Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore

Název: Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore
Variantní název:
  • Archaeological research on the presumed site of the ruined church of St. Michael the Archangel in Sliač-Sampor
  • Die archäologische Grabung an der verschwundenen, mutmaßlichen Erzengel-Michael-Kirche in Sliač-Sampor
Autor: Miňo, Martin
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 571-576
Rozsah
571-576
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V nepočetných novovekých prameňoch sa v obci Sampor, dnes súčasť mesta Sliač (okr. Zvolen), spomína Kostol sv. Michala Archanjela. O bližšej lokalizácii chýbali doklady. Po prieskume terénu v katastri obce sa zistili terénne relikty a nevýrazné zvyšky muriva v neudržiavanej časti miestneho cintorína. Následný archeologický výskum potvrdil, že ide o pozostatky gotického kostolíka.
The Church of St. Michael the Archangel is mentioned in several modern-age records on the village of Sampor, now part of the town of Sliač (Zvolen district), yet its precise location has not previously been specified. A survey in the Sampor cadastral zone has disclosed some terrain relics and masonry in an unmaintained part of the local cemetery. Subsequent archaeological research has confirmed that they are the remains of a small Gothic church.
Reference
[1] MALINIAK, P., 2007: K interpretácii najstarších písomných dokladov o osídlení Zvolenskej kotliny, Acta historica neosoliensia 10, 58–69.

[2] MALINIAK, P., 2011: Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku. Banská Bystrica.

[3] PRÁŠEK, K.–MIŇO, M.–BREZŇANOVÁ, G.–RUSKO, Z., 2011: Archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely, Sliač – Sampor, Zaniknutý Kostol sv. Michala Archanjela, rkp. ulož. archív KPÚ Banská Bystrica, bez sign.

[4] RAGAČ, R., nedat.: Archívny výskum – Sampor Kostol sv. Michala, nepubl. rkp. ulož. archív autora.

[5] SÚPIS, 1967: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava.

[6] SÚPIS, 1968. Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava.

[7] SÚPIS, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava.

[8] VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK, 1978: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3. Bratislava.