Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění

Název: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění
Variantní název:
  • Chain belts from the collections of the Moravian Museum, Brno as archaeological evidence of applied art in the Renaissance
  • Bandketten aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums in Brno als archäologischer Beleg für die angewandte Kunst der Renaissance
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 747-766
Rozsah
747-766
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mezi nejzajímavější předměty tzv. staré sbírky archeologie středověku v Moravském zemském muzeu patří více či méně kompletní pásové řetězy z různě tvarovaných článků. Jde o výrobky z barevného kovu, zřejmě bronzu či mosazi, provedené lisováním a vybíjením. Jemná výzdoba rostlinným motivem vinného listu a úponků, perlovcem na okrajích a středovými ovály či hlavičkami (andílků?) je charakteristickým dekorem renesančního užitého umění. Pásy se skládají z navzájem prokombinovaných segmentů, ze zdobených kazetek, pancéřového řetězu s osmičkovitě propojenými očky jako u drátěné zbroje, dvojdílné zápony a závěsu v podobě podkůvky. V archeologických nálezech se tyto jemné křehké předměty nacházejí pochopitelně ve zlomcích. Na základě archeologických nálezových okolností a dobových ikonografických pramenů lze říci, že se tyto ozdoby nosily především v 16. století.
More or less complete chain belts with links of different shapes are among the most interesting items in the medieval archaeology collection of the Moravian Museum, Brno. The belts are made of pressed and wrought nonferrous metal, possibly bronze or brass. The fine decoration with plant motifs of vine leaf and tendrils, astragal on the edges and ovals and heads of putti (?) is typical of renaissance applied art. The belts consist of interlinked segments, decorative cassettes and an armoured chain with rings connected in the same fashion as those on chain mail, a two-piece buckle and a horseshoe-shaped pendant. Naturally, these fine and fragile ornaments are only excavated as fragments. Find circumstances and period iconographic sources indicate that they were predominantly worn in the 16th century.
Note
Tento příspěvek byl realizován v rámci institucionálního záměru MK ČR a fondu VO MZM (00009486201 a 00009486202).
Reference
[1] BILDERLEXIKON, 1968: Durdík, J.–Hejdová, D.–Hníková, D.–Kybalová, L.–Mudra, M.–Stará, D.–Urešová, L., Das grosse Bilderlexikon der Antiquitäten. Prag.

[2] BŘEZAN, V., 1985: Životy posledních Rožmberků. Praha.

[3] ČIŽMÁŘ, M., 2010: K problematice neznámých artefaktů v archeologických nálezech. Datování malých kovových podkovovitých předmětů – Zur Problematik unbekannter Artefakte bei den archäologischen Funden. Zur Datierung und zur Funktion von kleinen, hufeisenförmigen Gegenstände aus Metall. In: Zaměřeno na středověk. Sborník Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 529–535. Praha.

[4] DROZDOVÁ, E., 2006: Dietrichsteinové z Mikulova. Výsledky antropologického výzkumu vybraných příslušníků rodu. Brno.

[5] HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[6] HOSÁK, L.–ZEMEK, M. a kol., 1981: Hrady, hrádky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jižní Morava. Praha.

[7] KOULA, J., 1905: Řetěz ze XVI. věku, ČSPSČ XIII, 96–98.

[8] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäo logisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. Band 1–2, Rahden, Westf.

[9] KYBALOVÁ, L., 1996: Dějiny odívání. Renesance. Praha.

[10] NEKUDA, V.–UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[11] PROCHÁZKA, A., 1932: Drobné historické památky z Bučovska. In: Bučovice a okolí, 21–23. Bučovice.

[12] PROCHÁZKA, R., 1990: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně – Pekařské ulici – Metallgegenstände der Ausstattung des mittelalterlichen Bürgers aus der Ausgrabung in Brno – Pekařská ulice, AH 15, 99–107.

[13] RIECKHOFF-PAULI, S., 1983: Spätkeltische und frühgermanische Funde aus Regensburg, Bayerische Vorgeschichtsblätter 48, 63–128.

[14] ROŽMBERKOVÉ, 2011: Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice.

[15] SELUCKÁ, A.–SULOVSKÝ, J.–MĚCHUROVÁ, Z., 2002: Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak – Analyse ausgewählter Metallgunde aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky (Bez. Vyškov) oder "Bronzene" Gegenstände aus Konůvky anders gesehen, Acta Musei Moraviae – ČMMZ LXXXVII, 177–185.

[16] TOMOLOVÁ, V., 1992: Těšínské krojové šperky, Těšínsko 45, č. 1, 21.

[17] UNGER, J., 1985: Hrady na Pavlovských vrších (archeologické nálezy). Mikulov.

[18] UNGER, J., 2002: Pohřbívání v šestnáctém století, SPFFBU C 49, 41–48.

[19] UNGER, J., 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. In: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů 25 (Malina, J., ed.), 11–254. Brno.

[20] UNGER, J., 2011: Odraz christianizace Moravy v archeologických pramenech. In: Hanuš, J. a kol., Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, 20–72. Brno.

[21] WERNER, J., 1961: Bemerkungen zu norischen Trachtzubehör und zu Fernhandelsbeziehungen der Spätlatènezeit im Salzburger Landeskunde, Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 101, 143–160.

[22] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. po dobu bělohorské bitvy. Praha.

[23] ZUMAN, F., 1909: Stříbrný pás ze sbírek Okres. musea v Bělé u Bezdězu, ČSPSČ XVII, 132–135.