Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě

Název: Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě
Variantní název:
  • The manufacture of replicas of silver globular buttons from an early Medieval burial ground in Lumbe Garden, Prague Castle
  • Herstellung von Repliken von Silberknöpfen vom frühmittelalterlichen Gräberfeld im Lumbe-Garten auf der Prager Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 273-283
Rozsah
273-283
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek předkládá nové poznatky týkající se technologie výroby stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě, a to na příkladu zhotovení repliky velkých gombíků s vytlačovanou výzdobou. Výroba repliky šperků z Lumbeho zahrady byla primárně vyvolána potřebou zlepšit čitelnost nálezů pro výstavní i badatelské účely a minimalizovat nutnost manipulace s původními předměty, které v procesu archeologizace doznaly velkého stupně degradace a jsou nyní náchylné k mechanickému poškození. Bezesporu zásadní přínos však měla výroba i následné detailní studium replik pro hlubší poznání raně středověkých šperkařských technologií uplatňovaných v českém prostředí.
This contribution presents new information on the production technology of silver globular buttons from the early medieval burial ground of Lumbe Garden, Prague Castle, through the manufacture of replicas of large globular buttons with repoussé and chased decoration. The manufacture of replicas of the silver globular buttons from Lumbe Garden was triggered by the need to enhance the legibility of the finds for exhibition and research purposes. The replicas were also manufactured in an effort to minimize the handling of the originals which have deteriorated during burial and are now prone to mechanical damage. The most significant contribution gained from the manufacture of these replicas (and their subsequent detail study) is the deeper understanding of early medieval jewellery-making technologies employed in Czech territory.
Note
Příspěvek byl vypracován jako součást projektu P405-12-2195 "Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény", podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projekts P405-12-2195 "Das Gräberfeld im Lumbe-Garten der Prager Burg. Analyse des Schmucks und der Grabbeigaben im Kontext der Anfänge der Prager Burg und der Přemyslidendomäne" ausgearbeitet.
Reference
[1] ČÁP, P.–MACHÁČEK, J.–ŠPAČEK, J., 2011: Tajemství výroby velkomoravského šperku. Archeologický experiment. Praha.

[2] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha – Litomyšl.

[3] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., v tisku: Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Svazek 1. Katalog. Castrum Pragense.

[4] KOLÁŘOVÁ, K.–DĚD, J., 2013: Lumbe's Garden 1. Prague Castle, Silver Jewelery. Material Identification of Silver Objects, rukopis ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., sign. TP-2014-217.

[5] ROGANSKÝ, L., 2009: Signa Christiana. Artefakty křesťanského rázu z poslednej tretiny prvého tisícročia medzi Čechami a Potisím. Nitra.

[6] SMETÁNKA, Z.–HRDLIČKA, L.–BLAJEROVÁ, M., 1973: Výzkum slovanského pohřebiště za Jízdárnou na Pražském hradě – Ausgrabung eines slawischen Gräberfeldes unweit der "Jízdárna" (Reitschule) auf der Prager Burg, AR XXV, 265–270, 369.