K vzájemnému vztahu západní věže a lodi románských podélných kostelů

Název: K vzájemnému vztahu západní věže a lodi románských podélných kostelů
Variantní název:
  • Relationship between the west tower and nave of longitudinal Romanesque churches
  • Zur Beziehung zwischen Westturm und Schiff bei länglichen romanischen Kirchen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 507-512
Rozsah
507-512
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek reaguje na interpretaci některých anomálií stavebních postupů týkajících se západní věže a lodi románských podélných kostelů.
This contribution is a response to the interpretation of some anomalies in building approaches to the west towers and naves of longitudinal Romanesque churches.
Reference
[1] DRAGOUN, Z.–ŠKABRADA, J.–TRYML, M., 2002: Románské domy v Praze – Romanesque Houses In Prague. Praha – Litomyšl.

[2] FALTA, M., 2010: Vysoký Újezd nad Dědinou, k otázkám stavebního vývoje kostela sv. Jakuba Většího – Zu den Fragen der Bauentwicklung der Kirche St. Jambus der Ältere, Dějiny staveb 2010, 127–137.

[3] FALTA, M., 2011 Pařížov, románský kostel sv. Máří Magdalény, prezentace v rámci panelové diskuse na konferenci Dějiny staveb.

[4] HAUSEROVÁ, M.–NOVÁČEK, K.–ČECHURA, M.–FALTA, M., 2011, Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně – Romanische Kirche der heiligen Petrus und Paulus in Svojšín, PRP 2011, č. I, 5–30.

[5] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století – Die mittelalterliche Architektur Südböhmens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. České Budějovice (druhé vydání).

[6] LÍBAL, D., 1974: A. Merhautová, Raně středověká architektura v Čechách, recenze, Umění XXII, 160–175.

[7] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[8] MERHAUTOVÁ, A.–TŘEŠTÍK, D., 1983: Románské umění v Čechách a na Moravě – Die romanische Kunst in Böhmen und Mähren. Praha.

[9] NOLL, J.–VARHANÍK, J., 1996: Westwerk kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici – Westwerk in der St. Nikolaus-Kirche in Horní Stropnice, AH 21, 103–109.

[10] NOVÁČEK, K.–ADÁMEK, J., 2010: Kostely krašovského okruhu. In: Nováček, K. a kol., Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty – The Kladruby Abbey 1115–1421. Settlement – Architecture – Artefacts, 143–183. Plzeň.

[11] RADOVÁ, M., 1977: Románské stavitelství. Praha.

[12] RADOVÁ, M., 1983: Předrománská a románská architektura Středočeského kraje. Praha.

[13] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M.–ŠKABRADA, J., 1976: Příspěvek k poznání románských stavebních postupů, Umění XXIV, 274–278.

[14] VARHANÍK, J., 2008: Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela – Pařížov (Bezirk Chrudim) – ein über den Standard hinausgehendes Refugium im Turm der romanischen Dorfkirche, AH 33, 377–386.

[15] VARHANÍK, J., 1993: Pozůstatky románského zastřešení kostela sv. Martina v Bernarticích – Fragments of the romanesque roof of the St. Martin church in Bernartice, ZPP 53, 122–124.

[16] VARHANÍK, J.– NOLL, J., 1997: Kostel sv. Jiljí v Heřmani – Die Kirche des hl. Ägidius in Heřmaň (Bez. Písek), PRP 1997, č. I, 27–38.