Archeologický výskum na dostavbe hotela Holiday Inn v Trnave

Název: Archeologický výskum na dostavbe hotela Holiday Inn v Trnave
Variantní název:
  • Archaeological research involved in the completion of the Holiday Inn hotel, Trnava
  • Die archäologische Grabung beim Bau des Holiday Inn in Trnava
Autor: Nagy, Peter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 113-132
Rozsah
113-132
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor chce týmto príspevkom oboznámiť verejnosť s výsledkami archeologického výskumu, realizovanom v centre Trnavy pracovníkmi SNM – Archeologického múzea v máji–auguste roku 2009. Na pomerne malej skúmanej ploche sa tu odkrylo 51 objektov. Z ich charakteru možno konštatovať, že tu boli skúmané zadné časti parciel medzi ulicami Hornopotočná a Hollého a takmer všetky objekty boli súčasťou hospodárskeho zázemia budov, nachádzajúcich sa pravdepodobne bližšie k týmto uliciam. Najpočetnejšími objekt mi (8) na nami skúmanej ploche boli tie, ktoré sme identifikovali ako ľadnice (17.–20. storočie). Rovnako početnou skupinou objektov (8) boli piecky (13.–16. storočie). Ďalej studne (5), z ktorých štyri sú datované do 13.–14. storočia a jedna na začiatok 20. storočia. Objektmi veľmi bohatými na nálezy boli stredoveké žumpy (3), datované na prelom 13. a 14. storočia. Zo stredovekých objektov treba ešte spomenúť konštrukčne zaujímavú zásobnicovú jamu – objekt 14/2009, ktorej steny boli vypletané prútím (14. storočie). Publikovaním nálezov z tohto výskumu sa autor snaží doplniť poznatky o živote v stredovekej a novovekej Trnave, známe z doteraz vydaných publikácií.
This contribution presents to the public the results of archaeological research in the centre of Trnava, carried out by the SNM Archaeological Museum in May–August 2009. 51 features were disclosed in a relatively small area. Their character indicates that they made rear sections of plots located between Hornopotočná and Hollého streets. Virtually all of the features were part of the economic hinterland of buildings possibly situated closer to the two streets. The largest number of features on the site (8) are those identified as ice houses (17th–20th centuries). A group of equal size (8) comprised furnaces (13th–16th centuries), and there were also five wells four of which are dated to the 13th–14th centuries and one to the early 20th century. Medieval refuse pits (3) from the late 13th–early 14th century proved rich in archaeological finds. Another medieval feature was a 14th-century storage pit of an interesting construction (feature 14/2009) with wickerwork walls. The publishing of the finds from the site supplements the existing information about life in medieval and modern-age Trnava.
Reference
[1] HOŠŠO, J., 2008: Komplex stredovekých drevozemných a drevených stavieb v Trnave na Hviezdoslavovej ulici, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 11, 3–10.

[2] MAUERER, CH., 2003: Die Herstellung der Backsteinwerkstücke des Zisterzienserklosters St. Urban. In: Backsteintechnologien im Mittelalter und Neuzeit (Badstüber, E.–Schumann, D., edd.), 227–238. Berlin.

[3] MÉSZÁROSOVÁ, K., 1988: Archeológia. In: Dejiny Trnavy, 23–33. Bratislava.

[4] NOVOTNÝ, B.–FUHRHERR, V., 1971: Katalóg archeologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. Bratislava.

[5] URMINSKÝ, J., 2001: Stredoveká Trnava vo svetle nových archeologických nálezov, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 4, 21–26.

[6] URMINSKÝ, J., 2010: Najstaršie dejiny Trnavy vo svetle archeologických nálezov. In: Dejiny Trnavy. Zväzok prvý (Šimončič, J., ed.), 47–71. Trnava.