Revitalizace hradní zříceniny Rokštejn a perspektivy jejího kulturního využití

Název: Revitalizace hradní zříceniny Rokštejn a perspektivy jejího kulturního využití
Variantní název:
  • Revitalization of the Rokštejn castle ruin and the perspectives of its cultural usage
  • Revitalisierung der Burgruine Rokštejn und Perspektiven für ihre kulturelle Nutzung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 535-551
Rozsah
535-551
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Podány jsou historie a postup výzkumných prací za 33 sezón od roku 1981 do současnosti, cíle projektu a jeho výsledky, stručná informace o nálezech včetně ekofaktů, popis lokality a stavební vývoj fází IA a IB od prvé zmínky o lokalitě k roku 1289 do poloviny 14. století s přehledem šlechtických vlastníků, doba druhé poloviny 14. století, kdy hrad náležel moravské lucemburské sekundogenituře, přes dobu Valdštejnů v první třetině 15. století, poboření a částečné opuštění lokality za husitských válek, částečná obnova v době poloviny 15. století a zázemí hradu. Zvláštní pozornost je potom věnována vypracování projektu "Konzervace a stabilizace konstrukcí hradu Rokštejn", jehož realizace začala v roce 2003 a dnes spěje do závěrečné fáze. Popsána je koncepce revitalizace zříceniny vycházející ze současných trendů památkové péče, která je dílem Ing. J. Vinaře. Naznačeny jsou také perspektivy využití zříceniny ke kulturním a osvětovým účelům.
This paper charts the history and progress of research spanning 33 seasons, started in 1981, as well as the targets and results of the project. It presents brief information about finds including ecofacts, the description of the site and its building development in phases IA and IB from the first mention of the location in 1289 until the mid-14th century, with an overview of the castle's aristocratic owners, its history in the second half of the 14th century when the castle was in the hands of the Moravian Luxembourg secundogeniture, through the Valdštejn ownership in the first third of the 15th century, the burning down of the castle and partial abandonment of the site during the Hussite wars, its partial restoration in the mid-15th century and the castle's economic hinterland. Special attention is also devoted to the project "The Conservation and Restructuring of the Rokštejn Castle Constructions"; the project was launched in 2003 and is now entering its final phase. The article introduces a concept of the revitalization of ruins of architecture, the work of Ing. J. Vinař based on the modern trends in heritage care. Perspectives of the use of the castle ruin for cultural and educational activities are outlined as well.
Note
Tato studie je výstupem projektu "Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku" Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI DF13P010VV005.
Die vorliegende Studie ist ein Arbeitsergebnis des Projektes Historische Nutzung der Landschaft der Böhmisch-Mährischen Höhe in der Urzeit und im Mittelalter des Programms Angewandte Forschung und Entwicklung einer nationalen kulturellen Identität NAKI DF13P010VV005.
Reference
[1] BRÁNY ROKŠTEJNA, 2014: Brány Rokštejna dokořán, projekce MURUS, s. r. o., Ing. J. Vinař, Ing. P. Babínek, průvodní zpráva. České Budějovice.

[2] KREJSOVÁ, J.–MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: 25. sezóna archeologického výzkumu hradu Rokštejn, k. ú. Panská Lhota, Archeologické výzkumy na Vysočině 1, 2007, 44–46.

[3] KÜHN, F., 1977: Obilí z hradu Rokštejna u Luk nad Jihlavou – Getreide aus der Burg Rokštejn bei Luka nad Jihlavou, PV 1975, 93–94.

[4] MAZÁČKOVÁ, J., 2011: Obléhací postavení u hradu Rokštejna – Belagerungsstellungen bei der Burg Rokštejn, AH 36, 61–85.

[5] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: Zpráva o výzkumu hradu Rokštejna, k. ú. Brtnice (okr. Jihlava), v roce 1985, 8 s., 35 obr. příl., Brno, NZ ulož. v archivu AÚ ČSAV Brno, čj. 253/85; dále ulož. Vodorozvoj n. p. Brno, KSSPPOP Brno, MK ČSR Praha.

[6] – 1986: S Jiskrou a Archeologickým ústavem Brno o středověkém osídlení na Jihlavsku. Dějiny a výzkum hradu Rokštejn. Seriál na léto 1–7, Jiskra (Jihlava), 27-68, č. 56–62 z 15., 18., 22., 25., 29. VII., 1. a 5. VIII., vždy s. 5.

[7] – 1988: Archeologický výzkum hradu Rokštejna 1981–1987. Výsledky a perspektivy, VSV VI, 241–250.

[8] – 1988a: Brtnice a její okolí od poloviny 13. století do válek husitských. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí (ved. aut. kol. J. Janák), 51–99. Brno – Brtnice.

[9] – 1988b: Počátky osídlení Brtnicka a nejstarší dějiny obce. In: Dějiny Brtnice a připojených obcí (ved. aut. kol. J. Janák), 13–49. Brno – Brtnice.

[10] – 1991: Hrad Rokštejn a jeho úloha v předhusitském a husitském období – Rokštejn Castle and Its Role in the Pre-Hussite and Hussite Periods – Die Burg Rokštejn und ihre Aufgabe in der vorhussitischen und hussitischen Zeit. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě,

[11] 65–82. Brno – Jihlava.

[12] – 1991a: Hrad Rokštejn na Jihlavsku. Deset let archeologického výzkumu – Burg Rokštejn, mittelalterliche Burg im Kreis Jihlava (Iglau). Zehn Jahre der archäologischen Forschung [Mödling 1993], 16 s., zvl. otisk z VVM XLIII, 1991, 413–427.

[13] – 1994: Rokštejn, mittelalterliche Burg im Kreis Jihlava (Iglau). Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 1981–1992. In: Symposion Die Burgenforschung und ihre Probleme. Ergrabung-Konservierung-Restaurierung. Symposion in Krems an der Donau vom 3. bis 5. November 1992. Fundberichte aus Österreich. Materialhefte, Reihe A, Heft 2, 97–104. Wien.

[14] – 2003: Olověná plomba se znakem Lucemburků z hradu Rokštejna (k. ú. Panská Lhota, o. Jihlava, Morava) – Bleiplombe mit dem Wappen der Luxemburger aus der Burg Rokštejn (Katastralgebiet Panská Lhota, Bez. Jihlava/Iglau, Mähren). In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. K vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, 629–637. Brno.

[15] – 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno.

[16] – 2011: Hrad Rokštejn (k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava). Výsledky archeologického výzkumu 1981–2010 a jeho další perspektivy – Burg Rokštejn (Katastergebiet Panská Lhota, Stadt Brtnice, Mähren). Die Ergebnisse der archäologischen Grabungen aus den Jahren 1981–2010 und ihre künftigen Perspektiven, AH 36, 37–49.

[17] – 2011a: Lidská stavební a ochranná oběť z hradu Rokštejna. In: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu (Doležalová, E.–Meduna, P., edd.), 223–235. Praha.

[18] – 2014: Burg Ruckstein/Rokštejn (Katastergebiet Panská Lhota, Stadt Brtnice/Pirnitz, Mähren), Ergebnisse der archäologischen Forschungen zwischen 1981 und 2010 und die Zukunftsperspektiven. Præhistorica XXXI/2. Acta Instituti archæologici Universitatis Carolinae Pragensis. Tradition – Umgestaltung – Innovation. Transformationsprocesse im hohen Mittelalter. Herausgegeben von Eike Gringmuth-Dallmer und Jan Klápště in Zusammenarbeit mit Jan Hasil, 471–481. Univerzita Karlova v Praze.

[19] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981–1989) – Burg Rokštejn, mittelalterliche Burg im Kreis Jihlava (Iglau), seine Geschichte, bauliche Entwicklung und Ergebnisse der archäologischen Forschung in den Jahren 1981–1989 – Рокштейн, стредневековой град в области города Йиглава. История, строителъное развитие и резулътаты археологических исследований в 1981–1989 гг. Brno – Brtnice.

[20] – 2010–2011: Hrad Rokštejn – problémy jeho památkového zajištění – Rokštejn Castle – Problems relating to the conservation, Acta Musaei Scepusiensis, 124–135.

[21] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M.–VLACH, R., 2009: Hrad Rokštejn – Rokštejn Castle, Zpravodaj STOP, časopis Společnosti pro technologie ochrany památek 11, č. 4, 17–29.

[22] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1994: Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice – Keramik aus der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava/Iglau) und ihre Beziehungen zur Iglauer und niederösterreichischen Keramik, AH 19, 407–413.

[23] – 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie – Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava) und ihre Ikonographie, AH 21, 499–503.

[24] – 2002: Rokštejn, středověký hrad u Panské Lhoty (město Brtnice, Morava). Výsledky archeologických výzkumů v letech 1981–2001 – Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981–2001, AH 27, 9–19.

[25] PLAČEK, M., 1996, 21999: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[26] – 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[27] ŠABATOVÁ, L.–SOUKUP, M. B.–KYNCL, T., 2010: Nové poznatky z průzkumů hradu Rokštejn – Neue Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Burg Rokštejn. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2009, 193–209. Plzeň.

[28] USTOHAL, V., 2003: Ochranné kroužkové odění a jeho materiál. In: Ve službách archeologie IV. Sborník k 75. narozeninám prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc., 232–238. Brno.

[29] USTOHAL, V.–STRÁNSKÝ, K., 1993: Rozměrová a materiálová analýza hákovnice a píšťaly, CB 3, 282–288.

[30] VINAŘ, J., 2011: Hrad Rokštejn. Oprava a konzervace v letech 2002–2010 – Die Burg Rokštejn. Ihre Restaurierung und Konservierung in den Jahren 2002 bis 2010, AH 36, 51–60.

[31] VOHRYZEK, S., 2012: Střížovci v 2. polovině 14. století – The House of Střížov in the 2nd half of the 14th century, Archeologické výzkumy na Vysočině 3, 67–74.