Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezvěsticích

Název: Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezvěsticích
Variantní název:
  • Contribution to the building development of the fortified settlement in Nezvěstice
  • Ein Beitrag zur baulichen Entwicklung der Feste in Nezvěstice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 461-468
Rozsah
461-468
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V letech 2006–2008 proběhla celková rehabilitace objektu tvrziště v Nezvěsticích (okr. Plzeň-město). Po odstranění náletových dřevin a novodobých navážek byla dokumentována původní úroveň příkopu a podél jižního a jihozápadního obvodu tvrziště silná obvodová zeď z lomového kamene spojovaného maltou. Vnitřní plocha tvrziště nebyla výzkumem dotčena. Nález zlomků keramiky a renesančních kachlů datují zánik tvrze do poloviny 16. století.
The site of the fortified settlement in Nezvěstice (Plzeň-město district) was investigated in 2006–2008. After removal of self-seeding trees and modern-age backfills, the original level of the settlement ditch was defined, as well as a strong wall of quarry-stone and mortar running along the south and south-west perimeters of the site. The inner area of the site was not researched. The decline of the fortified settlement is dated, by sherds of pottery and renaissance tiles, to the mid-15th century.
Reference
[1] ANDERLE, J., 1985: Nezvěstice, o. Plzeň-jih. In: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, 56–59. Plzeň.

[2] BOUDA, J., 2010: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při akci "Tvrz Nezvěstice", rkp. ulož. v archivu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, č. j. 6/2010.

[3] KOLÁŘ, M., 1870: Památky na Plzeňsku, PA VIII, 417–424.

[4] PROFOUS, M., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[5] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIII. Plzeňsko a Loketsko. Praha.