Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů

Název: Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů
Variantní název:
  • Products for the poor and for the rich: "originals" and "fakes" of religious medals on the example of finds from grave contexts
  • Ware für Arme und Reiche – "Originale" und zeitgenössische "Fälschungen" von religiösen Medaillen am Beispiel von Funden aus Grabkontexten
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 309-325
Rozsah
309-325
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost se základy problematiky určování datace a provenience nálezů barokních náboženských medailek, a to na příkladu čtyř svátostek získaných z pražské archeologické lokality (Šporkova ulice čp. 322/III) s na první pohled totožným vyobrazením staroboleslavské legendy. Kromě představení základních pravidel pro přesnější orientaci v problematice určování dílenských okruhů se dále pokusí přiblížit dobové ceny těchto výrobků a posoudit, zda šlo o zboží pro chudé, či bohaté.
The objective of this paper is to introduce the specialist public to the basics of the determination of dating and provenance of the finds of religious baroque medals, on the example of four items acquired from an archaeological site in Prague (Šporkova Street no. 322/III), with seemingly identical representations of the St. Wenceslas legend. Apart from the outlining of the basic rules for a more exact orientation in the determination of workshop circles, it conveys the period prices of these artefacts, assessing whether these products were intended for the poor or for the rich.
Reference
[1] Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 51, 121, 7721.

[2] BAUMANN, L., 2006: "Ein Platz, um Brot und Bier zu verkaufen": Wallfahrtsplatz Neukirchen b. Hl. Blut, Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 23, 43–56.

[3] BAUMANN, L., 2010: Weltweitverbreitet. Das Gnadenbild Neukirchen b. Hl. Blut. Straubing.

[4] BAUERNFEIND, G., 1989: Devotionalienbuden in Neukirchen b. Hl. Blut, Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 6, 121–130.

[5] BREITINGER, F.–WEINKAMER, K.–DOHLE, G., 2009: Handwerker, Brauer, Wirte und Händler. Salzburgsgewerbliche Wirtschaft zur Mozartzeit. Salzburg.

[6] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., 2015: Od špitálu ke galerii… Archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni. Plzeň.

[7] FASSBINDER, S., 2003: Wahllfahrt, Andacht und Magie. Bonn.

[8] GIEBEN, S., 2006: Un Campionario di 630 medaglie di devozione della Bottega Hamerani, Collectanea Franciscana 76, 253–295.

[9] HUTSKÝ Z KŘIVOKLÁTU, M., 1997: Historické obrazy života a umučení svatého Václava, knížete českého. In: Historické obrazy života a umučení svatého Václava, knížete českého, Praha 1585 (Stejskal, K.–Petrů, E.–Uhlíř, Z., edd.), 1–33. Praha.

[10] JAGGI, W. K., 1983: Beobachtungen zum Thema "Wallfahrtspfennige der Schweiz", Schweizerische numismatische Rundschau = Revue suisse de numismatique = Rivista svizzera di numismatica 62, 99–103.

[11] JOOS, J., 1921: Der Ablass- und St. Benediktpfennig-, Agnus Dei- und Dantes-Erzeuger Johann Georg Krauss in Graz, Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft in Wien 15, 134–135.

[12] KELLER, P., Hrsg., 2010: Edelsteine, Himmelsschnüre: Rosenkränze & Gebetsketten. Salzburg.

[13] KELLER, P., Hrsg., 2010a: Glaube & Aberglaube. Ammulette, Medaillen & Andachtsbildchen. Salzburg.

[14] LANDAUER, R., 1938: Georg Messenlechner, ein Salzburger Kultmedailleur, Salzburger Museumsblätter 4–5, 3–8.

[15] NENTWICH, J., 1897: Bruderschaftspfennige der Grazer Michaels-Bruderschaft, Mittheilungen des Clubs der Münz- und Medailenfreunden in Wien 81, 142–144.

[16] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012: Soubor medailonů a feniků se symbolikou sv. Benedikta ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 16, 983–1019, fototab. 20–22.

[17] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015: Rozbor hrobových nálezů duchovní povahy z novověkého pohřebiště u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni. In: Od špitálu ke galerii… Archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 78–123. Plzeň.

[18] PETRÁŇ, Z.–RADOMĚRSKÝ, P., 1996: Encyklopedie české numismatiky. Praha.

[19] PEUS, B., 1979: BemerkungenzuWalffahrts- undBruderschafts-MedaillenBadens. Der Münzen- und Medaillensammler, Berichte 19, 955–982.

[20] PŘIBIL, B., 1931: Soupis československých svátostek katolických medailí a jetonů. Díl I., Numismatický časopis Československý 7, 1–83.

[21] PŘIBIL, B., 1938: Soupis československých svátostek katolických medailí a jetonů. Díl II. Čechy- Praha, Numismatický časopis Československý 14, 1–96.

[22] ROLL, K., 1915: Die Medaillen-Stempel-Sammlung des Benediktiner-Stiftes St. Peter in Salzburg. Ein Beitrag zur Geschichte der Weihepfennige, Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 54/55, 167–262.

[23] TADIĆ, A., 2003: Sazburger Wallfahrtsmedaillen. Geschichte, Produktion, vertrieb und Funktion eines barocken Massenartikels mit einem Beitrag zum Wallfahrtverhalten der Salzburger Bewölkerung anhand der Analyse archäologischer Funde. Salzburg.