Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité : náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc

Název: Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité : náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc
Variantní název:
  • Documentation of defunct roads in the cadastral zone of the Svrčinovec, Čierne and Skalité villages : outline of the colonization of mountain areas in the territory of north Kysuce
  • Dokumentation der untergegangenen Wege im Katastergebiet der Gemeinden Svrčinovec, Čierne und Skalité : eine Skizzierung der Problematik der Rodungskolonisation im nördlichen Teil der Region Kysuce
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 525-542
Rozsah
525-542
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom predloženého príspevku bola dokumentácia zaniknutých cestných reliktov na trase stavby diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, analýza ich tvarov a interpretácia v kultúrno-historickom kontexte. Hornatý a zalesnený terén krajiny severných Kysúc pozitívne vplýval na zachovanie charakteristických reliktov zaniknutých ciest. Devätnásť dokumentovaných reliktov predstavuje doposiaľ najväčší preskúmaný ucelený súbor na území Slovenska. Cesty mali lokálny charakter a súviseli s kopaničiarskou kolonizáciou v 17. storočí. Pri zakladaní kopaničiarskych osád sa ich vymedzený chotár rozdelil na presné usadlosti. Hranice usadlostí (zárubkov) vymedzovali zárubkové cesty. Cesty na jednej strane tvorili hranicu jednotlivých zárubkov, na strane druhej zabezpečovali pohyb a transport materiálu medzi dvorom a extravilánom usadlosti.
The objective of this paper is the documentation of the relics of defunct roads on the route of the D3 Svrčinovec – Skalité motorway, the analysis of their courses and their interpretation in the cultural and historical context. The hilly and forested landscape of north Kysuce had a positive influence on the preservation of the characteristic relics of defunct roads. 19 documented relics present the largest series investigated in Slovak territory so far. The roads had a local character and were related to the colonization of mountain areas in the 17th century. During the establishment of mountain settlements, the particular area was divided into individual homesteads. The limits of the homesteads were demarcated by roads. The roads thus made up the borders of the individual homesteads, while on the other hand they also served traffic and transport of material between the homesteads and their surroundings.
Note
Príspevok vznikol v rámci grantu APVV-15-0330 Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku – Human and landscape in Kysuce and adjacent Považie region in middle ages and beginning of modern age.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts APVV-15-0330. Mensch und Landschaft in der Region Kysuce und im benachbarten Waagtal im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit – Human and landscape in Kysuce and adjacent Považie region in middle ages and beginning of modern age.
Reference
[1] ADAM, D., 1999: Rekonstrukce průběhu starých komunikací – návrh postupu práce a metodiky. Staré stezky 4, 77–82.

[2] ADAM, D., 2004: Staré stezky na Ivančicku. Doktorská disertační práce. Brno.

[3] AZ ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS, 2004: Az első katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes területe 965 nagyfelbontású térképszelvényen 1782–1785 (DVD-ROM). Arcanum Kiadó. Budapest.

[4] BEDNÁRIK, R., 1967: Ľudové staviteľstvo na Kysuciach. Bratislava.

[5] BEŇKO, J., 1985: Osídlenie severného Slovenska. Košice.

[6] BOLINA, P., 2004: "Per transversum montis Scalicze" – k interpretaci pozůstatků starých cest na katastru Dolan u Olomouce ve světle rozhraničovací dohody dolanského kláštera a olomoucké kapituly z roku 1404 – "Per transversum montis Scalicze" – zur Interpretation der Überreste der alten Wege auf dem Kataster der Gemeinde Dolany bei Olomouc [Olmütz] im Lichte der Abgrenzungvereinbarung des Klosters in Dolany und des Kapitels in Olomouc aus dem Jahr 1404, AH 29, 93–118.

[7] BOLINA, P. – CENDELÍN, D., 2011: Úloha hradů Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy – Die Rolle der Burgen Lukov und Brumov im Verkehrswegesystem Ostmährens, AH 36, 87–108.

[8] CENDELÍN, D. – BOLINA, P. – ADAM, D., 2010: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období raného středověku. Jevíčko.

[9] FEKETE, Š., 1947: Typy vidieckeho osídlenia na Slovensku. Bratislava.

[10] JAVORSKÝ, F., 1978: Výskumy a prieskumy výskumnej expedície Spiš v okrese Spišská Nová Ves – Grabungen und Geländebegehungen der Grabungsexpedition Spiš im Bezirk Spišská Nová Ves. In: AVANS 1978, 103–120. Nitra.

[11] KLEIN, B., 2003: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia – Bedeutende Städte der Slowakei auf den geheimen Landkarten des 18. Jahrhunderts. Bratislava.

[12] KRŠKA, J. – VELIČKA, D., 2011: Hydronymia povodia Kysuce. Banská Bystrica.

[13] MARSINA, R. – KUŠÍK, M., 1959: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. (XVII. storočie). Bratislava.

[14] MARTÍNEK, J. a kol., 2013: Moderní metody identifikace a popisu historických cest. Metodická příručka. Brno.

[15] PARÁČOVÁ, A., 2008: Z histórie uhorsko-sliezskych sporov o štátnu hranicu. In: "Šance – Valy: common Heritage", 10–11. Čadca.

[16] PAŽINOVÁ, N. – BELJAK, J. – SLÁMOVÁ, M. – BELÁČEK, B., 2013: Stredoveká cestná sieť v okolí Zvolenského Pustého hradu. Analýza na základe antropogénnych reliéfnych foriem – Mittelalterliches Straßennetz in der Umgebung von Pustý hrad (Wüste Burg) von Zvolen. Analyse auf Grundlage von anthropogenen Reliefformen, ŠZ AÚ SAV 54, 153–170.

[17] SADOWSKA-TOPOR, J., 1999: Starożytne drogi w dolinie rzeki Dzierzgoń w świetle badań archeologicznych. Warszawa.

[18] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty – Das mittelalterliche Strassennetz in der Ostslowakei und seine Determinanten, Slovenská numizmatika XI., 83–112.

[19] SLIVKA, M., 1998: Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy) – Rekonstruktion des Wegenetzes in der Slowakei (Der gegenwärtige Stand der Forschung und seine Perspektiven), AH 23, 259–275.

[20] ŠTIKA, J., 1960: Salašnictví v považské a kysucké oblasti – Almenwirtschaft im Gebiete der Flüsse Váh und Kysuca, Slovenský národopis VIII, 323–370.

[21] VOJTEČEK, M., 2007: Cesty a komunikácie v žilinskom a kysuckom regióne vo vrcholnom a neskorom stredoveku. Nepublikovaná diplomová práca ulož. na Katedre archeológie FF UKF v Nitre.