Nálezy středověkých prstenů z jižní Moravy

Název: Nálezy středověkých prstenů z jižní Moravy
Variantní název:
  • Funde mittelalterlicher Ringe aus Südmähren
  • Finds of Medieval rings from South Moravia
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 559-566
Rozsah
559-566
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek pojednává o prstenech nalezených během archeologických výzkumů na jižní Moravě, které jsou datovány do 13. až 15. století. Soubor se skládá z deseti prstenů, z nichž pět pochází z výzkumů hradů, čtyři byly nalezeny v zaniklých středověkých vesnicích a jeden v intravilánu dodnes existující obce. Prsteny z tohoto souboru byly vyrobeny převážně z bronzu a mědi. Drahé kovy jsou zde zastoupeny jedním pozlaceným stříbrným prstenem a dvěma zlatými prsteny. Materiálová analýza zlatého prstenu z hradu Skály u Nového Jimramova prokázala, že zasazený "kámen" se skládal ze směsi práškového zirkoničnanu vápenatého (CaZrO3) a pryskyřice nebo vosku. Všechny prsteny náleží do kategorie ozdobných prstenů. Prsteny z hradu Rokštejna spadají do kategorie prstenů milostných, snubních a zásnubních, pro které je charakteristický motiv spojených rukou.
This paper deals with rings, dating mainly from 13th to 15th century, found in the course of archaeological excavations in south Moravia. The collection consists of ten rings, five of which are from castle excavations, four from defunct medieval villages, and one from the urban area of an existing village. The rings in this collection were made mainly of bronze and copper. Precious metals are represented by one gilded silver ring and two gold rings. Material analysis of a gold ring from Skály castle near Nový Jimramov showed that the set "stone" was made of a mixture of powdered calcium zirconate (CaZrO3) and resin or wax. All of the rings could be categorised as decorative. The rings from Rokštejn castle fall within the category of love, engagement and wedding rings, for which the motif of clasped hands is characteristic.
Reference
[1] BIBLE, 1993: Bible, český ekumenický překlad. Praha.

[2] DOSTÁL, B., 1965: Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami, SPFFMU 10, 231–252.

[3] HANULIAK, M.–NEŠPOROVÁ, T., 2001: Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom, AH 26, 325–342.

[4] LAMBERT, S., 1998: The Ring. Hove.

[5] MATĚJČEK, A., 1926: Velislavova bible. Praha.

[6] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: Záchranný archeologický výzkum na hradě Rokštejně, k. ú. Brtnice (okr. Jihlava), 58–59, PV 1983. Brno.

[7] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Brtnice–Brno.

[8] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku. Brno–Brtnice.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z.–UNGER, J., 1987: Zaniklá ves Koválov u Žabčic. Mikulov.

[10] NECHVÁTAL, B., 1997: K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic, AH 22, 61–96.

[11] NĚČKOVÁ, P., 1994: Prsteny v pozůstalostních zápisech olomouckých měšťanů 16. a 17. století. In: Ročenka státního okresního archívu v Olomouci 3, (22), 187–194. Olomouc.

[12] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá ves u Hrotovic. Brno.

[13] OD VELKÉ MORAVY, 1999: Od Velké Moravy po dobu gotickou, Benda, K. (ed.) Praha.

[14] OMAN, CH., 1974: British Rings 800–1914. London.

[15] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2007: Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře, Archeologie ve středních Čechách, 671–709.

[16] PLAČEK, M., 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[17] RĘBKOWSKI, M., 1988: Kolobrzeska zapinka zdobiona motywem złączonych dłoni, na tle podobnych znalezisk z połnocno-zachodniej Europy, Kwartalnik historii kultury materialnej 3, 515–526.

[18] SKLENÁŘ, K., 1993: Archeologický slovník. Část 2, Kovové artefakty 1. Pravěk a raný středověk. Praha.

[19] ŠLANCAROVÁ, V., 2006: Středověké prsteny z Brna, BMD 19, 57–75.

[20] ŠLANCAROVÁ, V., 2008: Fede rings from Rokštejn castle. In: Sborník k 60. narozeninám prof. Zdeňka Měřínského, CSc, v tisku.

[21] ŠLANCAROVÁ, V.–USTOHAL, V., 2005: Materiál středověkých prstenů z jižní Moravy, Z dějin hutnictví 35, 44–49.

[22] ŠPERK, 1990: Šperk a súčasti odevu. Nitra.

[23] UNGER, J. A KOL., 1980: Pohořelice–Klášterka, Studie AÚ ČSAV VIII/2. Brno.