Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu

Název: Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu
Variantní název:
  • Settlement in mountainous areas of Bohemia in the Middle Ages and the early Modern Age – points of departure for interdisciplinary research
  • Die Besiedelung der Gebirgsgegenden Böhmens im Mittelalter und der frühen Neuzeit – Ausgangspunkte für eine interdisziplinäre Forschung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 373-391
Rozsah
373-391
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je upozornit na vysoký informační potenciál zaniklých pozdně středověkých a raně novověkých vesnic, pokud jde o poznání dlouhodobého sociálně-ekonomického vývoje Čech. Soustavné začleňování archeologických poznatků do širšího historického studia je možné zejména díky tomu konceptu sociálně-ekonomických dějin, který říká, že Čechy byly od pozdního středověku rozděleny na několik základních produkčních regionů s odlišným, ale vzájemně provázaným sociálně-ekonomickým vývojem. Produkční a sociálně-ekonomická rozdílnost jednotlivých regionů se přitom neustále zvyšovala spolu s postupně se zdokonalujícím trhem. Současné možnosti archeologie přispět k testování tohoto makrohistorického konceptu nejsou vyrovnané. Vysokou vypovídací schopnost mají zaniklé vesnice ležící v těch horských oblastech, kde se později výrazně rozvíjela neagrární výroba, neboť zde byl vývoj nejvíce dynamický a lze zde také předpokládat největší rozdíly mezi situací rekonstruovanou pomocí raně novověkých písemných pramenů a stavem v pozdním středověku, dokumentovaném archeologickými prameny. Socioekonomická regionální diferenciace českých zemí a její dynamika byla dosud archeologií reflektována jen nepřímo. Výsledkem snahy překlenout tuto umělou mezeru mezi sociálně-ekonomickými dějinami a archeologickým poznáním je proto několik výzkumných projektů zaměřených na studium horských oblastí Čech.
The objective of the contribution is to highlight the high information potential of defunct late-mediaeval and early modern-age villages in studying the long-term socio-economic development of Bohemia. Constant incorporation of archaeological information into a broader historical framework is enabled by the concept of socio-economic history, which points out that Bohemia was, after the late Middle Ages, divided into several basic production regions of different but interconnected socio-economic development. Differences in production and socio-economic factors between individual regions widened continuously, and markets expanded. The current potential of archaeology to contribute to the testing of this macro-historical concept is not balanced. Defunct villages in mountainous areas, with later non-farming production, probably hold the highest information potential; development in these villages was the most dynamic, and the differences between the situation reconstructed with the help of early modern-age written sources and the state in the late Middle Ages as documented by archaeological sources are presumably the largest. The socio-economic regional differentiation of the Czech lands and its dynamics have so far been reflected only indirectly in archaeology. Efforts to bridge the artificial gap between socio-economic history and archaeological information have thus resulted in several major research projects focussing on the study of the mountainous areas of Bohemia.
Note
Článek vznikl v rámci interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy "Osídlení horských oblastí Českých zemí v minulosti" (2009) a výzkumného záměru "České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes", VZ MSM 0021620827.
Reference
[1] ANDERSSON, H.–SCHOLKMANN, B.–KRISTIANSEN, M. S., 2007: Medieval Archaeology at the Outset of the Third Millenium: Research and Teaching. In: The Archaeology of Medieval Europe. Volume 1 (Graham-Campbell, J.–Valor, M., eds.), 19–45. Aarhus.

[2] ANDREAE, B., 1964: Betriebsformen in der Landwirtschaft. Entstehung und Wandlung von Bodennutzungs-, Viehhaltungs- und Betriebssystemen in Europa und Übersee sowie neue Methoden ihrer Abgrenzung. Stuttgart.

[3] ANDREAE, B., 1973: Strukturen deutscher Agrarlandschaft. Forschungen zur deutschen Landeskunde 199. Bonn–Bad Godesberg.

[4] ANDREAE, B., 1977: Agrargeographie. Strukturzonen und Betriebsformen in der Weltlandwirtschaft. Berlin–New York.

[5] ATLAS ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN, 1965: Atlas českých dějin. Praha.

[6] BAERISWYL, A., 2009: Lebensräume und Strukturwandel. In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3 (Scholkmann, B.– Frommer, S.–Vossler, Ch.–Wolf, M., Hrsg.), 357–369. Tübingen.

[7] BECK, R., 1993: Unterfinning. Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne. München.

[8] BORN, M., 1974: Die Entwicklung der deutschen Agrarlandschaft. Erträge der Forschung 29. Darmstadt.

[9] BORN, M., 1977: Geographie der ländlichen Siedlungen 1. Die Genese der Siedlungsformen in Mitteleuropa. Studienbücher der Geographie. Stuttgart.

[10] CERMAN, M., 2002: Soziale Differenzierung, proto-industrielle Entwicklung und Gutsherrschaft in Frýdlant und Liberec, 16.–18. Jahrhundert. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 174–191. Wien–München.

[11] CERMAN, M., 2005: Mittelalterliche Ursprünge der unterbäuerlichen Schichten. In: Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im "Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99 (Cerman, M.–Luft, R., Hrsg.), 323–349. München.

[12] CERMAN, M.–MAUR, E., 2000: Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750 – Der Wandel der ländischen Sozialstrukturen in Böhmen, 1650–1750, ČČH 98, 737–774.

[13] CERMAN, M.–MAUR, E., 2002: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im frühneuzeitlichen Böhmen aus mikro- und makrohistorischer Sicht. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 101–110. Wien–München.

[14] CERMAN, M.–ŠTEFANOVÁ, D., 2002: Wirtschaft und Sozialstruktur in den Herrschaften Frýdlant und Liberec, 1590–1750. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 70–87. Wien–München.

[15] CRKAL, J.–ČERNÁ, E., 2009: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov – Neue Entdeckungen im Erzgebirge – wüstgelassene mittelalterliche Glashütten im Katastergebiet Výsluní (Sonnenberg), Bezirk Chomutov, AH 34, 503–522.

[16] ČAJANOV, A. V., 1989: Kresťjanskoje chozjajstvo. Izbrannyje trudy. Ekonomičeskoje nasledije (Nikolov, A. A., ed.). Moskva.

[17] ČAJANOV, A. V., 1989a: Izbrannyje proizvedenija (Serov, E. V., ed.). Moskva.

[18] ČECHURA, J., 1990: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku (Perspektivy dalšího studia) – Die Bauern in Böhmen im Spätmittelalter (Perspektiven für das weitere Studium), ČsČH LXXXVIII, 465–498.

[19] ČECHURA, J., 1994: Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung der Klosterherrschaften. Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 39. Stuttgart–Jena–New York.

[20] ČERNÝ, V., 1930: Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.–XVI. století – Wirtschaftsinstruktionen – Übersicht einer Geschichte der Landwirtschaft zur Zeit der Patrimonialherrschaft im XV.–XIX. Jahrh. – Les instructions économiques – Esquisse d'une histoire de l'agriculture pendant le régime seigneurial aux XVe–XIXe siècles. Prameny a základy vydávané Československou akademií zemědělskou A 2. Praha.

[21] DAS NOTHAFTISCHE LEHENSBUCH, 1996: Das Nothaftische Lehensbuch von 1360. Besitz und Verwaltung der Reichsministerialen im historischen Egerland. Faksimile und Übertragung des Originals im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München (Singer, F.-W., Hrsg.). Selb–Oberweißenbach.

[22] DENECKE, D., 1992: Siedlungsentwicklung und wirtschaftliche Erschließung der hohen Mittelgebirge in Deutschland. Ein historisch-geographischer Forschungsüberblick, Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 10, 9–33.

[23] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J.–VAŘEKA, P. A KOL., 2008: Hledání zmizelého. Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku. Katalog výstavy. Plzeň.

[24] ELLIS, F., 2000: Peasant Economics. Farm Household and Agrarian Development. Wye studies in agricultural and rural development. Cambridge 20002.

[25] EUROPEAN PEASANTS, 1975: European Peasants and Their Markets. Essays in Agrarian Economic History (Parker, W. N.–Jones, E. L., eds.). Princeton.

[26] GRAUS, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419. Praha.

[27] GRAUS, F., 1969: Krize středověku a husitství – Die Krise des Mittelalters und das Hussitentum, ČsČH XVII, 507–526.

[28] GRULICH, J., 2001: Zkoumání "maličkostí" (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie) – Die Erforschung der "Kleinigkeiten" (Zu Entstehung und Bedeutung der Mikrogeschichte), ČČH 99, 519–547.

[29] GRULICH, J., 2002: Die Herrschaft Chýnov. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 88–100. Wien–München.

[30] HÄUFLER, V., 1955: Horské oblasti v Československu a jejich využití. Praha.

[31] HENNING, F.–W., 1979: Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland 1 (800 bis 1750). Pader born.

[32] HORSKÝ, J.–SEDLÁČKOVÁ, I.–SELIGOVÁ, M., 1996: Ein einheitliches "altes demographisches Regime" oder die Bindung eines demographischen Verhaltens zu "Ökotypen"? Betrachtungen über den Erklärungswert des Einwohnerglaubensverzeichnisses vom Jahre 1651 für das Studium verschiedener Typen der historischen Familienbildung, Historická demografie 20, 57–91.

[33] KLÁPŠTĚ, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka – Die mittelalterliche Besiedlung im Raum von Černý Kostelec, Památky archeologické LXIX, 423–472.

[34] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna – středověká transformace a její předpoklady – Transformation – la transformation médiévale et ses conditions préalables. In: Medievalia archaeologica Bohemica 1993. PA – Supplementum 2, 9–59. Praha.

[35] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna Českých zemí ve středověku. Praha.

[36] KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku – Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 5. Praha.

[37] KLÍR, T., 2009: Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung von Enklaven marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen. In: Ruralia 7, Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes, 415–446. Turnhout.

[38] KLÍR, T., 2009a: Die ländliche Besiedlung Böhmens im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Konzepte der Forschung, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 25, 147–160.

[39] KLÍR, T.–KENZLER, H., 2009: Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu – Vergleichende Untersuchungen von Arealen mittelalterlicher Ortswüstungen anhand von Phosphatanalysen. Die mittelalterliche Ortswüstung Schwarzenbach bei Cheb (Eger), AH 34, 657–680.

[40] KOPSIDIS, M., 2006: Agrarentwicklung. Historische Agrarevolutionen und Entwicklungsökonomie. Grundzüge der modernen Wirtschaftsgeschichte 6. Stuttgart.

[41] KRAJÍC, R., 1983: Přehled archeologických výzkumů středověku na Táborsku (se zaměřením na zaniklé středověké osady) – Übersicht über die archäologischen Erforschungen des Mittelalters im Gebiet von Tábor mit besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen Dorfwüstungen, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 1, 95–127.

[42] KUHN, W., 1973: Flämische und fränkische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung. In: Kuhn, W., Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung. Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 16, 1–53. Köln.

[43] KURPELOVÁ, M.–COUFAL, L.–ČULÍK, J., 1975: Agroklimatické podmienky ČSSR – Agroklimatische Bedingungen der ČSSR. Bratislava.

[44] LANGTHALER, E., 2006: Agrarsysteme ohne Akteure? Sozialökonomische und sozialökologische Modelle in der Agrargeschichte, Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 3, 216–238.

[45] MAŘÍK, J., s. d.: Registered Research Laboratory, Archeologický ústav AV ČR, http://www.arup.cas.cz/rrl/nedestruktivni.html, cit. 15. 12. 2009.

[46] MATUŠÍKOVÁ, L., 2002: Die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in der Herrschaft Poděbrady. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.– Zeitlhofer, H., Hrsg.), 59–69. Wien–München.

[47] MATUŠÍKOVÁ, L.–PAZDEROVÁ, A., 2002: Regionen mit kommerzieller Landwirtschaft und in agrarischer Randlage im Vergleich: die Herrschaften Poděbrady und Rychnov nad Kněžnou. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 126–144. Wien–München.

[48] MEIER, B.–SAUERLÄNDER, D., 1995: Das Surbtal im Spätmittelalter. Kulturlandschaft und Gesellschaft einer ländlichen Region 1250–1550. Beiträge zur Aargauer Geschichte 6. Aargau.

[49] METLIČKA, M.–UHERSKÝ, M., 2007: Zaniklá středověká vesnice v lese Zábělá, k. ú. Chrást u Plzně – Das untergegangene mittelalterliche Dorf im Wald Zábělá, Katastralamt Chrát u Plzně, SZM 18, 116–137.

[50] MÍKA, A., 1960: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století. Praha.

[51] MINTZ, S. W., 1974: A Note in the Definition of Peasantries, Journal of Peasant Studies 1, 91–106. | DOI 10.1080/03066157308437874

[52] MITTERAUER, M., 1986: Formen ländlicher Familienwirtschaft. In: Familienstruktur und Arbeitsorganisation in ländlichen Gesellschaften (Ehmer, J.–Mitterauer, M., Hrsg.), 185–323. Wien–Köln–Graz.

[53] NETTING, R. McC., 1981: Balancing on an Alp. Ecological change and continuity in a Swiss Mountain community. Cambridge.

[54] NODL, M., 2003: Mikrohistorie a historická antropologie – Microhistory and Historical Anthropology, Dějiny – teorie – kritika 1, 237–252.

[55] NOVÁČEK, K., 1995: Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku, Podbrdsko 2, 7–37.

[56] PAZDEROVÁ, A., 2002: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Herrschaft Rychnov nad Kněžnou. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 43–58. Wien–München.

[57] PEASANT, 1989: Peasant and Peasant Societis (Shanin, T., ed.). Oxford2.

[58] PETRÁŇ, J., 1963: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století – Landwirtschaftliche Produktion in Böhmen in der 2. Hälfte des 16. und anfangs des 17. Jahrhunderts. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica1964, Monographia V. Praha.

[59] PETRÁŇ, J., 1964: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha.

[60] RATUSNY, A., 1994: Mittelalterlicher Landesausbau in Mühlviertel, Oberösterreich. Passauer Schriften zur Geographie 12. Passau.

[61] SHANIN, T., 1990: Defining Peasants. Essays concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World. Oxford.

[62] SCHREG, R., 2009: Nach der Wüstungsphase. Umstrukturierungen des ländlichen Raumes in der frühen Neuzeit. Eine umwelthistorische Perspective. In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3 (Scholkmann, B.–Frommer, S.– Vossler, Ch.–Wolf, M., Hrsg.), 449–462. Tübingen.

[63] SMETÁNKA, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Památníky naší minulosti 13. Praha.

[64] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad – Geodätisch-topographische Untersuchung mittelalterlicher Wüstungen, AR XXXI, 614–628.

[65] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku – Geodetical-topographical survey of deserted medieval villages in the Kostelec-nad-Černými-Lesy region, PA LXXIII, 416–458.

[66] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J.–RICHTEROVÁ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vesnice Ostrov (k. ú. Jedomělice) – Geodetical-topographical survey of a deserted medieval village Ostrov, AR XXXI, 420–430.

[67] SOZIALE STRUKTUREN, 2002: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (M. Cerman–H. Zeitlhofer, Hrsg.). Wien–München.

[68] ŠMAHEL, F., 1995: Husitská revoluce 1. Doba vymknutá z kloubů. Praha.

[69] THE PEASANTRIES, 1998: The Peasantries of Europe from the Fourteenth to the Eighteenth Centuries (Scott, T., ed.). London–New York.

[70] THOEN, E., 2004: "Social Agrosystems" as an Economic Concept to Explain Regional Differences. In: Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages – 19th century) /van Bavel, B.–Hoppenbrouwers, P., eds./, 47–66. Turnhout.

[71] UNTERTANEN, 2005: Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im "Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99 (M. Cerman–R. Luft, Hrsg.). München.

[72] VAŘEKA, P. A KOL. 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. – Archaeology of deserted medieval villages in the Rokycany-region (West Bohemia). Plzeň.

[73] VELKOVÁ, A., 2002: Die Herrschaft Šťáhlavy: Wirtschaft, soziale Strukturen und Demographie. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (M. Cerman–H. Zeitlhofer, Hrsg.), 29–42. Wien–München.

[74] VIAZZO, P. P., 1989: Upland Communities. Environment, Population and Social Structure in the Alps since the Sixteenth Century. Cambridge studies in population, economy and society in past time 8. Cambridge.

[75] VÖLKL, G., 1955: Das älteste Leuchtenberger Lehenbuch. Quellen zur Oberpfälzer Siedlungsgeschichte II, Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 96, 277–404.

[76] WILFING, H.–WINIWARTER, V. ET AL., 1999: Landschaft hat Geschichte. Historische Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft in Theyern. CD-Rom, Projektgruppe Umweltgeschichte im Auftrag des BMWVK. Wien.

[77] WOLF, E. R., 1966: Peasants. Foundations of modern anthropology series. Englewood.

[78] ZEITLHOFER, H., 2002: Ökonomische Vielfalt und soziale Differenzierung: die Herrschaft Vyšší Brod im 17. und 18. Jahrhundert. In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (M. Cerman–H. Zeitlhofer, Hrsg.), 15–28. Wien–München.

[79] ZWISCHEN TRADITION, 2009: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3 (Scholkmann, B.–Frommer, S.–Vossler, Ch.–Wolf, M., Hrsg.). Tübingen.