Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene

Název: Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene
Variantní název:
  • Archäologisch–historische Lokalisierung der St.-Nikolaus-Kirche in Zvolen (Altsohl)
  • Archeological-historical localization of the church of St. Nicholas, Zvolen
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 321-330
Rozsah
321-330
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Zvolen bol v období stredoveku centrom hradskej fary. Ústredný Kostol sv. Mikuláša zanikol rozpadom hradskej farskej sústavy. Zvyšky jeho architektúry boli hľadané na Pustom Hrade, v Sliači-Hájnikoch, ako aj v mieste farského Kostola sv. Alžbety. Koncom 60. rokov boli pri archeologickom výskume na nádvorí Zvolenského zámku nájdené torzá architektúry spred polovice 14. storočia. Tieto boli neskôr interpretované ako pozostatky curia regis známej z písomných prameňov. Súčasťou komplexu je aj trojloďová bazilikálna stavba. Ide pravdepodobne o zaniknutý Kostol sv. Mikuláša.
In the Middle Ages, the town of Zvolen was the centre of the Zvolen castle parish. The central Church of St. Nicholas ceased to exist when the castle parish system came to an end. Traces of it been sought in Pustý Hrad, Sliač – Hájniky, as well as on the site of the parish Church of St. Elisabeth. In the late 1960's, architectural fragments dating from the period before the mid-14th century were revealed by archaeological excavations in the courtyard of the Zvolen chateau. These were later identified as remains of a curia regis documented in written sources. Part of the complex was a three-nave basilica, probably the lost Church of St. Nicholas.
Reference
[1] BALAŠA, G., 1956: Príspevok k dejinám Zvolena. Bratislava.

[2] BALAŠA, G., 1960: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Martin.

[3] BÁNIK, J., 1891: Slobodné kráľovské mesto Zvolen. Martin.

[4] BEL, M., 1736: Notitia Hungarie novae historico geographica. Viennae.

[5] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1978: Slovanské sídlisko v Sliači Rybároch, AVANS 1977, 56–57.

[6] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1980: Slovanské sídliskové nálezy zo stredného Hrona, AVANS 1979, 55–56. Nitra.

[7] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1981: Nové nálezy zo Zvolena, AVANS 1980, 53–54.

[8] DEDEK, L., 1924: Monumenta ecclesiae Strigoniensis III. Strigonii.

[9] FEJER, G., 1830: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IV/1. Budae.

[10] HANULIAK, V., 1993: Predstihový výskum Pustého Hradu pri Zvolene, AVANS 1992, 49–50.

[11] HANULIAK, V., 1993a: Záchranná akcia v intraviláne Zvolena, AVANS 1992, 48–49.

[12] HANULIAK, V., 1993b: Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene, AH 18/93, 161–166.

[13] HANULIAK, V., 1994: Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu (Výsledky po druhej výskumnej sezóne), AH 19, 207–214.

[14] HANULIAK, V., 1998: Pustý hrad nad Zvolenom, Pamiatky a múzeá 1/1998, 14–19.

[15] HANULIAK, V., 1999: Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia, AH 24, 351–361.

[16] HANULIAK, V.–RAGAČ, R., 2007: Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena, AH 32, 139–150.

[17] HANULIAK, V.–ŠIMKOVIC, M., 1996: Záchranný a predstihový výskum Pustého hradu, AVANS 1995, 76–77.

[18] HANULIAK, V.–ŠIMKOVIC, M., 1997: Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom, AH 22, 161–168.

[19] HANULIAK, V.–HUNKA, J., 2000: Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolene, AH 25, 359–367.

[20] HUDÁK, J., 1983: Patrocíniá na Slovensku (Súpis a historický vývin). Interná tlač Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied. Bratislava.

[21] CHMELÍK, M., 1996: Najstaršie dejiny Zvolena, diplomová práca uložená na Katedre dejín a archívnictva FF PJŠ Prešov. Prešov.

[22] IPOLYI, A., 1876: Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis. Neosolii.

[23] JUCK, Ľ., 1984: Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238–1350) I. Bratislava.

[24] KAŠIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1979: K problematice – CURIA REGIS – na Vyšehradě, AH 4, 95–103.

[25] KOUŘIL, P.–MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1994: Opevněná sídla na Moravě a ve Slezku. Vznik vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu, AH 19, Brno, 122–134.

[26] KUČERA, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[27] LALÍKOVÁ, M., 2004: Pohanské prežitky v kresťanstve, diplomová práca uložená na Katedre histórie FHV UMB Banská Bystrica. Banská Bystrica.

[28] LALÍKOVÁ, M., 2006: Svätá Alžbeta a svätý Mikuláš v ikonografii (na transferoch nástenných malieb zo starej zvolenskej fary). In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, R. Kožliak, J. Nemeš (eds.), 355–368. Banská Bystrica.

[29] MÁCELOVÁ, M., 1980: Slovanské sídlisko v Sliači-Rybároch, AVANS 1978, 171–172.

[30] MÁCELOVÁ, M., 1980: Výskum slovanského sídliska v Sliači-Rybároch, AVANS 1979, 137–140.

[31] MÁCELOVÁ, M., 1981: Archeologický výskum v Sliači-Rybároch, AVANS 1980, 171–172.

[32] MÁCELOVÁ, M., 1982: Slovanské sídliská v Sliači, Horných Zemiach v okrese Zvolen, Stredné Slovensko 2, 320–344.

[33] MÁCELOVÁ, M., 1987: Ukončenie výskumu dvoch slovanských sídlisk v Sliači, AVANS 1986, 69–70.

[34] MÁCELOVÁ, M., 1989: Praveké a včasnohistorické osídlenie Horného Pohronia. In: Z histórie a súčasnosti Banskobystrického okresu, 21–30. Martin.

[35] MÁCELOVÁ, M., 1989: Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena, AH 14, 171–180.

[36] MÁCELOVÁ, M., 1990: Slovanské sídliská v Sliači, okres Zvolen, Stredné Slovensko 9, 320–344.

[37] MÁCELOVÁ, M., 1990a: Slovanské osídlenie Zvolenskej kotliny, Vlastivedný časopis 39, 17–20.

[38] MÁCELOVÁ, M., 1990b: Prvá sezóna výskumu hradiska Priekopa vo Zvolene, AVANS 1988, 107.

[39] MÁCELOVÁ, M., 1991: Druhá sezóna výskumu hradiska Priekopa vo Zvolene, AVANS 1989, 62–63.

[40] MÁCELOVÁ, M., 1992: Tretia sezóna výskumu hradiska Priekopa vo Zvolene, AVANS 1990, 73.

[41] MÁCELOVÁ, M., 1993: K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku, AH 18, 69–74.

[42] MALINIAK, P., 2004: Miesto a postavenie Zvolenskej župy v systéme hornouhorských žúp v stredoveku, rigorózna práca uložená na Katedre histórie FHV UMB Banská Bystrica. Banská Bystrica.

[43] MARSINA, R., 1989: K najstarším dejinám Zvolena, Historický časopis 6, 785–806.

[44] MELNIKOVÁ, M., 1995: O stave cirkevnej organizácie na Slovensku začiatkom 16. storočia, Slovenská archivistika 2, 112–148.

[45] MENCL, V., nedat.: Obhliadkový výskum Kostola sv. Mikuláša v Hájnikoch, rkp. v archíve PÚ SR, Z 3702.

[46] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[47] MIKLEŠOVÁ, V.–FILLOVÁ, Ľ.–PLAVCOVÁ, T.–MIŇO, M.–ŠICHTOVÁ, M., 2006: Pamiatková zóna Zvolen. Urbanisticko–historický výskum územia, rkp. v KPÚ Banská Bystrica.

[48] MIŇO, M., 2006: Správa z obhliadky výkopov Zvolen zámok, rkp. v KPÚ Banská Bystrica.

[49] MIŠÍK, M., 1968: K otázkam osídlenia Zvolena, Historický zborník Banskobystrického kraja 4, 16–39.

[50] MIŠÍK, M., 1976: Vznik a funkcia fár na území banskobystrického biskupstva. Strojopis. Banská Bystrica.

[51] MOSNÝ, P., 1995: Prieskum v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, AVANS 1993, 99.

[52] PALAJOVÁ, M., 1993: Dejiny rímskokatolíckej cirkvi. In: Zvolen – monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, V. Vaníková –ed.), 284–286. Martin.

[53] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[54] PÉTERFFY, C., 1742: Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae In regno Hungariae. Posonii.

[55] POLLA, B.–SLIVKA, M.–VALLAŠEK, A., 1981: K problematike výskumu hradov a hrádkov na Slovensku, AH 6, 361–405.

[56] RUTTKAY, A., 1999: Feudálne sídla na Slovensku do polovice 13. storočia, Pamiatky a múzeá 2, 8–9.

[57] SCHÖNWEITZOVÁ, Š., 1969: Správa o záchrannom archeologickom výskume vo Zvolene na objekte Zvolen zámok, v rokoch 1966, 1967 a 1968, rkp. Bratislava.

[58] SCHÖNWEITZOVÁ-TÓTHOVÁ, Š., 1972: Archeologický výskum v areáli Zvolenského zámku, Monumentorum tutela 8, 253–275.

[59] STEINHŰBEL, J., 2000: Uhorské kráľovstvo a Nitrianske kniežatstvo za vlády Štefana, Historický časopis 1, 3–34.

[60] STEINHŰBEL, J., 2002: Zánik Nitrianskeho kniežatstva, Historický časopis 3, 385–406.

[61] ŠIMKOVIC, M., 2003: Opevnené sídla. In: Gotika, D. Buran (ed.), 575–605. Bratislava.

[62] ŠMILAUER, V., 1932: Vodopis starého Uhorska. Bratislava–Praha.

[63] THEINER, A, 1859: Vetera Monumenta Historica Hungariam sacram illustrantia. Romae.

[64] ÚRADNÍČEK, V., 1967: Zvolen rím.-kat. farský kostol, 1. etapa reštaurátorského výskumu, Banská Bystrica, rkp. v KPÚ Banská Bystrica, R169.

[65] VALLAŠEK, A., 1984: Výskum na Zvolenskom zámku. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983, 219–220. Nitra.

[66] ŽEBRÁK, P., 1982: Predbežné výsledky záchranného výskumu v okolí Zvolena, AVANS 1981, 310–312.