Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu

Název: Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu
Variantní název:
  • A burial ground in the second courtyard of Prague Castle
  • Das Gräberfeld auf dem II. Burghof der Prager Burg
Autor: Frolík, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 91-105
Rozsah
91-105
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V příspěvku jsou vyhodnoceny hrobové nálezy z II. nádvoří Pražského hradu, tj. plochy západního předhradí z období 9.–13. století (celkem 80 hrobů). Pohřebiště vzniklo v okolí nejstaršího hradního kostela Panny Marie (před 885). Velmi složitý a dynamický byl vzájemný vztah opevnění západního předhradí a akropole a zkoumaného pohřebiště.
This contribution assesses burial finds from the second courtyard of Prague Castle, the western outer bailey area, from the 9th – 13th centuries (80 graves in total). The burial ground was established in close proximity of the Church of the Virgin Mary, the oldest church of the Prague Castle complex dating from the year 885. The relationship between the fortification of the western outer bailey and the acropolis and the investigated burial ground appears to have been complex and dynamic.
Note
Příspěvek byl vyhotoven jako součást projektu P405-12-2195 "Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény", podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projekts P405-12-2195 "Das Gräberfeld im Lumbe-Garten der Prager Burg. Analyse des Schmucks und der Grabausstattung im Kontext der Anfänge der Prager Burg und der Přemyslidendomäne" ausgearbeitet.
Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I.–HERICHOVÁ, I., 2008: Raně středověký sídelní areál v západní části hradčanského ostrohu – The Early Medieval settlement area in the western part of the Hradčany promontory, Archaeologica Pragensia 19, 257–308.

[2] BOHÁČOVÁ, I.–BLAŽKOVÁ, G., 2011: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze-Hradčanech. Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky – Burial Grounds at Loretánské Square in Prague-Hradčany. The archeological excavation of Ivan Borkovský and results thereof. Castrum Pragense 11. Díl I, II. Praha.

[3] BORKOVSKÝ, I., 1949: O počátcích pražského hradu a nejstarším kostele v Praze. Praha.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1953: Kostel Panny Marie na pražském hradě – Kostěl bogorodicy v Pražskom gradě – Église de la Ste Vierge au Château de Prague, PA XLIV, 129–198.

[5] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat – Die Prager Burg zur Zeit der Přemyslidenfürsten. Praha.

[6] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě – Kirche und Kloster St. Georg auf der Prager Burg. Praha.

[7] DENÍK, 1929: Hrad Pražský – III. nádvoří. Denník vykopávek 1929 /24. IV.–18. VI./ II. (s. 1039–1136), rkp. ulož. na pracovišti výzkumu Pražského hradu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[8] DENÍK, 1929–1934: Prosloužení denníku archeologického výzkumu na Hradě pražským 19. VI. 1929 – 8. I. 1934 (s. 1137–1245), rkp. ulož. na pracovišti výzkumu Pražského hradu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[9] FROLÍK, J., 2008: Achtzig Jahre Archäologie auf der Prager Burg. – 80 years of Archeology on Prague Castle – 80 ans d'archéologie au château de Prague – 80 años de arqueología en el castillo de Praga – 80 let archeologického výzkumu na Pražském hradě. In: Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective representations. Castrum Pragense 8 (Maříková, J., ed.), 31–46. Praha.

[10] FROLÍK, J., v tisku: Das Gräberfeld im sog. Lumbe-Garten auf der Prager Burg – eine Fallstudie zur Untersuchung der Sozialstruktur des 10. Jahrhunderts. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas (Biermann, F.–Kersting, T.–Klammt, A., edd.).

[11] FROLÍK, J.–MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.–RŮŽIČKOVÁ, E.–ZEMAN, A., 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů – Die ältesten Kirchenbauten der Prager Burg aufgrund der archäologischen Quellen. Castrum Pragense 3. Praha.

[12] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha – Litomyšl.

[13] FROLÍKOVÁ, D.–MATIÁŠEK, J., 2012: Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě – Die Archäologie im Gebäude der Heiligkreuzkapelle auf der Prager Burg, AH 37, 513–527.

[14] POHŘBÍVÁNÍ, 2005: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích – Das Bestatten auf der Prager Burg und Ihren Vorfeldern. Díl I.1 – Textová část. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.). Praha.

[15] POHŘBÍVÁNÍ, 2006: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích – Das Bestatten auf der Prager Burg und Ihren Vorfeldern. Díl I.2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.). Praha.

[16] POKRAČOVATELÉ KOSMOVI: Pokračovatelé Kosmovi (Hrdina, K.–Tomek, V. V.–Bláhová, M., edd.). Praha 1974.

[17] PŘÍBĚH, 2003: Příběh Pražského hradu – Story of Prague Castle (Klazarová, P., ed.).

[18] TOMKOVÁ, K., 2006: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu I. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.). Praha, 5–128.