Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov

Název: Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov
Variantní název:
  • Rood screens in medieval churches in Slovakia : a contribution to the building history of mendicant monasteries
  • Lettner in mittelalterlichen Kirchen in der Slowakei : ein Beitrag zur Baugeschichte von Bettelordenklöstern
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 715-747
Rozsah
715-747
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
K viacerým mendikantským kostolom na území Slovenska sa viažu doklady alebo indície o niekdajšej existencii stredovekého letnera. Identifikácia tejto špecifickej architektonickej konštrukcie ale nie je vždy jednoznačná. Závisí od celkovej interpretácie stavebného vývoja kostola, alebo dokonca kláštora (v prípade, keď nie je jednoznačné, ktorý objekt bol hlavným kláštorným kostolom). Štúdia sa zameriava na tri problémové prípady – stavby františkánov v Bratislave a Slovenskej Ľupči a augustiniánov-eremitov vo Veľkom Šariši. Záverečná časť sa dotýka problematiky letnerov aj mimo kontext mendikantskej architektúry.
Several mendicant churches in Slovak territory show evidence and indications of the existence of medieval rood screens. However, the identification of these specific architectural elements is not always clear. It depends on the general interpretation of the building development of a church, or even a monastery (in cases when it is not clear which building was the main monastery church). This study centres on three problematic cases: the constructions of the Franciscans in Bratislava and Slovenská Ľupča, and the Augustinians - Eremites in Veľký Šariš. The final part touches upon the existence of rood screens outside the context of mendicant architecture.
Note
Táto štúdia vznikla na základe riešenia grantového projektu VEGA 2/0023/16 Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku.
Reference
[1] ACTA ET DECRETA: Acta et decreta synodi diooecesanae Strigoniensis. Trnava 1667.

[2] CDH: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VI/2 (Fejér, G., ed.). Budae 1830.

[3] MES: Monumenta ecclesiae Strigoniensis II (Ferdinandus Knauz, F., ed.). Strigonii 1882.

[4] RDSl: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II (Sedlák, V., ed.). Bratislava 1987.

[5] BUREŠ, J., 1965: Středověké stavby slovenských mendikantů. Příspěvek k charakteristice slovenské gotiky. Kandidátska dizertačná práca, Bratislava, rkp. ulož. v knižnici Centra vied o umení SAV – Ústavu dejín umenia.

[6] ČURNÝ, M., 2012: Veľký Šariš – Kaplnka sv. Kunhuty. Výskumná správa. Košice, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Prešov.

[7] FLAUGNATTI, M.–MÝTNIK, V.–CIULISOVÁ, I., 1998: Reštaurovanie nástenných malieb v presbytériu františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave. Bratislava, rkp. ulož. v Archíve Pamiatkového úradu SR, sign. R 3429.

[8] FLAUGNATTI, M.–MÝTNIK, V.–CIULISOVÁ, I., 1998a: Návrh na reštaurovanie. Reštaurovanie výtvarnej výzdoby stien, klenby a architektonických prvkov interiéru lode františkánskeho kostola Zvestovania Pána v Bratislave. Bratislava, rkp. ulož. v Archíve Pamiatkového úradu SR, sign. R 3485.

[9] FLAUGNATTI, M.–MÝTNIK, V.–CIULISOVÁ, I., 2001: Loď bratislavského františkánskeho kostola Zvestovania Pána. Reštaurovanie výmaľby stien, klenby a výtvarno-architektonických prvkov. Záverečná reštaurátorská dokumentácia. Bratislava, rkp. ulož. v Archíve Pamiatkového úradu SR, sign. R 3916.

[10] HANULIAK, V., 1989–1990: Nálezová správa z archeologického výskumu lokality Kláštoriska v kat. úz. Slov. Ľupča v rokoch 1989–1990, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, sign. T 545.

[11] MIROŠŠAYOVÁ, E.–KARABINOŠ, A.–TOMÁŠOVÁ, B., 2004: Výskum Veľký Šariš "Na Harminy", 6. 5. – 8. 12. 2004, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Prešove.

[12] MOSNÝ, P., 1997: Slovenská Ľupča – Kláštorisko: Nálezová správa z archeologického výskumu za rok 1997. Banská Bystrica, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, sign. T 500.

[13] MOSNÝ, P., 1999: Slovenská Ľupča – Kláštorisko: Nálezová správa z archeologického výskumu za rok 1998. Banská Bystrica, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, sign. T 503.

[14] MOSNÝ, P., 2000: Slovenská Ľupča – Kláštorisko: Nálezová správa z archeologického výskumu za rok 1999. Banská Bystrica, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, sign. T 536.

[15] MOSNÝ, P., 2001: Slovenská Ľupča – Kláštorisko: Nálezová správa z archeologického výskumu za rok 2000. Banská Bystrica, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, sign. T 549.

[16] MOSNÝ, P., 2002: Slovenská Ľupča – Kláštorisko. Nálezová správa z archeologického výskumu za rok 2001. Banská Bystrica, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, sign. T 557.

[17] RESUTÍK, B., 1999: Františkánsky kostol – archeologický výskum 1999. Nálezová správa. Bratislava, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava.

[18] ANDA, J. M.–PROKOPP, M., 1999: Keszthely – Plébániatemplom (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 225). TKM Egyesület.

[19] BEL, M., 1735: Notitia Hvngariae Novae Historico Geographica. Tomvs Primvs. Viennae Austriae. Dostupné z: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ173470906&order=35&view=SINGLE, cit. 5. 3. 2019.

[20] BOTEK, A.–ERDÉLYI, R.–PAULINY, P.–VACHOVÁ, B., 2018: Najstaršie etapy vývoja kostola v Šamoríne, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 21, 65–72.

[21] BUDAY, P., 2012: K stavebným dejinám františkánskeho kostola v Bratislave, Bratislava – Zborník múzea mesta Bratislavy, 24, 29–52.

[22] CIULISOVÁ, I., 1998: Gotická svätyňa františkánskeho kostola Panny Márie v Bratislave, Umění XLVI, č. 3, 174–187.

[23] CIULISOVÁ, I., 2000: Stredoveká podoba bratislavského františkánskeho kostola, Ars, č. 1–3, 78–93.

[24] CIULISOVÁ, I., 2000–2001: Stredoveká podoba bratislavského františkánskeho kostola, Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia, č. 3–4, 381–395.

[25] ENDRŐDI, G., 2001: Kapitoly z dejín hlohoveckého reliéfu Narodenia Krista. In: Galéria – Ročenka SNG 2001, 7–41. Bratislava.

[26] GOJDIČ, I.–PAULUSOVÁ, S.–ZVEDELOVÁ, K., 2006: Dominikánsky kostol v Košiciach, Pamiatky a múzeá, č. 4, 2–8.

[27] GONZAGA, F., 1587: De origine seraphicae religionis franciscanae, eiusque prograssibus, de regularis observantiae institutione, forma, administratione ac legibus, admirabilique eius propagatione. Romae. Dostupné z: https://archive.org/details/bub_gb_DPDsCMeP7X0C/page/n4, cit. 20. 3. 2019.

[28] HANULIAK, V.–RAGAČ, R., 2000: Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči – Klosterhospital und die Kirche des Heiligen Geistes in Slovenská Ľupča, AH 25, 233–244.

[29] HUDEC, R., 1999: "Historia domus" bratislavského františkánskeho konventu, Slovenská archivistika 32, č. 2, 57–66.

[30] HUDEC, R., 2009: Františkáni v Bratislave v rokoch 1238–1950. Bratislava.

[31] HUŤKA, M., 2015: Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska). Ružomberok.

[32] JAVORSKÝ, F., 1997–1998: Levočské kostoly v kontexte dejín mesta, Z minulosti Spiša, č. 5–6, 33–60.

[33] JUCK, Ľ., 1984: Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238–1350). Bratislava.

[34] KROESEN, J. E. A.–STEENSMA, R., 2004: The Interior of the Medieval Village Church – Het Middeleeuwse Dorpskerinterieur. Louvain – Paris – Dudley.

[35] LÁSZAY, J. G., 1994: A szécsényi ferences kolostor építéstörténete a 17. század végéig. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon (Haris, A., ed.), 491–516. Budapest.

[36] LESÁK, B.–MUSILOVÁ, M.–HOŠŠO, J., 1997: Archeologické výskumy v historickom jadre Bratislavy. In: AVANS 1995, 124–128. Nitra.

[37] LESÁK, B.–RESUTÍK, B., 2000: Archeologické výskumy a nálezy v historickom jadre Bratislavy. In: AVANS 1999, 65–79. Nitra.

[38] LUKÁČ, G., 1998: Stredoveký kláštor minoritov v Levoči (predbežné výsledky archeologického výskumuv rokoch 1992–1996), Východoslovenský pravek 5, 183–200.

[39] MAJOROSSY, J.–SZENDE, K., 2010: Das Preßburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427) – 1529. Teil 1: 1410–1487. Wien – Köln – Weimar.

[40] MARKOVÁ, K., 1978: Archeologický výskum v priestore bývalého františkánskeho kláštora na Pugačevovej ulici v Bratislave. In: AVANS 1977, 159–160. Nitra.

[41] MAROSI, E., 1974: Einige tendenziöse Planänderungen. Beiträge zur Stilgeschichte der ungarischen Architektur des vierzehnten Jahrhunderts, Acta Technica Academiaea Scientiarum Hungaricae 77, č. 1–3, 297–354.

[42] MAROSI, E., 1994: A koldulórendi építészet Magyarországon. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon (Haris, A., ed.), 39–62. Budapest.

[43] MARSINA, R., 2015: K dejinám Slovenskej Ľupče do 17. storočia. In: Prudentissimae dominae nobis honorandae (…). K životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej (Duchoňová, D.–Rábik, V., edd.), 30–39. Trnava – Bratislava.

[44] MELIŠ, B. J., OP, 2015: Cirkevné pomery v Slovenskej a Partizánskej (Nemeckej) Ľupči, Studia Historica Tyrnaviensia 17, 13–35.

[45] MENCL, V., 1967: Šariš v dejinách gotickej architektúry, Vlastivedný časopis 16, 7–22.

[46] MENCL, V., 1971: Jaroslav Bureš, prom. hist., Středověké stavby slovenských mendikantů, posudek kandidátské disertační práce, Ars 5, č. 1–2, 252–254.

[47] MENCL, V.–MENCLOVÁ, D., 1961: Stavebný vývin Bratislavy. In: Bratislava. Stavebný vývin a pamiatky mesta (Fabiánová, O., ed.). Bratislava.

[48] MIROŠŠAYOVÁ, E.–KARABINOŠ, A., 2005: Kláštor augustiniánov vo Veľkom Šariši, Pamiatky a múzeá, č. 2, 18–24.

[49] MOSNÝ, P., 2003: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 14, 179–183.

[50] MOSNÝ, P., 2010: Najstaršie dejiny ľupčianskej kotliny. In: Slovenská Ľupča (Dávid, J.–Debnarová, E.–Dvoranová, M., edd.), 23–26. Banská Bystrica.

[51] MOSNÝ, P.–SELECKÁ, P., 2005: Kláštor v Slovenskej Ľupči – Das Kloster in Slovenská Ľupča, AH 30, 435–441.

[52] MUSILOVÁ, M.–LESÁK, B., 1996: Archeologický výskum v záhrade kostola a kláštora františkánov v Bratislave, Pamiatky a múzeá, č. 3, 66–67.

[53] ORTVAY, Th., 1892, 1895, 1903: Geschichte der Stadt Preßburg, zv. I/2, II/1, II/4. Pozsony.

[54] ORIŠKO, Š., 2002: K počiatkom románskeho kameňosochárstva na Slovensku (Najstaršie pamiatky, problémy výskumu), Ars, č. 1–3, 3–48.

[55] ORIŠKO, Š., 2004: Prvé stredoveké stavby žobravých reholí na Slovensku, Pamiatky a múzeá, č. 1, 15–22.

[56] ORIŠKO, Š., 2010: K problematike letnerov v mendikantskej architektúre na Slovensku, Monumentorum tutela 22, 306–317.

[57] PAPP, Sz., 2013: Nagyszőlős (Виноградів), plébániatemplom. In: Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján (Kollár, T., ed.), 130–147. Nyíregyháza.

[58] PETRANSKÁ, D., 2013: Kaplnka sv. Kunhuty vo svetle nových výskumov. In: Moje mesto Veľký Šariš, 35–36. Prešov.

[59] POLLA, B.–VALLAŠEK, A., 1991: Archeologická topografia Bratislavy. Bratislava.

[60] POMFYOVÁ, B., 2015: Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy – Frühmittelalterliche Klöster in der Slowakei: torsale Architektur – torsale Erkenntnisse – torsale Hypothesen, AH 40, 733–777.

[61] POMFYOVÁ, B., 2015a: Červený Kláštor (okr. Kežmarok). Bývalý kartuziánsky Kláštor Panny Márie, sv. Jána Krstiteľa a sv. Antona Pustovníka. In: Stredoveký kostol – historické a funkčné premeny architektúry, zv. I (Pomfyová, B., ed.), 352–371. Bratislava.

[62] POMFYOVÁ, B., 2015b: Veľký Šariš (okr. Prešov). Zaniknutý Kláštor sv. Stanislava rádu augustiniánov – pustovníkov. In: Stredoveký kostol – historické a funkčné premeny architektúry, zv. I (Pomfyová, B., ed.), 578–581. Bratislava.

[63] POMFYOVÁ, B., 2018: Stredoveká architektúra žobravých reholí na Slovensku – stav výskumu a problémové okruhy. In: Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku: Dejiny a pamiatková ochrana (Kvasnicová, M.–Šeregi, M., edd.), 47–137. Bratislava.

[64] POMFYOVÁ, B.–BURAN, D., 2015: Dravce (okr. Levoča). Bývalý kláštorný a farský kostol zaniknutého antonitského Kláštora sv. Antona Pustovníka (dnes filiálny Kostol sv. Alžbety). In: Stredoveký kostol – historické a funkčné premeny architektúry, zv. I (Pomfyová, B., ed.), 578–581. Bratislava.

[65] POMFYOVÁ, B.–SAMUEL, M., 2015: Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica). Zaniknutý františkánsky kláštor. In: Stredoveký kostol – historické a funkčné premeny architektúry, zv. I (Pomfyová, B., ed.), 528–533. Bratislava.

[66] POMFYOVÁ, B.–SAMUEL, M.–ŽAŽOVÁ, H., 2014: Stredoveká Bíňa. Archeológia – história – architektúra. Bratislava.

[67] RÓMER, F., 1865: Pozsony régészeti műemlékei. In: Pozsony és környéke (Kornhuber, G.–Rakovszky, I.–Szekcső, T.–Kanka, K.–Rómer, F., edd.), 245–312. Pozsony.

[68] ROTH, P.–SOJÁK, M., 2001–2002: Výsledky výskumu pri kláštore minoritov v Levoči, Z minulosti Spiša 9–10, 64–77.

[69] RUTTKAY, A. T.–MOSNÝ, P., 2005: Vzťah medzi Slovenskou Ľupčou a Banskou Bystricou z hľadiska genézy stredovekých miest, Acta Historica Neosoliensia 8, 49–56.

[70] SCHMELZER, M., 2004: Der mittelalterliche Lettner. Petersberg.

[71] SLIVKA, M., sine dato: Kláštorisko – Skala útočiska. Vydavateľsvo MTM – Milan Tejbus, 2. vydanie.

[72] SPOLOČNÍKOVÁ, M., 2012: Corpus Christi : poklady gotiky v sochárskom umení východného Slovenska. Trnava.

[73] SPS 1969: Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III (Güntherová, A., ed.). Bratislava.

[74] ŠEDIVÝ, J., 2006: Cirkev v stredovekej Bratislave – staré odpovede a nové otázky. In: Kapitoly z dejín Bratislavy (Czoch, G.–Kocsis, A.–Tóth, Á., edd.), 93–126. Bratislava.

[75] ŠTEFANOVIČOVÁ, T. a kol., 2004: Dóm sv. Martina v Bratislave. Bratislava.

[76] TAKÁCS, I., 2001: A garamszentbenedeki temploma és liturgikus felszerelése. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon – Benedictine Monasteries in Medieval Hungary (Takács, I., ed.), 159–186. Pannonhalma.

[77] TIBENSKÝ, J., ed., 1984: Bratislava Mateja Bela. Bratislava.

[78] TIRPÁK, J., 2012: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku. I. diel. Nitra.

[79] TOMÁŠOVÁ, B.–KARABINOŠ, A., 2006: Objav augustiniánskeho kláštora vo Veľkom Šariši. In: AVANS 2004, 195–196. Nitra.

[80] TÓTH, S., 2006: Keszthely, ehemalige Franziskanerkirche. In: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismundus von Luxemburg 1387 (Takács, I., ed.), 420. Mainz.

[81] UNTERMANN, M., 1996: Chorschranken und Lettner in südwestdeutschen Stadtkirchen – Beobachtungen zu einer Typologie mittelalterlicher Pfarrkirchen. In: Architektur Geschichten. Festschrift für Günther Binding (Mainzer, U., ed.), 73–90. Köln.

[82] URBANOVÁ, N., 2018: Starý kláštor minoritov v Levoči – novšie poznatky o jeho stavebnom vývoji. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. Zborník Gotická cesta 2/2016 (Kalinová, M., ed.), 127–144. Rožňava – Bratislava.

[83] URBANOVÁ, N.–KOSOVÁ, B., 2016: Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba Staršieho – bazilika minor. In: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča (Urbanová, N.–Kosová, B.–Szerdová-Veľasová, Ľ., edd.), 110–130. Bratislava.

[84] ŽÁRY, J., 1990: Architektúra. In: Žáry, J.–Bagin, A.–Rusina, I., Dóm sv. Martina v Bratislave, 19–78. Bratislava.