Archaeologia historica 2012, roč. 37, č. 2

Obrázek
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na XLIII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Mesto v stredoveku a jeho zázemie, Modra u Bratislavy 12.–16. září 2011.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Marika Gajdošíková (slovenština).
Hrady – Burgen
Page Title
343-356 Južné podhradie Bratislavského hradu Štefanovičová, Tatiana | pdficon
357-378 Južné podhradie Bratislavského hradu : kapitoly z dokumentácie architektonických reliktov Vydrice Ševčíková, Zuzana | pdficon
379-390 Stredoveké a novoveké hospodárske a obytné objekty z hradu Devín Divileková, Denisa; Harmadyová, Katarína | pdficon
391-399 Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch Bóna, Martin; Barta, Peter | pdficon
401-418 Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce Nechvátal, Bořivoj | pdficon
419-421 Středohradištní zvířecí kosti z výzkumu v Divoké Šárce v roce 1967 Kyselý, René | pdficon
423-432 Středověká a raně novověká sídla na pískovci Gabriel, František; Kursová, Lucie | pdficon
433-444 Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku Budač, Michal; Machačová, Veronika; Procházka, Milan | pdficon
445-459 Tvrze na Rokycansku Novák, David; Vařeka, Pavel | pdficon
461-468 Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezvěsticích Bouda, Jiří; Hanzlíková, Hana | pdficon
469-476 Vrcholně středověké opevnění v k. ú. Výprachtice Vích, David | pdficon
477-494 Opevnění města Rhodu z přelomu středověku a novověku Plaček, Miroslav | pdficon
Sakrální objekty – Sakralobjekte
Page Title
497-505 Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic Nechvátal, Bořivoj; Stránská, Petra; Světlík, Ivo | pdficon
507-512 K vzájemnému vztahu západní věže a lodi románských podélných kostelů Varhaník, Jiří | pdficon
513-527 Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě Frolíková, Drahomíra; Matiášek, Josef | pdficon
529-538 Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice) : předběžná zpráva o archeologickém výzkumu Čechura, Martin | pdficon
539-555 Opatská kaple (kaple sv. Šebestiána) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce : (poznámky ke stavebnímu a výtvarnému vývoji) Vácha, Zdeněk | pdficon
557-570 Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám) Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
571-576 Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore Miňo, Martin | pdficon
577-593 Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach : (výsledky archeologického a archívneho výskumu) Samuel, Marián; Žažová, Henrieta | pdficon
595-605 K problému kaplnky Zvolenského zámku Oriško, Štefan | pdficon
Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
609-628 Stavebný a dekoračný kameň a jeho opracovanie na stredovekom Slovensku Pivko, Daniel | pdficon
629 Średniowieczne i nowożytne posadzkowe płytki ceramiczne ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Gryc, Jana; Jagosz-Zarzycka, Zofia | pdficon
643-662 Nálezy keramických dlaždíc z hradu Rokštejn Martinisková, Monika | pdficon
663-678 Brněnské kachle se starozákonními hrdiny Loskotová, Irena | pdficon
679-689 Renesanční kachle s dvanácti biblickými hrdiny a tyrany z českého Slezska Tymonová, Markéta | pdficon
691-732 Tesáky s člunkovitými záštitami a jejich postavení ve vývoji chladných zbraní Žákovský, Petr | pdficon
733-746 Nálezy podkov z hradu Tepence Vránová, Vendula; Vrána, Jakub | pdficon
747-766 Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění Měchurová, Zdeňka | pdficon
767-795 Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy Kochan, Šimon | pdficon
Varia
Page Title
799-807 Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů Funk, Lukáš; Váňa, Martin | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
809-810 Jubileum Jarmily Princové-Justové Nechvátal, Bořivoj | pdficon
810-811 Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. (29.5.1932–12.8.2011) Sommer, Petr | pdficon
812 Za doc. PhDr. Jozefom Hoššom, CSc. (11.5.1946–19.5.2012) Vrtel, Andrej | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
813 XLIII. mezinárodní konference archeologie středověku Vohryzek, Stanislav | pdficon
813-820 [Cendelín, Dušan; Bolina, Pavel; Adam, Dušan. Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období raného středověku] Severin, Karel | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
821-824 Zkratky | pdficon
Page Title
[829] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon