extent
141-157
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V souvislosti s komplexním archeologickým vyhodnocením raně středověké lokality v Lahovicích – Praha 5, jejíž průzkum proběhl pod vedením B. Soudského a Z. Krumphanzlové již v letech 1954–1960, byla provedena revize a paleopatologická analýza kostrového materiálu vyzvednutého během tohoto výzkumu. Přestože se pozůstatky vyznačovaly často špatnou zachovalostí, poskytl soubor koster vesnické raně středověké populace, čítající bezmála 400 jedinců, důležitá morfometrická, demografická a paleopatologická data vhodná pro srovnání s ostatními obdobně datovanými pohřebišti z území Čech, Moravy i celé Evropy. K zajímavým patologickým nálezům patří některé vrozené anomálie, arteficiální zásahy na lebce či sečné poranění lebky. Zjištěná nízká frekvence zlomenin nemusí plně korespondovat se skutečným stavem, může být zkreslena i horší zachovalostí kostrových pozůstatků.
Comprehensive archaeological assessment of an early mediaeval location in Lahovice-Prague 5 included revision and paleopathological analysis of skeletal material yielded by initial research carried out under the guidance of B. Soudský and Z. Krumphanzlová in 1954–1960. Although the majority of the remains were badly preserved, a series of skeletons representing an early mediaeval village population consisting of 400 individuals has provided important morphometric, demographic and paleopathological data suitable for comparison with other contemporaneous burial grounds in Bohemia, Moravia and the rest of Europe. Interesting pathological finds include some inbred anomalies, artificial interference with skulls and slashed skulls. The low occurrence of fractures may not correspond with reality; figures could be distorted by the bad condition of the skeletal remains.
Note
Realizace výzkumu byla finančně podpořena projekty VZ AV ČR AV0Z80020508, GAČR 2063/07/0699 a MK00002327201.