Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice

Název: Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice
Variantní název:
  • Wells with timbering from Hviezdoslavova Street, Trnava
  • Holzgefasste Brunnen aus Trnava in der Hviezdoslavova-Straße
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 133-141
Rozsah
133-141
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok podáva stručnú správu o poznatkoch získaných predstihovým výskumom na Hviezdoslavovej ulici, umožňujúcich lepšie objasniť obdobie formovania stredovekej Trnavy. Výskumom sa na ploche odkryli celkovo štyri studne s výdrevou, datované od 2. polovice 14. – koniec 15. storočia. Materiál nájdený v zásype studní patril k bežne používanej kuchynskej keramike, prevažne redukčne vypálenej ako fragmentom hrncovitých nádob, džbánov, pokrývok, ale našli sa aj miskovité kahance a cibuľová sporiteľnička. Zachovala sa aj časť nadzemnej konštrukcie, slúžiaca na vyťahovanie vody. V rámci spracovania výsledkov výskumu sa uskutočnila aj dendrochronologická analýza nálezov. Napriek dobrému stavu drevených konštrukcií sa podarilo datovať len jednu vzorku pochádzajúcu z drevozemného domu č. 2, dendrochronologicky datovanú do roku 1214.
This article summarises the information acquired from research in Hviezdoslavova Street, Trnava, elucidating the period when the medieval town of Trnava was taking shape. Research in the area has disclosed four wells with timbering, dated from the period between the second half of the 14th century and the late 15th century. The material found in backfills consisted of common kitchen ceramics, chiefly reduction-fired, such as fragments of pots, jugs and tiles, as well as bowl-shaped lamps and an onion-shaped money box. Part of an above-ground structure used for drawing water from the well has survived. The processing of the results involved dendrochronological analysis. Despite the good condition of the preserved timber structures, only one sample was successfully dated. It comes from house no. 2 made of wood and clay, and is dated by dendrochronology to 1214.
Reference
[1] HOŠŠO, J., 2008: Komplex stredovekých drevozemných a drevených stavieb v Trnave na Hviezdoslavovej ulici, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 11, 3–10.

[2] CDSl I: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I, 805–1235 (Marsina, R., ed.). Bratislava 1971.

[3] CDSl II: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II, 1235–1260 (Marsina, R., ed.). Bratislava 1987.

[4] MESZÁROSOVÁ, K., 1980: Stredoveké nálezy z Trnavy – Mittelalterliche Funde aus Trnava, AVANS 1979, 140–142. Nitra.

[5] MESZÁROSOVÁ, K., 1980a: Stredoveké nálezy zo stredovekej Trnavy, Muzeálny spravodaj. Západoslovenské múzeum Trnava 1980, 45–48.

[6] MESZÁROSOVÁ, K., 1991: Výskumy v Trnave – Grabungen in Trnava, AVANS 1989, 66. Nitra.

[7] MESZÁROSOVÁ, K.–POLLA, B., 1983: Stredoveké výrobky z dreva vo svetle archeologických nálezov na Slovensku – Mittelalterliche Holzerzeugnisse im Lichte archäologischer Funde in der Slowakei, AH 8, 299–310.

[8] RÁBIK, V., 2007: Topografia mesta Trnava v stredoveku, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 10, 7–16.

[9] STANÍK, I.–URMINSKÝ, J., 2004: Nálezy drevozemných objektov na Hviezdoslavovej ulici 12 v Trnave, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 7, 9–28.

[10] STANÍK, I.–ŽUFFOVÁ, J., 1995: Počiatky urbanizmu mesta Trnava, AH 20, 285–298.

[11] ŠIMONČIČ, J., 2010: Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Banská Bystrica.

[12] ŠIMONČIČ, J.–WATZKA, J., 1988: Dejiny Trnavy. Bratislava.

[13] URMINSKÝ, J., 2001: Stredoveké nálezy z Trnavy – Mittelalterliche Funde aus Trnava, AVANS 2000, 206–207. Nitra.

[14] URMINSKÝ, J., 2003: Dokumentácia stredovekého a novovekého osídlenia v historickom jadre Trnavy – Erfassung von mittelalterlicher und neuzeitlicher Besiedlung im historischen Kern von Trnava, AVANS 2002, 154–157. Nitra.

[15] URMINSKÝ, J., 2004: Výskum predmestského osídlenia a objav drevozemného domu z 13. storočia v Trnave – Erforschung der vorstädtischen Besiedlung und Entdeckung eines Holzerdehauses aus dem 13. Jh. in Trnava, AVANS 2003, 189–191. Nitra.