Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku

Název: Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku
Variantní název:
  • Archaeological research into the Church of St. Egidius in Hronský Beňadik
  • Die archäologische Grabung an der St. Ägidiuskirche in Hronský Beňadik
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 221-245
Rozsah
221-245
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Archeologický výskum Kostola sv. Egídia realizovaný v roku 2013 v rámci pripravovanej pamiatkovej obnovy objektu umožnil rekonštruovať dosiaľ neznámu podobu pôvodného románskeho kostola a priniesol nové poznatky ohľadom jeho založenia a stavebného vývoja. Pôvodný, dnes už takmer kompletne zaniknutý kostol tvorila stavba s kvadratickým presbytériom (4,3 × 3,8 m) a pomerne veľkou loďou (14,3 × 6,0 m). Výskum umožnil definovať stavebný vývoj kostola z archeologického hľadiska ( t. j. v úrovni základov) nasledovne: 1. etapa – výstavba románskeho kostola (4. štvrtina 11. až 1. polovica 12. storočia), 2. etapa – prístavba veže (gotika), 3. etapa – výstavba staršej krypty (1622–1724 / 1674?), 4. etapa – výstavba exteriérovej suterénnej stavby (novovek – 1724/1724?), 5. etapa – baroková prestavba kostola a výstavba mladšej krypty (1728–1742), 6. etapa – prístavba pri veži kostola (19. storočie / pred 1896).
Archaeological research into the Church of St. Egidius conducted in 2013 as part of the prepared heritage restoration of the building enabled the reconstruction of the hitherto unknown form of the original Romanesque church; it also brought new information about its establishment and building development. The original (now almost completely defunct) church consisted of a building with a square presbytery (4.3 × 3.8 m) and a relatively large nave (14.3 × 6.0 m). On the basis of the research, the building development of the church in archaeological terms (i.e. at the foundations level) has been defined: phase 1 – construction of a Romanesque church (last quarter of the 11th century – first half of the 12th century); phase 2 – construction of a tower (Gothic period); phase 3 – construction of an older crypt (1622–1724 / 1674?); phase 4 – construction of an exterior basement-type building (modern age – 1724/1724?); phase 5 – baroque modification of the church and the construction of a more recent crypt (1728–1742); phase 6 – annexe by the church tower (19th century / before 1896).
Reference
[1] CDSl: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I (Marsina, R., ed.). Bratislava 1987.

[2] CYMBALAK, T., 2012: Nálezy podkůvek na obuv na území České republiky ve středoevropském kontextu – nové poznatky, AmZ, 183–201.

[3] DRENKO, Z., 2003: Zaniknutý kostol vo Svodíne, ZbSNM XCVII, Arch. 13, 149–170.

[4] ĎURIAN, K.–KALINOVÁ, M.–ŠEVČÍKOVÁ, E., 2012: Heslo: Rímskokatolícky farský Kostol sv. Mikuláša. In: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin (Szerdová-Veľasová, Ľ.–Kapišinská, V., edd.), 345–348. Bratislava.

[5] FASSBINDER, S., 2003: Wallfahrt, Andacht und Magie. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 18. Bonn.

[6] FUSEK, G., 2012: Chronologische Fragen der Nitraer Gräberfelder des 10.–11. Jahrhunderts: Das Fallbeispiel Nitra-Šindolka. In: Die Archäologie der frühen Ungarn (Tobias, B., ed.), RGZM-Tagungen, Band 17, 89–112. Meinz.

[7] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[8] HABOVŠTIAK, A.–HOLČÍK, Š., 1976: Archeologické výskumy v Hronskom Beňadiku. In: AVANS 1975, 88–94.

[9] HABOVŠTIAK, A.–HOLČÍK, Š., 1994: ríspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku (Šimončič, J., ed.), 137–149. Trnava.

[10] HANULIAK, M., 1997: Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.–13. storočia – Möglichkeiten und Probleme der Forschung von Schmuck aus dem 10.–13. Jh., AH 22, 275–286.

[11] HAVIAR, T., 2013: Benediktíni v Hronskom Beňadiku – otázniky histórie. In: Templársky rád v Európe v kontexte historického vývoja Žilinského kraja, 113–120. Žilina.

[12] HAVIAROVÁ, M.–HAVIAR, T., 2012: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum rímsko--katolíckeho Kostola sv. Egídia, rkp. výskumnej správy uložený v archíve Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

[13] HOLČÍK, Š., 1977: Urbanizmus Hronského Beňadiku. In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Sborník příspěvků přednesených na celostátní konferenci středověkých archeologů v Hradci Králové, 22.–27. září 1975, 225–230. Praha.

[14] HUNKA, J., 2013: Mince Arpádovcov z rokov 1000–1301. Ich podiel na vývoji hospodárstva Slovenska. Nitra.

[15] CHUDZIŃSKA, B., 1998: Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu. Dobra kultury Zalewu Czorsztyńskiego. Od paleolitu do współczesności. Zeszyt 1//. Kraków.

[16] JUCK, Ľ., 1973: Majetky hronskobeňadického opátstva do roku 1235, HŠ 18, 121–156.

[17] JUCK, Ľ., 1975: Z dejín Hronského Beňadika za feudalizmu, VlČ 24, 66–70.

[18] JUDÁK, V.–POLÁČIK, Š., 2009: Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava.

[19] KEGLEVICH, K., 2012: A Garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és Anjou-korban (1075–1403). Szeged.

[20] KNAUZ, N., 1890: A Garam-melletti Szent-Benedeki apátság I. Budapest.

[21] KRUPICA, O., 1978: Stredoveké Krásno, Západné Slovensko 5, 169–333.

[22] LUKAČKA, J., 2010: Starý Tekov. In: Lexikon stredovekých miest na Slovensku (Štefánik, M.–Lukačka, J., edd.), 488–491. Bratislava.

[23] MENCL, V., 1966: Kláštor sv. Beňadika nad Hronom, VlČ 15, 147–160.

[24] PASTOR, J., 1955: Belobrdské pohřebište v Somotore, SlArch III, 276–285.

[25] PLACHÁ, V.–DIVILEKOVÁ, D., 2012: Cintorín z 11.–12. storočia na hrade Devín, SlArch LX, 45–118.

[26] PLE LV: Prímási levéltár Esztergom. Liber visitationis 6, rok 1674, 73.

[27] PLE LV: Prímási levéltár Esztergom. Liber visitationis 124, rok 1779, 514–522.

[28] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice.

[29] POMFYOVÁ, B.–SAMUEL, M.–ŽAŽOVÁ, H., 2013: Stredoveká architektúra v Bíni (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov) – Mittelalterliche Sakralarchitektur in Bíňa (Zusammenfassung, Korrektur und Ergänzung der gegenwärtigen Erkenntnisse), AH 38, 271–290.

[30] PUŠKÁROVÁ, B., 1975: Pamiatkársky výskum v Hronskom Beňadiku, PaP 6, č. 3, 8–13.

[31] RATKOŠ, P., 1975: Začiatky kláštora a mestečka Hronský Beňadik, PaP 6, č. 3, 3–4.

[32] REŠKO, A.–SZÉNÁSSY, Á., 2005: Hronský Beňadik. Komárno.

[33] RUPP, C., 1995: Hochzeit am Grabe – Die Totenkronen vom Frauenkirchhof. Archäologie aktuell im Freistatt Sachsen 3, 226–227. Dresden.

[34] RUTTKAY, A., 1974: Revízno-záchranný výskum zaniknutého kostola v Boleráze, SlArch XXII, 107–127.

[35] SLIVKA, M., 2006: Uctievanie svätých na Slovensku. K problematike výskumu patrocínií. In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia V, 91–162. Levoča.

[36] SUSLOVÁ, J., 2010: Opátstvo v Hronskom Beňadiku (1075–1438), rkp. diplomovej práce ulož. v seminárnej knižnici katedier histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

[37] ŠALKOVSKÝ, P., 2002: Hradiská na Pohroní. In: Slovensko vo včasnom stredoveku (Ruttkay, A.– Ruttkay, M.–Šalkovský, P., edd.), 123–133. Nitra.

[38] ŠALKOVSKÝ, P., 2011: Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra.

[39] ŠTEFAN, I., 2009: Příspěvek k chronologii a výpovědním možnostem esovitých záušnic, Studia Mediaevalia Pragensia 9, 171–205.

[40] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., a kol., 2004: Dóm sv. Martina v Bratislave. Bratislava.

[41] TAKÁCS, I., 2001: The church at Garamszentbenedek and its liturgical fitting. In: Paradisum plantavit, 625–631. Pannonhalma.

[42] TOČÍK, A.–PAULÍK, J., 1979: Mohyla z mladšej doby bronzovej a kostrové pohrebisko z 11. storočia v Čápore, SlArch XXVII, 87–124.

[43] UNGER, J., 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Brno.

[44] VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ NA SLOVENSKU: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. II. zv. Bratislava 1977.

[45] ŽAŽOVÁ, H.–BÓNA, M., 2014: Pamiatky. In: Starý Tekov – Monografia obce (Bátovská, J.–Kinčok, B., a kolektív, edd.), 236–267. Obec Starý Tekov.