Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013 : piata a šiesta výskumná sezóna

Název: Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013 : piata a šiesta výskumná sezóna
Variantní název:
  • Archaeological research into Lietava Castle in 2012–2013 : research seasons five and six
  • Die archäologische Grabung auf der Burg Lietava in den Jahren 2012–2013 : fünfte und sechste Grabungssaison
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 115-129
Rozsah
115-129
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Archeologický výskum Lietavského hradu prebieha od roku 2008. V rokoch 2012–2013 sme sa zamerali na objekty stredného hradu a pravouhlý bastión dolného hradu. V roku 2012 sme skúmali komunikačnú líniu medzi piatou bránou a horným hradom a o rok neskôr sme sa zamerali na prieskumné sondy na nádvorí stredného hradu. Pokračovali sme výskumom koridoru medzi dolným a horným palácom Pavla z Kaniže a Kostkovej prístavby. Z archeologického výskumu pochádza hlavne keramický materiál, ktorý sme zatiaľ len čiastkovo zanalyzovali. Ďalšiu skupinu nálezov tvoria drobné predmety (kovové a sklenené) a archeozoologické nálezy. Nálezy dokumentujú históriu hradu od druhej polovice 16. do začiatku 18. storočia. Posledné stavebné opravy opevnenia uskutočnilo povstalecké vojsko Františka II. Rákociho. Hrad bol následne opustený. V roku 1760 bol z hradu odvezený archív a na konci 18. storočia je zobrazovaný ako ruina bez striech. Nové dejiny sa začali písať až v 21. storočí, keď hrad začalo obnovovať Združenie na záchranu Lietavského hradu.
Archaeological research into Lietava Castle has been in progress since 2008. In 2012–2013 it centred on the features of the central castle and the rectangular bastion of the lower castle. In 2012 the communication line between the fifth gate and the upper castle was investigated, and a year later the central castle courtyard was explored by means of probes. The next phase involved research into the corridor between the lower and upper castle of Pavol of Kaniž and the Kostka annexe. The research primarily yielded pottery that has been only partially analysed so far. Another group of finds consists of small items (made of metal and glass) and archaeological finds. The finds document the castle history from the second half of the 16th century until the early 18th century. The last building modifications to the fortification were conducted by the rebel army of Prince Francis II Rákoczi. The castle was subsequently abandoned. In 1760 an archive was moved from the castle, and in the late 18th century the castle was depicted as a ruin without roofing. A new chapter in the history of the castle started in the 21st century when the restoration of the castle was launched by the Lietava Castle Rescue Association.
Note
Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA č. 2/0189/12.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts der Wissenschaftlichen Förderagentur des Ministeriums für Schulwesen, Wisschenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Nr. 2/0189/12.
Reference
[1] BEDNÁR, P.–KRIŠKOVÁ, L.–MAJERČÍKOVÁ, D.–STANEKOVÁ, Z., 2013: Archeologický výskum hradu Lietava. In: AVANS 2009, 32–34. Nitra.

[2] BIELICH, M., v tlači: Piata sezóna výskumu Lietavského hradu. In: AVANS 2012. Nitra.

[3] BIELICH, M., v tlači a: Šiesta sezóna výskumu Lietavského hradu. In: AVANS 2013. Nitra.

[4] JANURA, T., 2012: Lietavský hrad v prvej polovici 17. storočia vo svetle zachovaných inventárov, Monumentorum Tutela 24, 259–270.

[5] HOŠŠO, J., 1985: Hrnčiarstvo, remeslo stredovekej dediny a mesta vo svetle archeologických prameňov, In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica, 35/36, 105–139. Bratislava.

[6] HOŠŠO, J., 2004: Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky – Die Grenzezwischen dem Mittelalter un der Neuzeit im Lichte der archäologischen Keramikfunde, AH 29, 569–580.

[7] HUNKA, J., 2014: Význam nálezov mincí z Lietavského hradu. In: Hrad Lietava 2003–2013, 90–95. Lietava.

[8] LANDSFELD, H., 1973: Hlinĕné pokličky západoslovenských habánskych keramiků. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici IV, 59–62. Skalica.

[9] URBÁRE 1959: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. (XVII. storočie) (Marsina, R.–Kušík, M., edd.), 240. Bratislava.

[10] MENCLOVÁ, D., 2007: Hrad Lietava. Lietava.

[11] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[12] ŠIMKOVIC, M., 2007: Príbeh záchrany Lietavského hradu, Pamiatky a múzeá 3, 34–39.

[13] VOZÁK, Z., 2014: Archeozoologická analýza nálezov z Lietavského hradu z rokov 2008–2010. In: Hrad Lietava 2003–2013, 100–104. Lietava.