Památková péče o torzální architekturu ve Zlínském kraji

Název: Památková péče o torzální architekturu ve Zlínském kraji
Variantní název:
  • Heritage care for architectural ruins in the Zlín region
  • Denkmalpflege an torsalen Architekturen im Landkreis Zlín
Autor: Vrla, Radim
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 57-75
Rozsah
57-75
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na území Zlínského kraje, ve východní části Moravy, byla v uplynulých patnácti letech provedena řada záchranných zásahů v areálech ohrožených hradních zřícenin. Iniciátorem a organizátorem těchto akcí byl převážně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Tyto aktivity měly poměrně široký záběr svým obsahem (shromáždění archivních dokumentů a dostupných informací, analýza důvodů poškození lokalit, odborná dokumentace zřícenin, vlastní práce památkové konzervace, stabilizace přístupových tras, instalace informačních systémů a osvětová práce) i rozsahem (celkově bylo těmito pracemi dotčeno sedm zřícenin hradů). Příspěvek se zabývá především zvolenými metodickými přístupy a dosaženými výsledky.
In the last fi fteen years, extensive rescue research into e ndangered castle r uins has been conducted in the territory of the Zlín Region, eastern Moravia. The major part of the research was initiated and organised by the National Heritage Institute, Kroměříž branch. These activities had a relatively broad content (collection of archive documents and available information, analysis of the reasons behind the damage of the locations, specialist documentation of the ruins, heritage conservation, stabilization of access paths, installation of information systems and educational work), as well as scope (the research involved seven castle ruins). This contribution primarily focuses on the selected methodological approaches and the results they brought.
Note
Tato studie byla zpracována za podpory institucionálního úkolu vědy a výzkumu NPÚ č. 21301 – "Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích".
Die vorliegende Studie wurde ausgearbeitet unter Förderung der institutionellen Aufgabe von Wissenschaft und Forschung des Nationalinstituts für Denkmalpflege Nr. 21301 – "Wissenschaftliche Forschung und Anwendung operativer Bearbeitungsmethoden von bei der Restaurierung von Kulturdenkmälern und Immobilien in Denkmalschutzgebieten durchgeführten, bauhistorischen und kunsthistorischen Untersuchungen".
Reference
[1] HEBER, F. A., 2002: České hrady, zámky a tvrze, díl první, západní Čechy. Praha.

[2] HRČKA, M.–KOHÚT, V.–MAKÝŠ, O., 2006: Výber vhodných techník a materiálov záchrany zrúcanin. In: Kolektív autorov, Ochrana zrúcanin v kultúrnej krajine, 66–65. Lietava.

[3] JANIŠ, D.–VRLA, R., 2010: Hrad Komňa (Zuvačov) – jeho historie a stavební podoba – Die Burg Komňa (Zuvačov) – ihre Geschichte und Baugestaltung, CB 12, 359–368.

[4] JANIŠ, D.–SCHENK, Z.–VRLA, R., 2013: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších – Zu den baulichen Anfängen der Heilige Dreifaltigkeitskirche in Valašské Meziříčí, AH 38, 435–454.

[5] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[6] KOHOUTEK, J., 1995a: Drobná středověká šlechtická sídla na Zlínsku. In: Regiom 95, 29–38. Mikulov.

[7] KOLBINGER, D., 2002: Dávnověké osídlení Hostýnských vrchů II., Nový Šaumburk (nesprávně Zubříč), Archeologie Moravy a Slezska 2, 96–164.

[8] KOLEKTIV, 1998: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Příloha ZPP 58. Praha.

[9] KOLEKTÍV, 2006: Ochrana zrúcanin v kultúrnej krajine. Lietava.

[10] ŠTĚTINA, J.–VRLA, R., 2008: Okno ve dvorním průčelí severního paláce hradu Šaumburku – Das Fenster in der Hoffassade des Nordpalastes der Burg Šaumburk. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2008, 102–108. Plzeň.

[11] VRLA, R., 2004: Stavební úpravy hradu Lukova ve 20. a 21. století (příspěvek k diskusi o problematice záchrany torzální architektury). In: Památková péče na Moravě 8, 77–78. Brno.

[12] VRLA, R., 2005: Hrad Křídlo, studie záchrany ohrožených částí zříceniny, brána, věž, zdivo hradního jádra. Rukopis uložený v archivu NPÚ ÚOP v Kroměříži.

[13] VRLA, R., 2006: Vstupní věž hradu Křídlo a středověké padací mosty kolébkové konstrukce – Das Eingangstor der Burg Křídlo und mittelalterliche Fallbrücken der Wippenkonstruktion. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2006, 94–108. Plzeň.

[14] VRLA, R., 2008: Chránit, či oživit? Několik poznámek k praktické ochraně hradních zřícenin. In: Veřejná archeologie II. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2005, 107–116. Ústí nad Labem.

[15] VRLA, R., 2009: Předhradí hradu Křídlo – Die Vorburg der Burg Křídlo. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2009, 55–64. Plzeň.

[16] VRLA, R., 2010: Kruhová věž hradu Komňa (Zuvačov), náhled do problematiky památkového průzkumu a následné ochrany hradní zříceniny. In: Ingredere Hospes III. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, 93–97. Kroměříž.

[17] VRLA, R., 2011: Šest let na Křídle. In: Ingredere Hospes IV. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, 122–125. Kroměříž.

[18] VRLA, R., 2012: Hrad Starý Světlov – zadání opravy kulturní památky. Rukopis uložený v archivu NPÚ ÚOP v Kroměříži.

[19] VRLA, R., 2013: Hrad Starý Světlov – zadání druhé fáze konzervace zdiva. Rukopis uložený v archivu NPÚ ÚOP v Kroměříži.

[20] VRLA, R.–HODAŇOVÁ, K., 2008: Památková péče a torzální architektura – poznámky z praxe. In: Ingredere Hospes I. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, 72–80. Kroměříž.

[21] VRLA, R.–SLUŠTÍKOVÁ, H., 2010–2011: Zříceniny hradů ve Zlínském kraji a památková péče o ně, Acta Musaei Scepusiensis (Slovenské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči), 136–153.

[22] VRLA, R.–ŠTĚTINA, J.–JANÁL, J., 2006: Hrad Šaumburk (k. ú. Podhradní Lhota), záchrana torza okenního otvoru v severním paláci. Rukopis uložený v archivu NPÚ ÚOP v Kroměříži.