Hrad Zvíkov jako torzální architektura

Název: Hrad Zvíkov jako torzální architektura
Variantní název:
  • Zvíkov castle as an example of ruined architecture
  • Die Burg Zvíkov (Klingenberg) als Torsalarchitektur
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 395-427
Rozsah
395-427
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Zvíkov patří k nejvýznamnějším českým hradům. Dosavadní literatura se soustředila na architekturu královského paláce s Hlízovou věží a kaplí, zatímco ostatní části hradu zůstávaly na okraji zájmu. Zcela nedostatečné je archeologické poznání hradu, přičemž ani úseky zdiva, které byly staticky zajišťovány v souvislosti se zatopením údolí Vltavy a Otavy, nebyly předtím odborně dokumentovány. Příspěvek se zaměřuje na analýzu torzálně dochovaného hradebního systému hradu, upozorňuje na některé, v literatuře doposud opomíjené jevy a navrhuje jejich nové interpretace.
Zvíkov counts among the most important Czech castles. Until now, specialist literature has covered the architecture of the royal palace with the Bulb tower, while the remaining parts of the castle have been sidelined. Archaeological research into the castle appears insufficient; even the parts of masonry that were reinforced in connection with the flooding of the valley of the Vltava and Otava rivers had not been documented in specialist terms. This contribution focuses on the analysis of the fortification system that has been partially preserved, points out phenomena previously neglected by specialist sources and proposes their new interpretations.
Reference
[1] BILLER, T., 2005: Burgen und Schlösser im Odenwald. Regensburg.

[2] BUDINKA, Z., 1959: Záchrana a technické zabezpečení památkových objektů v zátopové oblasti vodního díla Orlík – Der Schutz und die Technische Sicherung der Denkmalobjekte Innerhalb der Überflutungszone des Talsperrenwerkes Orlík (Böhmen), ZPP XIX, 119–138.

[3] BUCHINGER, G.–MITCHELL, P.–SCHÖN, D.–SCHÖNFELLNER–LECHNER, H., 2007: Bau- und Besitzgeschichte der "Domus Gozzonis" in Krems. In: Gozzoburg stand der Dinge. 8–15. Horn.

[4] BRANIŠ, J., b. d.: Zvíkov. Praha.

[5] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. (Friedrich, G., ed.). Pragae 1912.

[6] CDB III/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1 (Friedrich, G., ed.). Pragae 1942.

[7] CDB IV/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1962.

[8] CIM I: Codex iuris municipalis regni Bohemiae – Sbírka pramenů práva městského království Českého I: Privilegia měst pražských (Čelakovský, J., ed.). Praha 1886.

[9] ČECHURA, J.–RYANTOVÁ, M., 1989: Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1472 – Bautätigkeit auf der Burg Zvíkov in den Jahren 1431–1472, CB 1, 35–66.

[10] ČECHURA, J.–RYANTOVÁ, M., 1998: Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1573 a její prameny – Bauliche Aktivitäten auf Burg Klingenberg (Zvíkov) in der Zeit von 1431–1573 und ihre Quellen, SbNM LII, 1–4.

[11] ČTVERÁK, V.–LUTOVSKÝ, M.–SLABINA, M.–SMEJTEK, L., 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

[12] DENKSTEIN, V., 1948: Zvíkov, 2. vyd. Praha.

[13] DONIN, R. K., 1915: Romanische Portale in Niederösterreich. Jahrbuch des Kunsthistorisches Institutes der k. k. Central Comission für Denkmalpflege. Wien.

[14] DOPISY RODU ŠVAMBERSKÉHO: Dopisy rodu Švamberského (Rezek, A.–Mareš, F.–Kalousek, J., edd.). In: Archiv Český XV. Praha 1896.

[15] DUBSKÝ, B., 1949: Pravěk jižních Čech – Prehistoire de la Boheme méridionale. Blatná.

[16] DURDÍK, T., 1982: Zvíkovské podhradí, hrad Zvíkov, okr. Písek, Výzkumy v Čechách 1978–9, č. 454, 154.

[17] DURDÍK, T., 1995: Hrady na Písecku – Die Burgen in der Gegend von Písek. In: Durdík, T.–Kašička, F.–Nechvátal, B., Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, 5–192. Písek.

[18] DURDÍK, T., 1998: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě. Praha.

[19] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[20] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[21] DURDÍK, T., 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha.

[22] DURDÍK, T., 2008: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha.

[23] DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha.

[24] DURDÍK, T.–BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Burgen in Böhmen und Mähren. Praha.

[25] FRB IV: Fontes Rerum Bohemicarum IV (Emler, J., ed.). Pragae 1884.

[26] FRÖHLICH, J., 1991: Středověká opevnění kolem hradu Zvíkova – Mittelalterliche Befestigungen um die Burg Zvíkov, CB 2, 155–160.

[27] FRÖHLICH, J., 1996: Zaniklé podhradní městečko pod Zvíkovem, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech XXXIII, 171–178.

[28] FRÖHLICH, J., 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek.

[29] FRÖHLICH, J.–JIŘÍK, J., 2004: Archeologické nálezy z podhradí Zvíkova ve sbírkách Prácheňského muzea v Písku – Archäologische Funde aus der Unterburg von Zvíkov in den Sammlungen des Museums in Písek, CB 9, 269–284.

[30] FUKA, Z., b. d.: Metodika zabezpečovacích a rekonstrukčních prací v zátopové oblasti vodního díla Orlík, strojopis ulož. v archivu autora.

[31] HAVLICE, J., 2008: SH Zvíkov, záchranný archeologický výzkum v roce 2008, pracovní verze nálezové zprávy, ulož. v NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

[32] HEJDOVÁ, D.–NECHVÁTAL, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách – Frühmittelalterliche Fliesen in Böhmen, PA XLI, 100–183.

[33] HEJNA, A., 1960: Archeologický výzkum zvíkovského podhradí – Die Archäologische Erforschung des "Suburbiums" von Zvíkov, ČNM CXXIX, 202–205.

[34] HOMOLKA, J., 1984: Románské sochařství. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha.

[35] HOTZ, W., 1992: Pfalzen und Burgen der Stauferzeit. Darmstadt.

[36] JANSOVÁ, L., 1962: Zvíkovské Podhradí, hrad Zvíkov. Zpráva o sondážním výzkumu v roce 1959 ulož. v archivu NZ ARÚ AV ČR, v. v. i., Praha, čj. 7674/62.

[37] KAREL, T.–KNOLL, V.–ÚLOVEC, J., 2006: Sídla rodu von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky hradu Liebenstein – Sitze des Geschlechtes von Liebenstein im böhmisch-bayerische Grenzgebiet und Anfänge der Burg Liebenstein in Libá, CB 10, 71–108.

[38] KRAHE, F. W., 2000: Burgen des deutschen Mittelalters. Würzburg.

[39] KÜHTREIBER, T., 2011: Der gründungbau der Burg Landštejn. Überlegungen zur zeitlichen Einordnung aus bauhistorisches Sicht – Jádro hradu Landštejna. Úvahy k časovému zařazení ze stavebněhistorického hlediska, PRP 18, č. 1, 71–84.

[40] KUTHAN, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha.

[41] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století – Die mittelalterliche Architektur Südböhmens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. České Budějovice.

[42] KUTHAN, J., 1986: K otázce geneze kastelů krále Přemysla Otakara II. In: Itálie, Čechy a střední Evropa (Homolka, J., ed.), 109–121. Praha.

[43] KUTHAN, J., 1987: Zvíkov. Praha.

[44] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Vimperk.

[45] KYNCL, J., 2000: Znalecký posudek č. 152/42/00 dendrochronologického datování dřevěných konstrukcí hradu Zvíkov, okr. Písek, a věže Kotnov, Tábor, ulož. v archivu autora.

[46] KYNCL, J., 2004: Znalecký posudek č. 359–26/04, na dendrochronologický rozbor vybraných dřevěných prvků hradů Zvíkov, Strakonice a kostela sv. Jana Křtitele v Čestlicích, ulož. v archivu autora.

[47] KYNCL, T.–VARHANÍK, J., 2010: K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek – Zur Datierung der ersten Bauetappe des romanischen St. Martinkirche in Bernartice, Bezirk Písek, AH 35, 369–372.

[48] KYPTA, J.–RICHTEROVÁ, J., 2004: Příspěvek k interpretaci reliktů obléhacích prací u hradu Zvíkova – Ein Beitrag zur Interpretation der Belagerungsrelikte bei der Burg Zvíkov, AVJČ 17, 253–260.

[49] LANCINGER, L.–LÍBAL, D.–LIŠKOVÁ, A., 1976: Zvíkov, stavebně historický průzkum paláce, SÚRPMO, strojopis ulož. v archivu NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

[50] LÍBAL, D., 1955: Zvíkov, státní hrad a památky v okolí. Praha.

[51] LÍBAL, D., 2001: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha.

[52] LÍBAL, D.–LANCINGER, L., 1996: Zvíkov – arkádové nádvoří paláce a jeho přestavba v osmdesátých letech minulého století – Zvíkov – Der Arkadenhof des Palas und sein Umbau in den Achtzigerjahren des vergandenen Jahrhunderts, CB 5, 23–24.

[53] MENCLOVÁ, D., 1961: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu, Umění IX, 433–471.

[54] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 1, 2. Praha.

[55] MICHÁLEK, J., 1973: Archeologický výzkum na hradě Zvíkově, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech X, 197–198.

[56] NECHVÁTAL, B., 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách – Mittelalterliche Fliesen in Südböhmen, AH 13, 575–604.

[57] NOVOTNÝ, F., 1979: Zvíkov. České Budějovice.

[58] PROCHÁZKA, Z., 2004: Hrad Rýzmberk – Burg Rýzmburk-Riesenberk. Plzeň,

[59] RAZÍM, V., 1992: Kastel středoevropského typu? – Kastelle mitteleuropäischen Typs?, AH 17, 133–139.

[60] RAZÍM, V., 2010: Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče – Contemporary monument care for castle and town wall ruins, Památky středních Čech 2, 10–54.

[61] REICHERTOVÁ, K., 1955: Průzkum starého podhradí pod hradem Zvíkovem, VZ, čj. 5197/55, ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[62] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého 11, 2. vyd. Praha.

[63] SCHICHT, P., 2003: Österreichs Kastellburgen 13. und 14. Jahrhunderts. Wien.

[64] SLEPIČKA, K., 1955: Druhá předběžná zpráva o terénním průzkumu zátopové oblasti vodního díla Orlík, čj. 2269/55, ulož. v ARÚ AV ČR, v. v. i., Praha.

[65] SOMMER, J., 1996: Pozůstatky neznámé středověké stavby ve zdech kostela v Řečici u Humpolce – Relikte eines unbekannten mittelalterlichen Baus im Mauerwerkder Kirche in Řečice bei Humpolec, Sborník společnosti přátel starožitností 4, 105–110.

[66] SOUKUP, J., 1910: Soupis památek historických a uměleckých v království českém XXXIII, politický okres písecký. Praha.

[67] SOUKUP, J.–WIRTH, Z., 1909: Zvíkov, PA XXIII, 457–471.

[68] TOMAN, J., 1968: Zvíkov a Orlík v době českého stavovského povstání 1618–1622 – Die Burgen Zvíkov (Klingenberg) und Orlík zur Zeit des Aufstandes der Böhmischen Stände 1618–1622, JSH 37, 160–173.

[69] TYL, F., 1888: Paměti zvíkovské. Praha.

[70] VANÍČEK, V., 2000: Velké dějiny zemí koruny české II., 1197–1250. Praha – Litomyšl.

[71] VARHANÍK, J., 1989: Věžní empora kostela sv. Jiljí v Miroticích a její typ, Památky a příroda 14, 82–87.

[72] VARHANÍK, J., 1998: K původu stavebního typu hradu Špilberka – Die Burg Špilberk und Befunde zum Ursprung der Bauten dieser Art, AH 23, 391–398.

[73] VARHANÍK, J., 2000: Hlízová věž hradu Zvíkova – Der Buckelquaderturm (Hlízová věž) der Burg Zvíkov, PRP 7, č. 1, 15–32.

[74] VARHANÍK, J., 2002: Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi – Die Verteidigung der mittelalterlichen Burg mit der Feuerwaffen, AH 27, 125–138.

[75] VARHANÍK, J., 2005: Starší fáze vnějšího opevnění hradu Rabí – Eine ältere Phase der äusseren Wehranlage der Burg Rabí. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2005, 32–36. Plzeň.

[76] VARHANÍK, J., 2005: Pozůstatky gotického krovu břitové věže hradu Zvíkova – Reste vom gotischen Dachwerk des Sporturms der Burg Zvíkov (Klingenberg), Svorník 3, 175–178,.

[77] VARHANÍK, J., 2014: Břitová věž hradu Zvíkova, referát na konferenci Dějiny staveb v Nečtinech.

[78] VARHANÍK, J.–ZAVŘEL, J., 1986: K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova – On the morphology and petrography of the early gothique construction of the Zvíkov castle, Památky a příroda 11, 65–71.

[79] VARHANÍK, J.–ZAVŘEL, J., 1989: Nové nálezy architektonických článků z 13. století na hradě Zvíkově – Neue Funde der architektonischen Teile vom Zvíkov, Památky a příroda 14, 457–462.

[80] VARHANÍK, J.–ZAVŘEL, J., 1990: Stavební vývoj hradu Zvíkova ve 13. století, závěrečná práce postgraduálního studia obor "Památková péče" na Filozofické fakultě UK, katedra dějin umění a estetiky, nestr.

[81] VARHANÍK, J.–ZAVŘEL, J., 1994: Povrchový průzkum hradu Choustníka – Untersuchung der Burg Choustník, AH 19, 37–50.

[82] WILLEMSEN, C. A., 1977: Die Bauten Kaiser Friedrich II. in Süditalien. In: Die Zeit der Staufer III, 143–163. Stuttgart.

[83] ZÍBRT, Č., 1908: Z dějin zámku a panství Zvíkova, Časopis musea král. Českého 83, 76–117, 204–241, 321– 370, 385–412.